Enighet i EU om svartelisting og digital skatt - KPMG Norge
close
Share with your friends

Enighet i EU om svartelisting og om skatt i digital økonomi

Enighet i EU om svartelisting og digital skatt

5. desember ble det enighet i EU om en svarteliste på 17 ikke-samarbeidsvillige land (og en grå liste på 47 land) i ECOFIN (Economic and Financial Affairs Council). De svartelistede landene vil forbli på listen til de oppfyller visse kriterier.

1000

Kontaktperson

Partner/Advokat

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

I tillegg ble det vedtatt overordnede konklusjoner om beskatning av den digitale økonomien. Hensikten er å sette opp et rammeverk for en felles posisjon blant medlemsstatene i internasjonale forhandlinger. Begge initiativer er ledd i EUs arbeid mot skatteomgåelser og "skadelige" skatteregimer.

Svartelisten for ikke samarbeidsvillige skattejurisdiksjoner

Som en del av EUs skattepakke mot skatteomgåelser fra 2016, ble det satt opp et felles rammeverk for forholdet til tredjeland, med sikte på å etablere en felles liste over ikke-samarbeidsvillige jurisdiksjoner. De sentrale kriteriene for denne var

  • Transparens; For det første om landene etterlever internasjonale standarder for automatisk utveksling av informasjon i skattesaker, for det andre om landene etterlever standarder for utveksling av informasjon på anmodning og for det tredje om landene har ratifisert OECDs konvensjon om bistand i skattesaker;
  • Fair beskatning; Om landene har skadelige skatteregimer, i samsvar med arbeidet som er nedlagt av OECDs Global Forum on Harmful Tax Practices; og
  • Om landene har implementert minimumsstandardene i BEPS-anbefalingene.

Det er definert 17 land på listen over ikke-samarbeidsvillige jurisdiksjoner, og denne listen skal oppdateres årlig. 47 land ble definert som samarbeidsvillige, under forutsetning av implementering av deres løfter om å innfri EUs kriterier. Disse skal være implementert innen utgangen av 2018, med en mulig utsettelse til 2019 for utviklingsland.

Det forventes at medlemslandene skal iverksette administrative tiltak knyttet til svartelisten. For det første kan det iverksettes strengere monitorering av visse typer av transaksjoner. For det andre skal det iverksettes flere bokettersyn mot skattytere som nyter godt av skatteregimene i landene på svartelisten. Det skal også skje økt bruk av bokettersyn mot skattytere som anvender strukturer som involverer ett eller flere av landene. Rådet anbefaler også at det iverksettes defensive tiltak, så som avskjæring av fradragsrett for kostnader, kildeskatter, CFC-lovgivning og begrensninger i fritak for utbytter og gevinster. På unionsplan vil det også anvendes defensive tiltak, som for eksempel begrensning i tilgang til finansiering fra EU eller strengere rapporteringskrav for konserner som er tilstede i de svartelistede landene.

Detaljer kan finnes i konklusjonene fra Rådet (pdf) av 5. desember 2017.

Endringer i nasjonal lovgivning kan antagelig ikke forventes å være på plass allerede 1. januar 2018. Det er også usikkert hva som kan bli implementert.

Siffer

Digital økonomi

Etter høringer høsten 2017, har Rådet fremmet et utkast til konklusjoner om beskatning av overskudd i den digitale økonomien. Formålet er at medlemsstatene skal ha en felles plattform for videre internasjonalt arbeid med disse spørsmålene. Rådet fremhever at det er hastverk med å få på plass endringer på internasjonalt plan. Konklusjonene gir moment til det internasjonale arbeidet med beskatning av den digitale økonomien.

Hovedelementet i konklusjonene er at Rådet foreslår at det utvikles et konsept for virtuelt fast driftssted, og at dette gjøres i OECD-regi. Elementer i et slikt konsept kan være elementer som for eksempel inntjening, brukere og digitale faktorer. Det understrekes at det må gjøres et arbeide for å klarlegge verdiskapning for slike driftssteder, under hensyntagen til prinsipper for internprising og tilordning av overskudd. Rådet foreslo ingen særskilte tiltak for delingsøkonomien, men fremhevet særlig rapportering av data fra digitale plattformer til skattemyndighetene, og utveksling av slike data mellom land. Rådet viste også til forslaget om skatt på omsetning, som har vært foreslått av enkelte medlemsland, men mente dette ville være utenfor rammene av bilaterale skatteavtaler. Det synes likevel ikke avvist at dette kan bli implementert på EU-nivå.

For mer informasjon, kontakt:

Thor Leegaard, Partner/advokat KPMG Law Advokatfirma
thor.leegaard@kpmg.no

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud