close
Share with your friends

Tapsfradrag avgrenses på realisasjon av aksjer i utenlandske selskaper når utbytte er skattefritt etter skatteavtale

Tapsfradrag avgrenses på aksjer i utenlandske selskaper

Finansdepartementet mener at utbytter som etter skatteavtale med andre land er skattefri gir opphav til skattetilpasninger ved at norske aksjonærer kan innrette seg slik at de tømmer kapitalen i det utenlandske selskapet for deretter å kreve tapsfradrag ved salg av aksjene i det utenlandske selskapet.

1000

Relatert innhold

Enkelte skatteavtaler Norge har inngått med andre land har bestemmelser som på nærmere vilkår unntar skatteplikt på mottatte utbytter. Et eksempel er skatteavtalen mellom Norge og Singapore. Etter avtalen skal utbytter fra Singapore ikke være skattepliktig i Norge dersom den norske aksjonæren eier mer enn 25% av aksjekapitalen i Singaporeselskapet og kontrollerer en tilsvarende del av stemmerettighetene.

Departementet mener at slike regler i skatteavtalen i kombinasjon med fradragsrett ved tap på salg av aksjer kan føre til tilpasningsmuligheter ved at Norske selskapsaksjonærer som investerer i blant annet Singaporeselskaper vil kunne ta ut kapitalen i selskapet i form av skattefrie utbytter uten krav om nedskrivning av inngangsverdien på aksjene for siden å selge aksjene med tap. Et tap som etter gjeldende rett er fradragsberettiget i Norge. Departementet foreslår derfor å innføre en regel som reduserer beregnet tap ved realisasjon med mottatt utbytte de siste ti år dersom mottatte utbytter etter skatteavtalen er skattefri for Norsk mottaker.

Bakgrunn

I utgangspunktet er aksjeinntekter (aksjeutbytte og gevinst ved realisasjon av aksjer) skattepliktig og tap ved realisasjon av aksjer fradragsberettiget. Fritaksmetoden unntar imidlertid skatteplikt for aksjeinntekter der aksjonæren selv er et selskap. Av symmetrihensyn er tap ved realisasjon av aksjer som faller inn under fritaksmetoden ikke fradragsberettiget. Formålet med fritaksmetoden er å motvirke at aksjeinntekter blir skattlagt flere ganger i eierkjeden.

Inntekter som etter fritaksmetoden er skattefri betegnes ofte som fritaksmetodens objektside. På objektsiden er aksjeinntekter fra selskaper i ordinært beskattede land innenfor EØS. Også aksjeinntekter fra selskap i lavskatteland innenfor EØS kan være skattefrie (betinget av at selskapet er reelt etablert og driver reel økonomisk virksomhet). Et lavskatteland er et land hvor skattenivået er lavere enn 2/3 av det norske skattenivået.

Lavskatteland utenfor EØS faller derimot utenfor fritaksmetodens objektside. Aksjeinntekter fra selskap i lavskatteland utenfor EØS er skattepliktig for Norske selskaper.

I de tilfeller norsk aksjonær har blitt skattlagt etter NOKUS-reglene for investeringen i selskap i lavskatteland skal det ikke foretas noen reduksjon av tapsbegrensningen for mottatt utbytte. Utbytter som er mottatt før eieren ble skattlagt etter NOKUS-reglene skal inngå ved reduksjon av beregnet tapsfradrag.

Det er forslått at regelen skal tre i kraft straks, fra og med 12. oktober 2017.

Forslaget til nytt fjerde ledd i § 10-32 skal lyde:

4) Når det i skatteavtale med fremmed stat er bestemt at utbytte skal være unntatt fra skattlegging i Norge, skal et beregnet tap ved realisasjon reduseres med mottatt utbytte de siste ti år.

For mer informasjon, kontakt:

Marius Aanstad, advokatfullmektig/Manager
marius.aanstad@kpmg.no
+47 4063 9551

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today