close
Share with your friends

Nordiske toppledere vil vokse med disrupsjon

Nordiske toppledere vil vokse med disrupsjon

Økt politisk usikkerhet og store teknologiske endringer preger toppledernes verdensbilde i KPMGs CEO Outlook 2017. Nå rigges det til vekst gjennom investering i teknologi og kompetanse. Målet er å disrupte markedet og øke inntjening med nye forretningsmodeller.

1000

Kontaktperson

Arne Frogner

Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Drone

De nordiske økonomiene har tradisjonelt hatt en stabil og stødig vekst, noe den økonomiske utviklingen i 2016 også bekrefter. De nordiske økonomiene vokste 1 prosent det siste året. Sverige og Danmark raskere enn i 2015, Finland og Norge litt saktere. 

Årets CEO Outlook viser at nordiske toppledere er forsiktige optimister når det kommer til neste års vekstutsikter. 9 av 10 nordiske toppledere føler seg trygge på vekst i eget selskap og i bransjen de opererer i. Når det kommer til norsk økonomi tror derimot kun 4 av 10 på vekst i året som kommer, mens 6 av 10 er optimistiske i et treårsperspektiv. De nordiske lederne er mer nøkterne enn gjennomsnittet når det kommer til vekst i den globale økonomien. 4 av 10 tror på kortsiktig vekst i, mens 6 av 10 er positive på lengre sikt.

Les "Disrupt or grow - 2017 Global CEO Outlook Nordic Executive Summary" her.

Ser mot Storbritannia

Nordiske ledere mener omdømme og merkevare er risikoområdet som i størst grad kan ha innvirkning på virksomhetens vekst. Globale økonomiske rammebetingelser vurderes også av mange som et risikoområde, i tillegg til nye konkurrenter, da spesielt virksomheter med disruptive forretningsmodeller.  

Når det kommer til hvilke markeder de norske lederne vil prioritere som vekstområder de kommende årene, står Storbritannia øverst på listen hos 67 prosent. De tror at Brexit vil gjøre det lettere å ansette britisk kompetanse og etablere virksomhet i Storbritannia. USA og Sentral-Asia nevnes også som prioriterte norske vekstmarkeder hos tilnærmet 1 av 3 norske ledere.

Disrupsjon som vekstdriver

- Årets CEO Outlook viser at nordiske toppledere står overfor de samme utfordringene som sine globale kollegaer – politisk usikkerhet og et radikalt teknologiskift hvor disrupsjon har blitt en sentral driver for vekst, sier Arne Frogner, administrerende direktør i KPMG Norge.

Toppledere over hele verden står overfor et sterkt press og må sikre videre vekst gjennom transformasjon. Mens 45 prosent av det globale gjennomsnittet frykter de ikke vil klare å være i forkant, er hele 76 prosent av de nordiske lederne bekymret for at konkurrenter vil komme dem i forkjøpet. 

- Det er interessant å se at norske toppledere er enda mer opptatt av å endre sin virksomhet i lys av teknologisk endring, enn sine globale kollegaer. Vi ser dette som et tegn på at norske og nordiske land generelt er digitalt modne og virkelig har begynt å forstå at ny teknologi og digital disrupsjon utfordrer deres
forretningsmodeller. I tillegg er arbeidskraft relativt sett kostbart i Norge og behov for standardisering og automatisering av prosesser blir viktigere, sier Frogner. 

Ansetter flere

9 av 10 nordiske ledere sier de vil investere i automatiserte robotprosesser og kognitiv teknologi de neste tre årene.

- Tradisjonelt har man tenkt at investeringer på området vil redusere behovet for menneskelig arbeidskraft. I CEO Outlook tror imidlertid 6 av 10 nordiske ledere at det vil bidra til en økning i antall ansatte på alle nivåer i organisasjonen. Den største utfordringen blir å sikre at man har den rette kompetansen, sier Frogner. 

Generelt sett forventer nordiske virksomheter at antall ansatte vil vokse fortere det neste året enn de kommende tre årene. Hele 88 prosent tror de vil ansatte flere i løpet av 2018. Det er 29 prosent mer enn det globale gjennomsnittet. 

Nye krav til topplederen

Økte teknologiske prioriteringer gjør at også lederne selv står overfor nye krav og forventninger. Det har blitt viktig at de forstår teknologien og hvordan den er integrert i forretningsmodeller og hvilke muligheter den gir. Det er derfor påfallende at 45 prosent av de nordiske topplederne mener de ikke trenger å forstå den tekniske siden av forretningen for å gjøre en god jobb, prosent mer enn det globale gjennomsnittet. 

32 prosent av topplederne i den globale undersøkelsen sier seg helt eller delvis enig i utsagnet "I don’t need to understand the technical side of my business in order to do my job well".

Samtidig viser CEO Outlook at dagens toppleder er opptatt av personlig fornyelse. 75 prosent av de nordiske lederne har tatt kurs eller studier det siste året med mål om å fornye og utfordre sin lederrolle.

Global CEO Outlook 2017 gir et unikt innblikk i globale topplederes erfaringer og betraktninger når det kommer til markedsutfordringer og muligheter, strategiske veivalg og forventninger til fremtiden. I denne tredje utgaven av topplederundersøkelsen har KPMG intervjuet nærmere 1300 CEOer i selskaper (med omsetning > 500 millioner USD) i verdens 10 viktigste markeder (Australia, Kina, Frankrike, Tyskland, India, Italia, Japan, Spania, Storbritannia og USA). Rapporten inneholder også resultater fra 18 andre land, totalt 2200 CEOer. 51 av disse representerer nordiske selskaper. De nordiske funnene fra CEO Outlook 2017 er samlet i en egen rapport.

For mer informasjon ta kontakt med:
Arne Frogner
, partner og administrerende direktør i KPMG Norge
arne.frogner@kpmg.no
+47 4063 9063

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today