Innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk - KPMG Norge
close
Share with your friends

Innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk?

Innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk

Før sommeren vedtok et flertall i stortinget at spørsmålet om norske lønns- og arbeidsvilkår også skal gjelde for sjøfolk som arbeider i norsk farvann og på norsk sokkel skal utredes.

1000

Kontaktperson

Advokat/Senior Manager

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Stortinget besluttet før sommeren å utrede norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk. Det var Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet som fremmet forslag om at regjeringen skulle utrede mulighetene for å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk. 

Regjeringen var i utgangspunktet negativ til forslaget, men både FRP og Høyre støttet til slutt forslaget om å utrede spørsmålet nærmere, noe som ledet til at vedtak om utredning ble gjort den 14. juni 2017.

Skip på havet

1. Lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk

Sjømannsorganisasjonene har i lengre tid kjempet for en regulering av sjøfolkenes lønns- og arbeidsvilkår, og siden 2008 har det vært jobbet aktivt for prinsippet om at det bør være norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på hele norsk sokkel.

Arbeidsgiversiden bestående av blant annet Norges Rederiforbund og NHO har imidlertid uttrykt skepsis til forslaget, blant annet med henvisning til Norges internasjonale forpliktelser etter folkeretten. Fafo har også i flere rapporter - senest i 2015-  hvor de gav ut rapporten "Det gode liv til sjøs", utredet det norske handlingsrommet for å regulere lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip.

2. Norsk jurisdiksjon og handlingsrom over sjøområdene

Norsk jurisdiksjon og handlingsrom ovenfor utenlandske skip på norsk sokkel og i norsk farvann er kompleks, og reguleres av flere folkerettslige avtaler.

Innen havretten er det flaggstaten, og altså landet hvor det aktuelle skipet er registrert, som har ansvar og jurisdiksjon over fartøyet.

Fra hovedregelen gjelder det imidlertid flere unntak, men i utredningen vil det være nødvendig å skille mellom norsk farvann på den ene siden, og norsk kontinentalsokkel på den andre siden.

Det må også foretas et skille mellom såkalt kabotasje-fart som gjelder frakt mellom norske havner, og internasjonal frakt mellom norsk og utenlandsk havn.

Etter havretten er det betydelig større anledning for statene til å regulere skip som befinner seg i territorialfarvannet, sammenlignet med norsk kontinentalsokkel som er å anse som internasjonalt farvann, hvor Norges jurisdiksjon er betydelig begrenset.

3. Minstelønn i Norge

I Norge finnes det ikke lovpålagt minstelønn, men innen enkelte bransjer er det vedtatt allmenngjøring av tariffavtaler.

Allmenngjøring av tariffavtaler innebærer at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale gjøres gjeldende for alle som utfører arbeid innen det spesifikke området avtalen omhandler, selv om man ikke er en del av avtalen.

Allmenngjøring benyttes for å hindre usunn konkurranse og sosial dumping, og benyttes i dag for blant annet verfts- og byggearbeidere, elektrikere, godstransport på vei, samt flere andre bransjer hvor man over tid har påvist betydelig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn hva som er fastsatt i landsomfattende tariffavtaler for den aktuelle bransjen.

Arbeidstakersiden har uttrykt ønske om allmenngjøring av lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk for å verne mot internasjonal konkurranse, mens arbeidsgiversiden hevder at konkurransekraften blir tilstrekkelig vernet gjennom nettolønnsordningen.

Nettolønnsordningen gjelder imidlertid bare for rederier som drifter skip registrert i norsk ordinært skipsregister (NOR) eller norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Allmenngjøringsbestemmelsene gjelder på den annen side alle arbeidstakere på for eksempel byggeplasser.

KPMG kommenterer

Det er per dags dato ikke offentliggjort hvem som skal delta i utredningsarbeidet, men vi forventer deltakere både fra faglige miljøer i tillegg til at både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden antas å inkluderes i arbeidet.

Det er knyttet betydelig spenning til hvilke konklusjoner og forslag utredningen vil komme med, og arbeidsrettsgruppen i KPMG Law vil følge dette arbeidet tett.

For mer informasjon, kontakt:

Helge Mathias Monsen
helge.monsen@kpmg.no
+47 4063 9748

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud