Norsk rapportering i et internasjonalt perspektiv - KPMG Norge
close
Share with your friends

Norsk bærekraftsrapportering i et internasjonalt perspektiv

Norsk rapportering i et internasjonalt perspektiv

Årets bærekraftsrapport 'Survey of Corporate Sustainability' gir et detaljert innblikk i globale trender og beste praksis innenfor bærekraftsrapportering. Vi har analysert rapporteringen blant de 100 største selskapene i hvert deltakerland (N100) og blant de 250 største globale selskapene (G250).

1000

Director, Advisory

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Annethvert år gjennomfører KPMG en undersøkelse om bærekraftsrapportering blant de de største selskapene i verden. Årets undersøkelse er den største så langt, der vi har vurdert bærekraftsrapportering blant 4900 selskaper i 49 land. I tillegg til analyse, bidrar vi også med våre anbefalinger til selskaper som ønsker å starte eller forbedre egen rapportering på bærekraft og samfunnsansvar.

Motorvei i mørket

Rapportering på bærekraft

Norske selskaper har hatt en formidabel økning i bærekraftsrapportering siden 2013. Økningen har i særlig grad vært drevet av Regnskapslovens § 3-3c som "utleder selskapers lovkrav til redegjørelse om samfunnsansvar":

“Store foretak skal redegjøre for hva foretaket gjør for å integrere hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter”.

Undersøkelsen viser at hele 89% av norske selskaper rapporterer på bærekraft og samfunnsansvar, en andel som har holdt seg noenlunde stabil siden 2015. Til sammenlikning er det 75 % av de globale N100 selskapene som gjør det samme.

Antall selskaper som inkluderer bærekraftsdata i årsrapporten øker. 78 % av verdens største selskaper (G250) inkluderer nå dette. Blant verdens N100 selskaper er andelen 60 %. Dette indikerer at bærekraftsdata i større grad anses som viktig for investorer og aksjonærer.

Norge ligger foran resten av verden. 81 % av våre største selskaper, som rapporterer på bærekraft, inkluderer denne informasjonen i årsrapporten.

Klimarisiko

I takt med at konsekvensene av klimaendringene øker, øker også norske selskapers klimarisiko. Disse konsekvensene forverres med fortsatt stigende konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren. Klimarisiko kan deles i to; fysisk risiko og overgangsrisiko. Fysisk risiko knyttes til potensiell fysisk skade, slik som oversvømmelse, tørke, varmestress og stigende havnivå. Endringsrisiko knyttes til potensiell utvikling av policy, ansvar (liability) og teknologi.

Vi ser at 72 % av N100 selskapene ikke anerkjenner finansiell klimarisiko i årsrapporten. Av de som anerkjenner klimarisiko, er det kun 2 % som rapporterer potensiell risiko i finansielle termer.

Hittil er det svært få norske selskaper som rapporterer på finansiell klimarisiko, men dette vil endre seg. Investorer, långivere og forsikringsselskaper trenger mer og bedre informasjon om den finansielle risikoen selskaper står ovenfor som følge av klimaendringer.

Reduksjonsmål på karbonutslipp

Majoriteten av de 250 største selskapene i verden rapporterer sine reduksjonsmål i 2017 (63 %). Dette er en økning fra 58 % i 2015. Blant N100 landene er det kun 50 % som rapporterer lignende målsetting. Norge har et stort forbedringspotensiale. Kun 24 % av våre N100 selskaper som rapporterer på bærekraft har eksplisitte reduksjonsmål. KPMG forventer at denne gruppen vil vokse de neste fem årene.

Brorparten av selskapene som knytter sine reduksjonsmål mot de globale , gjør dette opp mot Parisavtalen. Globalt er dette tallet 23%. Dette betyr nødvendigvis ikke at disse selskapene er fullstendig på linje med Parisavtalen, men de har anerkjent det globale målet i sin rapport. Kun 6 % av norske selskaper linker sine reduksjonsmål til enten nasjonale eller internasjonale klimatiltak.

FNs Bærekraftmål

(SDG-ene)

I september 2015 vedtok FN 17 bærekraftsmål for å få slutt på fattigdom, beskytte planeten og sikre velferd for alle. FNs "Sustainable Development Goals" (SDGs) er en del av FNs globale bærekraftsagenda, som skal gjennomføres frem mot 2030.

KPMGs undersøkelse viser at FNs bærekraftsmål har blitt tatt godt imot av selskaper verden over. Siden målene ble presentert i 2015, kobler nå 4 av 10 selskaper sine aktiviteter opp mot bærekraftsmålene. Samtidig ser vi også at dette begynner å bli en forventning fra publikum.

På verdensbasis kobler 39 % av N100 selskapene og 43 % av G250 selskapene  sine aktiviteter opp mot FNsbærekraftsmål. I Norge er tallene lavere, hvor 30 % av de norske selskapene gjør det samme. Dette er lavere enn hos våre nordiske naboer. Sverige er andelen  60 %, mens i Finland er andelen 46 %.

Menneskerettigheter

Seks år etter at FN godkjente veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, ser vi at brorparten av verdens selskaper anerkjenner menneskerettigheter som en viktig del av sin etiske drift. 73 % av bærekraftsrapportene til N100 landene og 90 % av G250 selskapene anerkjenner temaet. Norge ligger over snittet av N100 bedriftene med 81 %.

Til tross for dette er det fortsatt utfordringer knyttet til implementeringen. Selskaper bør fremover bevege seg fra å kun rapportere på risiko knyttet til menneskerettigheter, til å både identifisere, reagere på og utbedre eventuelle negative effekter de måtte ha.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er utført av KPMGs Centre of Excellence for Sustainability Services. KPMG Norge har gjennomgått rapporteringen til de 100 største norske selskapene. Vår liste er basert på Dagens Næringslivs årlige liste over inntjeningen blant Norges største selskaper. Dataene ble hentet ut juni 2017. Offentlig tilgjengelig informasjon er lagt til grunn for undersøkelsen.

I tilfeller hvor selskapet ikke selv rapporterer på samfunnsansvar, men henviser til morselskapets rapport, er det denne som er lagt til grunn. KPMG gjennomgår rapporteringen etter gitte kvantitative og kvalitative kriterier, og analyserer dataene sentralt for å sikre god databehandling. Det gjennomføres en inngående kvalitativ analyse av de 250 største selskapene på tvers av alle land som deltar.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud