close
Share with your friends

Moderate skattelettelser i årets budsjett

Moderate skattelettelser i årets budsjett

Endringene i skattesatser mv. som er foreslått av regjeringen er ment å skulle reflektere lønnsutviklingen. Imidlertid har man på flere områder valgt å fastholde skattesatser og fribeløp – f.eks. for formuesbeskatningen.

1000

Kontaktperson

E-post

Relatert innhold

Skatt på alminnelig inntekt

I forslag til statsbudsjett for 2018 foreslås det å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt fra 24 pst. til 23 pst. for personer og selskap fra 2018.

Endrede satser i trinnskatten

Satsene i trinnskatten økes med mellom 0,47 og 0,88 prosentenheter for å begrense det samlede provenytapet ved at skatt på alminnelig inntekt reduseres.

  2017-regler Forslag 2018
Endring 2017 - 2018
Trinnskatt      
Trinn 1      
Innslagspunkt 164 100 169 000 3,0 pst
Sats 0,93 pst. 1,4 pst. 0,47 pst.enheter
Trinn 2      
Innslagspunkt 230 950 237 900 3,0 pst
Sats 2,41 pst. 3,3 pst. 0,89 pst.enheter
Trinn 3      
Innslagspunkt 580 650 598 050 3,0 pst
Sats 11,52 pst. 12,4 pst. 0,88 pst.
Trinn 4      
Innslagspunkt 934 050 962 050 3,0 pst.
Sats 14,52 pst. 15,4 pst. 0,88 pst.enheter

Minstefradrag i lønnsinntekt

Regjeringen foreslår å øke maksimalt minstefradrag i lønn og trygd fra 94 750 kroner til 97 610 kroner.

Samtidig foreslås det å øke satsen i minstefradraget i lønns- og trygdeinntekt fra 44 pst. til 45 pst.

Minstefradrag i pensjonsinntekt

Maksimalt inntektsfradrag i pensjonsinntekt foreslås økt fra 81 200 kroner til 83 000 kroner.

Personfradrag

Personfradraget i alminnelig inntekt foreslås lønnsjustert til 54 750 i skatteklasse 1.

Skatteklasse 2 foreslås opphevet.

Trygdeavgift

Satsene for trygdeavgift beholdes uendret.

Formuesskatt

Innslagspunktet for formuesskatt på kr 1 480 000 og skattesatsene på 0,7 pst. for kommuneskatt og 0,15 pst. for statsskatt beholdes uendret.

Verdsettelsesrabatt (formue)

Bolig

Verdsettelsesrabattene på primærbolig og sekundærbolig beholdes uendret med henholdsvis 75 pst. for primærbolig slik at denne verdsettes til 25 pst. av markedsverdi, og 10 pst. på sekundærbolig slik at denne verdsettes til 90 pst. av markedsverdi.

Aksjer og driftsmidler

Verdsettelsesrabatt ved formuesbeskatningen på aksjer og driftsmidler, inkludert næringseiendom og reduksjonssatsen for tilordnet gjeld økes fra 10 til 20 pst., altså til 80 pst. av full verdi.

Verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler kommer norske eiere til gode og gjør det mer lønnsomt å kanalisere privat sparing til investeringer i næringsvirksomhet. For å motvirke at verdsettelsesrabatten utnyttes til å skape netto gjeldsfradrag, reduseres verdsettelsen av gjeld tilordnet aksjer og driftsmidler til 80 pst. av full verdi.

Næringseiendom er et driftsmiddel og omfattes derfor av rabatten for aksjer og driftsmidler. For å unngå at næringseiendom eid gjennom selskap får rabatt både i formuesverdi av selve eiendommen og i aksjeverdien, avvikles verdsettelsesrabatten for selskapet og det gis bare rabatt for eier av selskapet.

Aksjeutbytte og aksjegevinster

Oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte og aksjegevinster i alminnelig inntekt økes fra 1,24 til 1,33 ved skatteberegningen i 2018, slik at den samlede marginalskatten på utbytte i følge regjeringen opprettholdes omtrent på dagens nivå når en ser selskapsskatt og personlig utbytteskatt i sammenheng. Ved fastsettelse av fradragsberettiget tap ved salg av aksjer benyttes samme oppjusteringsfaktor.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today