Identity Access Management - KPMG Norge
close
Share with your friends

Identity Access Management

Identity Access Management

Digital identitet og tilgangsstyring vokser frem som en stadig mer aktuell problemstilling og kritisk risikoområde. Økt bruk av skytjenester og innføring av GDPR med nye krav til personvern, er to av flere faktorer som forsterker etterspørselen etter tjenester knyttet til Identity Access Management.

1000

Kontaktperson

Partner, Advisory

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Digital identifisering og tilgangsstyring er en risikofaktor som må adresseres og håndteres, samtidig som det er en forutsetning og driver for innovasjon og nye digitale forretningsmodeller. Det er ikke lenger en isolert IT-funksjon, men en kritisk forretningsutfordring på tvers av organisasjonen, og et stadig mer sentralt tema på styrets og toppledelsens agenda.

Møterom

Drivere for Identity Access Management

Det er flere faktorer som ligger til grunn for den voksende etterspørselen etter IAM-løsninger , deriblant et økende antall alvorlige hendelser som kompromitterer organisasjonens virke og omdømme, innføring av strengere lover og regler, deriblant GDPR, økt bruk av skytjenester og disruptive teknologitrender.

Toppledere frykter i stadig større grad risikoen, kostnadene og ineffektiviteten forårsaket av en silobasert tilnærming til IAM og adopsjon av ny teknologi. Diskusjoner  om IAM er i ferd med å flytte seg fra IT-avdelingen til styrerommet, ofte hos virksomheter som allerede har en IAM-plattform og som må håndtere utfordringer knyttet til ny teknologi. Det fokuseres i større grad på hvordan IAM kan understøtte digital transformasjon og legge til rette for integrasjon av disruptiv teknologi i den digitale økonomien.

"IAM er ikke bare en teknologi eller et verktøy, heller ikke et prosjekt med et avgrenset tidsperspektiv. Det er et transformasjonsprogram som krever dedikasjon fra toppledelsen, og kontinuerlig oppfølging og tilpasning til teknologi og behov i endring. IAM er et levesett."

Suksesskriterier

Fordi IAM potensielt kan påvirke alle deler av virksomhetens teknologiske infrastruktur, forretningsprosesser og brukergrupper, kan det bli en internpolitisk strid. 
 

"IAM bør betraktes som et kontinuerlig transformasjonsprosjekt, og ligner i stor grad på ERP når det kommer til omfang, påvirkning og kompleksitet. Støtte fra ledelsen er kritisk for å unngå flaskehalser."
 

De mest vellykkede IAM-prosjektene karakteriseres av et robust rammeverk for styring og en helhetlig tilnærming til digital identitet. Det kreves solid endringsledelse og god kommunikasjon på tvers av virksomheten, med involvering fra nøkkelpersoner. En stegvis og pragmatisk overgang til ny løsning sørger for at forretningen i minst mulig grad blir forstyrret av prosessen.

KPMG hjelper deg

Kompetanse og rådgivning knyttet til digital identitet og tilgangsstyring utgjør en viktig del av KPMGs cybertjenester. Våre cybereksperter er nøkkelpersoner i en rekke strategiprosjekter på området, og hjelper kunder med å forstå drivere og behov for IAM, og utarbeide helhetlige og bærekraftige IAM-strategier– sett opp mot virksomhetens øvrige strategier og prosesser for digital transformasjon og skytjenester.

Vi gjennomfører blant annet modenhetsanalyser, gap-analyser, utvikler business cases, bistår med vurdering og valg av teknologi, utarbeider strategiske veikart, driver endringskommunikasjon og gjennomfører workshops.

I ryggen har vi et globalt nettverk med IAM-eksperter og et rammeverk bygget på beste-praksis fra et stort antall IAM-programmer hos norske og internasjonale virksomheter. Bred erfaring, kombinert med god kjennskap til markedsutvikling og teknologitrender, gjør at vi kan bistå gjennom hele livssyklusen, fra idéfase til overlevering og evaluering.


Les mer om drivere for IAM, suksesskriterier og hvordan KPMG kan hjelpe virksomheten i denne brosjyren.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Arne Helme Partner og leder for cybersikkerhet
arne.helme@kpmg.no
Tlf: +47 4063 9507

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud