close
Share with your friends

ESA har godkjent rederiskatteordningen for en ny periode

Rederiskatteordningen godkjent for ny tiårsperiode

Den særlige skatteordningen for rederiene er nå godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for en ny 10-årsperiode, fra 1. januar 2018 til 31. desember 2027. Godkjenningen kom på plass etter flere måneder med forhandlinger med ESA og innebærer visse endringer, særlig knyttet til utleie av fartøy på bareboat-vilkår til eksterne parter.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Skipsfartsinntekter opptjent under rederiskatteordningen er endelig skattefrie. Dette er blant annet begrunnet i næringens internasjonale og mobile karakter og formålet om å etablere en konkurransedyktig norsk rederiskatteordning. Finansdepartementet har i løpet av 2017 fremmet en rekke endringer i rederiskatteloven som ble godkjent av EFTAs overvåkningsorgan 14. desember 2017.

KPMG har skrevet om prosessen mot ESA her: Regjeringen og ESA i fortsatt dialog om overgangsregler for rederiskatteordningen

Rød kontainer

Rederiskatteordningen innebærer statsstøtte til skipseiende virksomheter. ESA er ansvarlig for å overvåke at norske myndigheter overholder EØS-avtalens regler om støtte. Alle planlagte støttetiltak skal i utgangspunktet notifiseres til ESA og godkjennes.

Godkjenningen innebærer at eksisterende regelverk kan videreføres med noen unntak. På bakgrunn av prosessen med ESA og for å sikre at ordningen er i samsvar med EØS-regelverket, vil Finansdepartementet i løpet av våren 2018 foreslå noen lovendringer:

  • Utleie av fartøyer til eksterne parter på bareboat-vilkår begrenses til 40% av total tonnasje i konsernet. Bareboat-kontraktene kan ikke være «finansielle». Det er uttalt at en bareboat-kontrakt er "finansiell" blant annet dersom det sannsynlig at innleier eller en tredjepart vil overta fartøyet på andre vilkår enn markedsvilkår i løpet av eller etter utløpet av leieperioden.
  • Rederier med offshore-fartøyer (herunder supply, vindmølle og kabelleggingsfartøy) kan velge en alternativ begrensningsregel for bareboat-utleie, slik at maksimalt 50% av tonnasjen i konsernet kan leies ut på bareboat-vilkår til eksterne parter, at leieperioden kan være maksimalt 5 år (+ 3 års forlengelse), og at strategisk management må skje fra EØS-området. Det er ingen begrensing på konsernintern bareboat-utleie.
  • Innleie på time charter- og voyage charter-vilkår av fartøyer som ikke er registrert i et EØS-land begrenses til 90% av total tonnasje i konsernet.
  • Begrensningene for utleie og innleie skal i hovedregelen ikke gjelde for allerede inngåtte kontrakter. Her er det dog en rekke unntak som kan komme til anvendelse, herunder for kontrakter inngått i perioden mellom 15. november 2017 - 31. desember 2017.
  • Fartøyer uten eget fremdriftsmaskineri (lektere) skal ikke være tillatt i ordningen dersom de vesentlig går i fart på innsjøer og elver. Videre må slike fartøyer være EØS-registrerte og ha en bruttotonnasje på minst 1 000 bruttoregistertonn.

ESA har godkjent at det kan etableres en overgangsordning, slik at rederiene gis frist frem til og med 31. oktober 2018 for å tilpasse seg de nye kravene for bareboat-utleie og kravene om EØS-registrering og bruttotonnasje på minst 1 000 bruttoregistertonn for lektere uten eget fremdriftsmaskineri.

ESA har også godkjent utvidelse av rederiskatteordningen til å omfatte visse nye typer vindmøllefartøyer.

Utvidelsen ble vedtatt i 2016 med virkning fra 1. januar 2017.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today