Ikke enige om overgangsregler for rederiskatteordningen | KPMG | NO
close
Share with your friends

Regjeringen og ESA i fortsatt dialog om overgangsregler for rederiskatteordningen

Ikke enige om overgangsregler for rederiskatteordningen

Regjeringen og EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har ikke kommet til enighet om de tidligere varslede endringer i rederiskatteordningen, men partene er i dialog om godkjenning av rederiskatteordningen for en ny 10-års periode.

1000

Kontaktperson

Advokat/ Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Regjeringen arbeider for overgangsregler hvor målsetningen er å sikre at norske rederier kan tilpasse seg de nye reglene og fortsette i rederiskatteordningen. Foreløpig innebærer dette blant annet utvidet tid frem til 31. oktober 2018 med å tilpasse seg nye krav for bareboat-utleie.

Regjeringen har siden vært i dialog med ESA, en tidkrevende prosess i lys av flere usikkerhetsmomenter og behov for avklaringer. ESA er ansvarlig for å overvåke at norske myndigheter overholder EØS-avtalens regler om statsstøtte.

Dialogen med ESA har særlig vært knyttet til Finansdepartementets varslede begrensninger i utleie av fartøyer på bareboat-vilkår. Regjeringen har fått signaler fra ESA om at det vil kunne etableres en overgangsordning som ivaretar behovet for tid til å justere virksomheten til nye krav til utleie på bareboat-vilkår.

Etter overgangsordningen vil rederier som skattlegges innenfor rederiskatteordningen i 2017 få tid frem til og med 31. oktober 2018 med å tilpasse seg nye krav for bareboat-utleie. Det betyr at selskaper som ikke oppfyller nye krav innen fristen, må tre ut av rederiskatteordningen og skattlegges med ordinær selskapsskatt for november og desember 2018. I perioden frem til og med 31. oktober 2018 kan disse selskapene skattlegges for bareboat-inntekter og øvrige skipsfartsinntekter etter den særlige rederiskatteordningen.

ESA har gitt signaler om at eventuelle endringer i reglene om flaggkrav (EØS registrert tonnasje) vil kunne begrenses slik at de kun vil gjelde for rederier som trer inn i rederiskatteordningen fra og med 1. januar 2018. Det er imidlertid grunn til å anta at Regjeringen vil måtte introdusere et minimumskrav til EØS-flagget tonnasje.

Når det gjelder Finansdepartementets endringer knyttet til innleie av fartøyer på time charter-/voyage charter-vilkår har ESA ikke hatt innvendinger til at innleie av tonnasje på slike vilkår av fartøyer som ikke er registrert i et EØS-land begrenses til 90% prosent av total tonnasje i konsernet. Det er grunn til å tro at ESA ikke vil endre oppfatning knyttet til dette vilkåret.

For fartøyer uten eget fremdriftsmaskineri (barges) har norske myndigheter foreslått for ESA at det kan gjøres presiseringer med hensyn til fartsområde, registrering og størrelse.

Noen endelig godkjenning fra ESA foreligger ikke, verken når det gjelder innholdet i den reviderte rederiskatteordningen eller overgangsreglene. Det er fortsatt en rekke uavklarte spørsmål og detaljer. Vi har tidligere nevnt at overgangsordningen synes å være restriktiv. Selv om det later til en liten oppmykning hefter det fortsatt stor usikkerhet, og reglene vil fortsatt kunne påvirke eksisterende, lengre, bare-boat vilkår inngått før offentliggjøringen av lovforslaget.

For mer informasjon, kontakt:

Per Daniel Nyberg, Advokat/Partner
per.daniel.nyberg@kpmg.no
+47 4063 9265

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn