GDPR: Forslag til lov ute på høring - KPMG Norge
close
Share with your friends

GDPR: Forslag til lov ute på høring – mulighet for påvirkning

GDPR: Forslag til lov ute på høring

Flere norske virksomheter har begynt å forberede seg på at personvernforordningen GDPR ("General Data Protection Regulation") trer i kraft 25. mai neste år. Nå er det klart hva norske myndigheter mener blir konsekvensene av GDPR for norsk rett. Dette betyr at det blir enklere å forberede seg til mai 2018. Man kan også komme med høringssvar til høringsnotatet.

1000

Advokat/Senior Manager

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

GDPR

Personvernforordningen (GDPR) medfører de største endringene i personvernlovgivningen i EU på 23 år. Siden GDPR er EØS-relevant, medfører forordningen endringer også i Norge.

Bakgrunnen for forordningen er at personopplysninger er en stadig større del av den digitale og internasjonale økonomien, og at det eksisterende regelverket ikke lenger er tilpasset dagens situasjon hvor personopplysninger registreres og brukes nærmest overalt. På bakgrunn av dette har EU gått inn for styrke rettighetene for privatpersoner og skjerpe forpliktelsene for bedrifter. Forordningen vil blant annet innføre nye regler; som retten til å bli glemt i visse tilfeller, dataportabilitet (muligheten å be en tjenesteyter overføre personopplysninger til en annen tjenesteyter), varslingsrutiner for bedrifter der det er avvik ved behandling av personopplysninger og "privacy by design" (innebygd personvern i f.eks. datasystemer).

Hengelås på tastatur

Høringsnotat med utkast til ny lov om personopplysninger

GDPR skal innføres i Norge. Kort oppsummert foreslår norske myndigheter å inkorporere forordningen, hvilket vil innebære at forordningen - slik den er - vil gjelde som norsk rett. Der forordningen gir rom for nasjonale tilpasninger foreslår departementet i all hovedsak at gjeldende rett videreføres. Der det ikke er rom for nasjonale tilpassinger, vil dermed norske regler i all hovedsak kun være henvisninger til forordningen, litt som løsningen er for konkurranserett i dag.

Mulighet for påvirkning

Når notatet nå er ute på høring betyr dette at departementet ber om tilbakemelding på sitt forslag. Alle som ønsker det, kan avgi høringssvar, og man har dermed en mulighet til å påvirke regelverket. KPMG kan bistå med å avgi høringssvar.

Fristen er 16. oktober 2017.

Endringer fra gjeldende rett

Det er for omfattende å liste opp alle endringene GDPR medfører i denne artikkelen, men hovedtrekkene er:

  • Harmonisering av personvernregelverket over hele Europa. Dette vil medføre at det i vesentlig større grad vil være samme regler i EU/EØS. Det opprettes også et Europeisk personvernråd som skal sørge for at regelverket praktiseres likere enn tidligere.
  • Forordningens regler vil i stor grad erstatte dagens personopplysningslov og forskrift. (For å følge utvikling må man være oppdatert på EU-praksis). 
  • Datasubjektet får styrket sine rettigheter. Man får blant annet rett til å vite hva som er registrert om seg selv, rett til å ta med seg sine personopplysninger til en annen tjenestetilbyder, og det stilles nye samtykkekrav.
  • Overtredelsesgebyrene stiger vesentlig. 
  • Det innføres plikt for noen private aktører om å ha personvernrådgiver.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud