Skattereformen i USA – hva innebærer den? - KPMG Norge
close
Share with your friends

Skattereformen i USA – hva innebærer den?

Skattereformen i USA – hva innebærer den?

Skattereform i USA har lenge vært ansett lite sannsynlig, men alt tyder nå på at den vil bli en realitet. Skattereformen innebærer store endringer hva gjelder skatteleggingen av amerikanske konsern og utenlandske konsern med virksomhet i USA. Det kan allerede nå være viktig å være sette seg inn i hva endringene innebærer.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Senatet og Representantenes hus har omsider blitt enige om et felles forslag til endringer i den amerikanske skatteloven. Den formelle behandlingen er ennå ikke helt på plass, men presidentens signering av endringene er forventet å finne sted i løpet av desember eller tidlig i januar 2018. Flere av endringene vil tre i kraft allerede for inntektsåret 2018. 

Svært overordnet kan forslagene oppsummeres slik:

  • Den føderale selskapsskattesatsen senkes fra 35 % til 21 % med virkning for inntektsår som begynner etter 31. desember 2017. Amerikansk selskapsskattesats, kombinert med gjennomsnittlig statlig og lokal skattesats, er i dag 38,9 % og vil dermed reduseres til 25,75 %. Dette innebærer at USA vil nærmere seg en selskapsskattesats i tråd med gjennomsnittet i OECD (23,75 % for 2017 ekskludert USA).
  • Overgang fra et globalt beskatningssystem til et territorielt beskatningssystem, slik de fleste land i dag har. Dette innebærer at den amerikanske retten til beskatning av selskap begrenses til inntekter generert i USA. 
  • Utdelinger fra utenlandske selskap (med minst 10 % eierandel) av inntekter inntjent i 2018 eller senere vil bli fritatt for amerikansk skatt.
  • Amerikanske selskaper kan til og med 2022 kreve fradrag umiddelbart for investeringer i kvalifiserende driftsmidler.
  • Overskudd i utenlandske datterselskap som er opptjent i tidligere inntektsår som ikke allerede er skattlagt i USA vil bli undergitt en tvungen engangsbeskatning ("deemed repatriation"). Skattesatsen for denne beskatningen er 15,5 % for inntekter som kan henføres til likvide eiendeler og 8 % for øvrige opptjente inntekter. Skatten skal normalt kunne betales over en periode på åtte år.
  • Rentefradrag begrenses til 30 % av selskapets justerte skattbare inntekt. Begrensningen gjelder både renter på interne så vel som eksterne lån. Overstigende rentekostnader kan fremføres til senere år (uten tidsbegrensing). 
  • Fradrag for underskudd begrenses til 80 % av skattepliktig overskudd med virkning for underskudd som oppstår i inntektsår som begynner etter 31. desember 2017. 
  • Det innføres en "Base Erosion Anti-Abuse Tax (BEAT). BEAT innebærer en minimumskatt på visse fradragsberettigede betalinger til utenlandske konsernselskaper, herunder betaling av royalty og "mangement fees". Betaling for varer er ikke omfattet. BEAT vil gjelde for betalinger i inntektsår som begynner etter 31. desember 2017.
  • Det innføres også begrensninger i fradragsretten for rente og royalty som betales til nærstående selskap i "hybridsituasjoner". 

Skattereformen vil få stor betydning for amerikanske og utenlandske konsern med virksomhet i USA. Gode grunner taler således for at alle som vil bli berørt av endringene, allerede nå vurderer konsekvensene av reformen. Dette gjelder spesielt amerikanske selskap som har lån fra konsernselskap. I slike tilfeller kan det være at renter ikke lenger vil være fradragsberettiget i USA, samtidig som de fortsatt skattlegges hos mottageren utenfor USA.

Arrangement

For mer informasjon, kontakt:

Per Daniel Nyberg, advokat/partner i KPMG Law Advokatfirma AS
per.daniel.nyberg@kpmg.no
+47 4063 9265

Anders H. Liland, advokat/partner i KPMG Law advokatfirma AS
anders.liland@kpmg.no
+47 4063 9188

Eline Eidem, advokatfullmektig i KPMG Law Advokatfirma AS
eline.eidem@kpmg.no
+47 4591 8321

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud