close
Share with your friends

Endringer i reglene om eiendomsskatt i statsbudsjettet

Endringer i reglene om eiendomsskatt i statsbudsjettet

I statsbudsjettet for 2018 foreslås det visse endringer i reglene om eiendomsskatt. Endringene berører både hvor raskt kommunene kan innføre eiendomsskatt og beregningsgrunnlaget for eiendomsskatten.

1000

Relatert innhold

Hus

Nye regler hvor raskt kommunene kan innføre og øke eiendomsskatten

I statsbudsjettet foreslås det å stramme inn reglene om hvor fort eiendomsskatt kan innføres.

Det er opp til den enkelte kommune om det skal innføres eiendomsskatt og innenfor visse grenser hvor høy skattesatsen skal være. Det er også adgang til å bruke differensierte satsen mellom ulike typer eiendom.

Etter gjeldende regler kan en kommune som vil innføre eiendomsskatt maksimalt sette satsen til to promille det første året og deretter øke den med inntil to promille årlig inntil maksgrensen på syv promille nås.

I statsbudsjettet foreslås det at disse grensene reduseres, slik at en kommune som vil innføre eiendomsskatt maksimalt kan sette satsen til én promille det første året og deretter øke den med én promille årlig frem til maksgrensen på syv promille nås. Endringene gjelder for alle typer eiendommer.

Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å skjerme de eiendomsskattepliktige mot raske skatteøkninger.

Det foreslås at endringene skal tre i kraft fra og med skatteåret 2019.

Produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner fritas for eiendomsskatt

Om forslaget

Det er fremmet forslag om at eiendomsskatten på «produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner» i næringseiendom kategorisert som verk og bruk skal fjernes. 

Forslaget var del av høringen som ble sendt ut av Finansdepartementet 18 juni 2015.

Etter gjeldende rett har kommunen adgang til å ilegge eiendomsskatt på arbeidsmaskiner og tilbehør integrert i næringseiendom kategorisert som "Verk og Bruk". Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at denne typen utstyr/installasjoner skal fritas for eiendomsskatt. 

Bakgrunnen for forslaget er både at det er ønskelig å redusere eiendomsskattegrunnlaget for denne typen virksomheter og at reglene har vært vanskelige å praktisere grunnet uklare kriterier for avgrensninger mot utstyr som ikke er integrert i anlegget. I forslaget vises det til at manglende forutsigbarhet kan skape grunnlag for ressurskrevende tvister mellom kommunen og de eiendomsskattepliktige. I en høringsrunden ble det imidlertid stilt spørsmål ved om ikke avgrensingen mot «produksjonsutstyr og -installasjoner» vil kunne bidra til nye tvister. Regjeringen mener den nye reglene vil være enklere å praktisere på sikt.

De nye reglene innebærer at det må foretas en retaksering av mange av de berørte anleggene.

Overgangsregler

Av hensyn til kommunene, som basert på et anslag vil tape inntekter fra eiendomsskatt på nærmere 800 millioner kroner, skal reglene innføres fra og med skatteåret 2019 og med en overgangsperiode på 5 år. Den foreslåtte overgangsregelen går ut på at kommunen fra og med skatteåret 2019 årlig må redusere eiendomsskatten med 1/5 av den skatt som utskrives i 2018. Dette innebærer at fritaket først gjennomføres fullt ut i skatteåret 2025.

Produksjonslinjer til kraftanlegg skal anses som en del av kraftanlegget

I statsbudsjettet foreslås det å innføre regler om at produksjonslinjer til kraftanlegg skal anses som en del av anlegget når anlegget skal verdsettes for eiendomsskatteformål.

Produksjonslinjer er strømlinjer som mater den produserte kraften inn i overføringsnettet. Etter Høyesteretts dom 24. september 2015 skal slike linjer anses som separate fra kraftanlegget de betjener. Kommuner kan dermed beskatte disse som separate nettanlegg. Dommen fikk også betydning for deler av fradragsretten i eiendomsbeskatningen av kraftanlegget.

Forslaget innebærer at produksjonslinjer skal inngå som en del av kraftanlegget ved taksering av dette. Det forslås i tillegg at fremtidige kostnader til utskifting av øvrige driftsmidler knyttet til kraftproduksjonen kommer til fradrag ved verdsettelsen av kraftanlegget.

Fordi produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner er foreslått fritatt for eiendomsskatt, se ovenfor, vil det heller ikke kunne ilegges eiendomsskatt på overføringslinjer som ikke er en del av kraftanlegget.

Forslaget er antatt å medføre en viss besparelse for kraftselskapene.

Det foreslås at endringene skal tre i kraft fra og med skatteåret 2019.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today