close
Share with your friends

Rapporteringsplikten ved bruk av utenlandsk arbeidskraft endres – oppmyking eller innstramming?

Rapporteringsplikt ved bruk av utenlandsk arbeidskraft

Norge har i mange år hatt regler om rapportering av utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere. Disse er nå foreslått endret.

1000
Bilde av Arnfinn Sørensen

Advokat/ Director

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

people

Reglene sier noe om

  • Hva som skal rapporteres
  • Hvem som skal rapportere
  • Når det skal rapporterer
  • Konsekvenser av å ikke rapportere

 

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har anført overfor Norge at de gjeldende regler er i strid med EØS-reglene. På bakgrunn av dette har Finansdepartementet bedt Skattedirektoratet å foreslå hvorvidt de gjeldende regler bør endres. Ikrafttredelse på de nye reglene er foreslått til 1. januar 2018.


Begrensing av opplysningsplikten:

  • Opplysningsplikten om utenlandske oppdragstakere skal gjelde to ledd nedover og ett ledd oppover i kontraktskjeden.
  • Opplysningsplikten om utenlandske arbeidstakere til kun å gjelde egne arbeidstakere.
  • Grensen for unntak fra opplysningsplikten for mindre oppdrag heves fra 10 000 kr til 20 000 kr.

 

Utvidelse av opplysningsplikten:

  • Alle oppdrag skal nå rapporteres, uavhengig av hvor de finner sted. Unntaket for oppdrag som utføres på sted som ikke står under oppdragstakers kontroll oppheves dermed.

 

Oppheving av solidaransvarsregler:

Dagens regelverk er slik at den opplysningspliktige etter reglene kan bli ansvarlig for oppdragstakers forfalte skatt,arbeidsgiveravgift, finansskatt på lønn og forskuddstrekk dersom oppdragsgiver forsettlig eller grovt uaktsomt unnlater å rapportere til skattemyndighetene. Reglene er foreslått opphevet under henvisning til at reglene i skatteforvaltningsloven om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr kan anvendes.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today