close
Share with your friends

Særavgiftene og toll

Særavgiftene og toll

Regjeringen varsler at for de fleste avgiftene vil det for 2018 kun være en prisjustering av avgiftssatsene. Særavgiftene og fritakene for avgiftene vedtas av Stortinget gjennom plenumsvedtak og gjelder for et år av gangen. De fleste avgiftene er i all hovedsak fiskalt begrunnet, men det finnes unntak av hensyn til helse- og miljøformål.

1000
Kjerstin Ongre

Director/Advokat

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

bridge

Motorvognavgiftene

For avgift på motorvogner,  viser vi til egen publisering om engangsavgiften,

I tillegg vil vi nevne at det foreslås at årsavgiften legges om til en avgift på trafikkforsikringen og vil bli innkrevet av forsikringsselskapene. Det er også foreslått å øke veibruksavgiften på LPG (autogass) med 0,78 kroner pr. kg. utover prisjustering. Avgiften vil dermed tilsvare 30 % av veibruksavgiften på bensin målt etter energiinnholdet.


CO2-avgiften

CO2-avgiften på mineralske produkter omfatter mineralolje, bensin og gass og er fastsatt i Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter. CO2-avgiften på sokkelen er fastsatt i Stortingets vedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen. For 2018 foreslås likere CO2-avgift på de fleste
mineralske produkter.  For f.eks. CO2-avgift på mineralolje og gass foreslås det å oppheve reduserte satser og fritak for ikke-kvotepliktige utslipp. Øvrige satser er foreslått prisjustert.

 

NOx-avgiften

For 2018 foreslås det å prisjustere avgiften på NOx. Avgiften på ble innført i 2007. Den har som formål å bidra til reduksjoner i utslippene av NOX og skal sammen med andre virkemidler bidra til å oppfylle Norges utslippsforpliktelse etter Gøteborgprotokollen. Avgiftsplikten omfatter utslipp
av NOX ved energiproduksjon fra:

 

  • Fremdriftsmaskineri med samlet installert motoreffekt på mer enn 750 kW,
  • Motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW og
  • Fakler på innretninger på norsk kontinentalsokkel og anlegg på land


Det gis bl.a. avgiftsfritak for utslippsenheter som er omfattet av avtale med staten om å gjennomføre tiltak som reduserer NOX-utslippene. Denne avtalen mellom staten og næringsorganisasjonene 24. mai 2017 er fornyet og gjelder for perioden 2018 – 2025.

 

I Prop. 1 LS (Skatter, avgifter og toll 2018) er det opplyst at miljøforpliktelsen i den nye avtalen er utformet som et samlet utslippstak for alle virksomhetene som omfattes av avtalen for perioder på to år, i alt fire perioder. Utslippstaket blir gradvis strammere fra en periode til neste. Det er opp til organisasjonene og virksomhetene å avgjøre hvilke tiltak de ønsker å gjennomføre for å overholde utslippstakene. Dersom utslippstakene ikke overholdes, oppstår det krav om å betale avgift til staten der satsen avhenger av hvor stor overskridelsen er.

 

Toll og landbruksvarer

Tollinntektene utgjør i dag omtrent 0,3 pst. av statens samlede inntekter. For industrivarene er det i dag kun er toll på enkelte klær og andre tekstilprodukter.  Det er landbruksvarene som i hovedsak er tollbelagte, men det finnes en rekke ordninger som også her kan gi enkelte av disse varene lavere toll eller fritak for toll av hengi av beskyttelsesbehovet for norsk landbruk.

I dag utgjør importvernet for landbruksprodukter en stor del av den samlede støtten til norsk jordbruk.  I Prop. 1 LS (Skatter, avgifter og toll 2018) er det opplyst at fra OECDs beregninger utgjorde den samlede skjermingsstøtten om lag 12,5 mrd. kroner i 2016.

 

Toll, GSP-ordningen og REX-systemet

GSP (General System for Preference) er en ensidig ordning for import av varer fra U-land og kan ensidig trekkes tilbake eller endres. Norge, EU og Sveits har siden 2000 samarbeidet om å ha felles opprinnelsesregler og dokumentasjonskrav for GSP-ordningen. I 2017 iverksatte partene en ny ordning med selvsertifisering av opprinnelsesbevis. Endringen innebærer at opprinnelsessertifikat Form A, som må stemples av tollmyndighetene i eksportlandet, erstattes av opprinnelseserklæringer som eksportøren selv kan
sette på sin faktura eller et annet handelsdokument. Eksportøren må til gjengjeld registrere seg hos sine myndigheter i datasystemet REX (Registered Exporter system), som er utviklet og driftes av EU. Tilsvarende gjelder for virksomheter som videresender GSP-varer mellom EU, Sveits og Norge. Ofte har manglende mulighet for å dokumentere at varene oppfyller kriteriene for GSP-ordning medført høy tollsats på landbruksvarer og tekstiler importert fra U-land. Den nye Rex-ordningen kan forhåpentligvis rette på dette.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today