close
Share with your friends

Justeringer i konsernbidragsreglene – utenlandsk selskap med underskudd fra tidligere virksomhet i Norge

Justeringer i konsernbidragsreglene

Det er i statsbudsjettet for 2018 foreslått mindre endringer i skattelovens regler om konsernbidrag.

1000

Kontaktperson

E-post

Relatert innhold

Kontorstoler i styrerom

Etter gjeldende regler må konsernbidrag være skattepliktig inntekt i Norge for mottaker dersom giverselskapet skal få fradrag. Når et selskap i utlandet har udekket underskudd i fra tidligere virksomhet i Norge, er dette vilkåret ikke oppfylt ettersom mottakerselskapet ikke lenger er skattepliktig til Norge.

Finansdepartementet har derfor i statsbudsjettet for 2018 foreslått en regel om at et norsk giverselskap kan få fradrag for konsernbidrag, i de tilfeller der et konsernselskap er hjemmehørende innenfor EØS og har et fremførbart underskudd fra tidligere virksomhet i Norge. Selskapet som mottar konsernbidraget må redusere sitt fremførbare underskudd tilsvarende det mottatte konsernbidraget. Retten til fradrag for konsernbidraget for det norske selskapet knyttes opp mot mottakers fremføringsadgang for underskudd. De øvrige vilkår for konsernbidrag må være oppfylt på vanlig måte.

Endringene er uttalt av Finansdepartementet å være ment å fjerne en usikkerhet knyttet til om denne begrensningen i konsernbidragsreglene er forenlig med den frie etableringsretten under EØS-avtalen.

Endringene er foreslått å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2018.

For mer informasjon, kontakt:

Fredrik Gule, Advokatfullmektig/Manager
fredrik.gule@kpmg.no
+47 4063 6827

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today