Skattedirektoratet trekker tilbake BFU om MVA fra 2015 - KPMG Norge
close
Share with your friends

Skattedirektoratet trekker tilbake en BFU om merverdiavgift fra 2015

Skattedirektoratet trekker tilbake BFU om MVA fra 2015

I en uttalelse fra 8. mai trekker Skattedirektoratet tilbake tidligere utgitt BFU. Den aktuelle BFUen, datert 11. August 2015, gjelder adgangen til frivillig registrering for private utbyggere av vann- og avløpsanlegg, etter merverdiavgiftsloven § 2-3 femte ledd.

1000

Relatert innhold

Les Skatteetatens uttalelse om merverdiavgiftsloven § 2-3 femte ledd

Registrering etter § 2-3 femte ledd er en særordning som gir private aktører adgang til å bli frivillig MVA-registrert for utbyggingen, og til å få tilbake påløpt merverdiavgift. Dette er et unntak fra hovedregelen i merverdiavgiftssystemet, som innebærer at det kun er næringsdrivende som har adgang til å fradragsføre merverdiavgift. Det er et vilkår at anlegget overdras til en kommune eller en næringsdrivende etter ferdigstillelse. 

Ordningen er først og fremst aktuell for sammenslutninger som bygdelag, hyttegrender og velforeninger. Slike sammenslutninger kan da bygge ut vann- og avløpsanlegg i egen regi, og få refundert påløpt merverdiavgift.

Papirer

I den nevnte BFUen kom imidlertid Skattedirektoratet til at også et selskap som opparbeidet infrastruktur og solgte tomter til et søsterselskap, skulle regnes som "privat" i denne sammenheng, og at selskapet derfor kunne registrere seg etter denne bestemmelsen. 

I den nye uttalelsen trekker Skattedirektoratet dette standpunktet. Skattedirektoratet viser til blant annet til ordlyden i bestemmelsen, og forarbeidene, og konkluderer med at bestemmelsen ikke gjelder utbygging i næring. 

Skattedirektoratets konklusjon fremstår som korrekt og klar ut fra gjeldende regelverk. En kan for så vidt undres over at det ble avgitt en BFU som konkluderte motsatt, når rettskildebildet er så klart som direktoratet nå gir uttrykk for. 

Man skal så klart ha forståelse for at slike feil kan skje. Det som etter vårt syn er mer bekymringsverdig er at kun et begrenset antall BFUer publiseres. Om denne BFUen hadde vært publisert, er vi sikre på at denne åpenbare feilen ville blitt fanget opp tidligere. 

Den lave publiseringsgraden på BFUer har og en annen negativ følge. Når Skatteetaten ikke publiserer uttalelser som denne, så er store deler av næringslivet avskåret fra viktige og nyttige avklaringer som kommer fra etaten.

Les mer om KPMGs tjenester innen skatt og avgift.

For mer informasjon, kontakt:

Hans Martin Asheim, advokat/manager KPMG Law
E-post: hans.martin.asheim@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9631

Oddgeir Kjørsvik, advokat/partner KPMG Law
E-post: oddgeir.kjorsvik@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9157

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud