Forslag om VAT reform innenfor EU - KPMG Norge
close
Share with your friends

Forslag om VAT-reform innenfor EU knyttet til grensekryssende varehandel

Forslag om VAT reform innenfor EU

Europakommisjon la nylig frem en større reform om EUs felles momsregler. De nye forslaget omfatter bl.a. bestemmelser for å forhindre svindel og samtidig gjøre det lettere å drive grensekryssende handel innenfor EU. Forslaget inneholder ingen harmonisering av de gjeldene momssatsene EU-landene har etablert.

1000

Director/ Advokat

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

trade

Første trinn er planlagt iverksatt fra januar 2019, og andre trinn fra januar 2022.

Kommisjonen la nylig frem forslag til nye momsbestemmelser for grensekryssende handel innenfor EU.  Foranledningen er bl.a. at Kommisjonen har opplyst at EUs medlemsland hvert år taper over 150 milliarder euro som følge av manglende momsinnbetaling. 50 milliarder av dette kan knyttes til
momssvindel i handel over EU-grensene.

Som et tiltak for å forhindre momssvindelen, vil Kommisjonen at det skal betales merverdiavgift når det eksporteres varer over landegrensene i EU. Dette skal skje ved at selgeren skal beregne og innkreve mottakerlandets momssats på varene. Det vil si at det blir slutt på at momsregistrerte selskaper i EU kan utstede fakturaer uten å beregne utgående merverdiavgift ved slike transaksjoner. 

Forslaget innebærer bl.a. at avsenderlandets skattemyndighet skal overføre merverdiavgiften til mottakerlandets skattemyndighet. Det betyr eksempelvis at hvis en svensk bedrift selger et parti varer til en tysk bedrift, så er det den tyske momssatsen som gjelder. Dagens momsordning ved grensekryssende varehandel mellom to EU-land gjør det mulig med såkalt "karusellsvindel", ved at aktører importerer varer uten merverdiavgift, selger dem videre med merverdiavgift, samtidig som selskapet unnlater å betale momsbeløpet inn til statskassen.

Kommisjonen introduserer et nytt begrep - Certified Taxable Person - som skal være et sertifikat for selskaper som oppfyller visse kriterier, og som gir forenklede prosedyrer for deklarasjon og betaling av grenseoverskridende merverdiavgift.

En ny nettportal - One Stop Shop - skal forenkle momsrapporteringen ved grensekryssende EU-handel ved at avgiftspliktige virksomheter kun trenger å registrere merverdiavgift èt sted. I dag må virksomheter som har kunder i flere EU-land i noen tilfeller registrere seg i hvert enkelt EU-land. Samme ordning er også sentralt i forslaget for momsbestemmelser ved e-handel som ble publisert i desember 2016, og som fra 2015 gjelder for håndteringen salg av for elektroniske tjenester til private.

Nye avgiftsbestemmelser i EU krever enstemmighet i Rådet. Tidligere har det vist seg at det har vært vanskelig å få til nye reformer når samtlige EU-land må være enige om slike reformer. Denne gangen er det mulig man kan lykkes siden den økte momssvindelen etter hvert er godt dokumentert. Det forutsettes likevel at man klarer å etablere et elektronisk system som kan håndtere alle transaksjonene og en enighet mellom EU landene om innsamling og fordeling av avgiftsbeløpene via ovennevnte One Stop Shop.

I forslaget til Certified Taxable Person skal virksomhetene rette en søknad til skattemyndigheten i det landet hvor de er etablert, for å få utstedt et slikt sertifikat. Hvordan dette ev. slår ut for norske virksomheter som ev. kun er momsregistrert i et eller flere EU-land (dvs. ikke har et selskap eller PE i landet), er så langt ikke kjent.

For mer informasjon se om reformen vises det til Europakommisjonens hjemmeside:

EU og Norge ferdigforhandlet i 2017 en avtale om administrativt samarbeid for å bekjempe skattesvik på merverdiavgiftsområdet. Avtalen innebærer at Norge og EU-landene vil bistå hverandre ved innfordring av krav og utveksling av opplysninger knyttet til merverdiavgift. Mer informasjon her.

For ordens skyld nevnes at bestemmelser om beskatning, herunder merverdiavgift er ikke en del av EØS-avtalen, men Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å gjennomføre samme regelverk og praksis som EU med hensyn til de fire friheter og statsstøtte. 

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud