close
Share with your friends

Aksjeopsjoner i arbeidsforhold

Aksjeopsjoner i arbeidsforhold

Det er forslag om å lempe beskatning ved å utsette tidspunktet for skattlegging i grundervirksomheter for fordeler begrenset til 30 000 kroner.

1000
Bilde av Arnfinn Sørensen

Advokat/ Director

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

stocks

Regjeringen varslet i revidert statsbudsjett for 2017 om nye regler for beskatning av opsjoner i arbeidsforhold i små, nyetablerte selskaper. Forslaget foreslås iverksatt med virkning fra og med 2018.

I arbeidsforhold brukes opsjoner som en avlønningsform som gir ansatte mulighet til medeierskap i bedriften de jobber i. Gjeldende regler innebærer at fordelen av opsjonen beskattes som lønnsinntekt ved
innløsningstidspunktet, det vil si når opsjonen utøves og den ansatte kjøper aksjer i henhold til opsjonsavtalen. Den skattepliktige opsjonsfordelen beregnes som differansen mellom markedsverdien av aksjen og vederlaget som betales for aksjen (innløsningskursen). Opsjonsfordelen som er lønnsbeskattet, inngår også i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for bedriften og skal betales på innløsningstidspunktet.

Regjeringen foreslår i statsbudsjett for 2018 nye regler for beskatning av ansatteopsjoner i små, nyetablerte selskap – som ikke er eldre enn 6 år. Selskapet må ha 10 ansatte eller færre og ha driftsinntekter og
balansesum på 16 mill. kroner eller mindre. Videre skal det være en begrensning for foretak som omfattes – idet offentlig eierskap ikke kan være på mer enn 24%. I tillegg at den ansattes eierskap begrenses til 5%.

Det legges opp til å endre beskatningstidspunktet for opsjoner i slike selskap til tidspunktet for realisasjon av aksjer som er ervervet med grunnlag i opsjoner. Dette vil blant annet innebære en likviditetsfordel
for selskapet med utsatt arbeidsgiveravgift og for den ansatte med utsatt skatteplikt.

Det foreslås at en fordel på maksimalt 30 000 kroner i løpet av ansettelsesforholdet kan underlegges utsatt beskatning. Arbeidsgiver må beregne fordelen og foreta lønnsinnberetning samt svare arbeidsgiveravgift på
et senere tidspunkt når aksjene realiseres. Gevinst ved salget utover utsatt skattefordel anses som en vanlig aksjesalgsgevinst og skal ikke underlegges lønnsbeskatning.

Imidlertid skal beskatning av den ansatte skje dersom arbeidsforholdet avsluttes, den ansatte flytter utenlands eller har eid aksjene i mer enn 5 år etter innløsning av opsjonen.

Det tas forbehold om at ordningen må bli godkjent av ESA. Departementet har startet prenotifikasjonsdialogen med ESA.

 

 

For mer informasjon, kontakt:

Arnfinn Sørensen, advokat/Director
arnfinn.sorensen@kpmg.no
+47 4063 9291

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today