Rentebegrensningsreglene - KPMG Norge
close
Share with your friends

Rentebegrensningsreglene – kun mindre endringer for finansforetak

Rentebegrensningsreglene

Finansdepartementets høringsnotat om å utvide rentebegrensningsreglene til å omfatte ekstern gjeld er ikke fulgt opp i statsbudsjettet. Departementet foreslår imidlertid enkelte tilpasninger i rentebegrensningsreglene som følge av ny finansforetakslov.

1000

Relatert innhold

Menn foran pc

Ekstern gjeld fremdeles unntatt fra rentebegrensningsreglene

Den 4. mai publiserte Finansdepartementet et høringsnotat med forslag til endringer i rentebegrensningsreglene. Forslaget innebar i korte trekk at rentebegrensningsregelen utvides til også å omfatte eksterne rentekostnader for selskaper i konsern. Høringsnotatet var i tråd med de varslede endringene i skatteforliket av 2016 og det var følgelig ventet at forslaget ble fulgt opp i årets statsbudsjett. 

På bakgrunn av innspillene i høringsrunden er det etter departementets syn behov for mer tid til å vurdere utformingen av de varslede rentebegrensningsreglene. Det vises videre til at det arbeides med forslag til endringer og at departementet tar sikte på at endrede regler vil tre i kraft fra og med inntektsåret 2019. 

Det bemerkes også at EFTAs overvåkningsorgan ESA har konkludert med at de någjeldende rentebegrensningsreglene er i strid med EØS-avtalen da de norske reglene mangler en unntaksregel. Departementet har varslet ESA om at det vil kunne bli foreslått endringer i rentebegrensningsreglene avhengig av utfallet av høringen. 

Endring i rentebegrensningsreglene for finansforetak

I Finansdepartementets høringsforslag 4. mai ble det foreslått å tilpasse rentebegrensningsreglene til ny finansforetakslov. Departementet opplyser at det ikke er kommet innspill til tilpasningen i høringsrunden og opprettholder derfor forslaget i statsbudsjettet. 

Departementets forslag innebærer at låneformidlingsforetak ikke lenger skal være unntatt rentebegrensningsreglene. Tilsvarende gjelder for eierforetak som tidligere ikke var omfattet av reglene.. Det foreslås at endringene skal tre i kraft straks med virkning fra inntektsåret 2018.

KPMG har kommentert forslagene i høringsnotatet fra 4. mai her.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud