close
Share with your friends

Forslag om utvidet adgang til å avtale arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00

Forslag om utvidet adgang til kveldsarbeid

Lovendring vil åpne for at arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig kan avtale at arbeidstaker, på eget initiativ, kan utføre arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00.

1000

Relatert innhold

I henhold til arbeidsmiljøloven er arbeid mellom klokken 21.00 og klokken 06.00 definert som nattarbeid. Etter lovens hovedregel er ikke nattarbeid tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. 

Stortinget har behandlet forslag til lovendring som vil åpne for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at arbeidstaker, på eget initiativ, kan utføre arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00.

Dette innebærer ikke en adgang til å avtale at perioden mellom klokken 21.00 til 23.00 ikke er nattarbeid, men at man etter avtale kan arbeide i disse timene selv om vilkårene for nattarbeid ikke er oppfylt. 

En viktig forutsetning er at det kun er arbeidstaker som i hvert tilfelle kan ta initiativet til den faktiske utførelsen av arbeidet.

Kveld i bygning

Arbeidstaker gis imidlertid ikke en ensidig rett til å stykke opp eller forskyve arbeidstiden. Dersom arbeidsgiver ønsker det, kan arbeidstakeren pålegges å utføre arbeidet innenfor vanlig arbeidstid, og ikke på kveldstid. 

Avtalen kan inngås for et enkelt tilfelle, gjelde for en tidsbegrenset periode eller være en fleksitidsavtale hvor arbeidstaker i samråd med arbeidsgiver kan velge å benytte seg av det handlingsrommet avtalen åpner for. 

Det er et vilkår at avtalen inngås skriftlig. Manglende skriftlig avtale vil kunne lede til at arbeidstaker utfører ulovlig nattarbeid. 

Formålet med forslaget er å gi økt adgang til fleksible arbeidsdager innenfor allerede gjeldende rammer. Det er derfor viktig å presisere at endringene ikke medfører noen utvidelse av den tillatte daglige arbeidstiden eller endringer i kravene til hviletid. Dersom en ansatt jobber til klokken 23.00, må man derfor huske på å sørge for 11 timers døgnhvile før arbeidstaker begynner på arbeid igjen. Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale kan det avtales kortere hviletid med arbeidstakers tillitsvalgte, men det må i et slikt tilfelle minimum være 8 timer arbeidsfri mellom øktene.

For arbeidstakere som har en stor grad av fleksibilitet med hensyn til når arbeidet kan utføres, vil dette medføre at det blir lettere å jobbe lovlig på kveldstid. Disse arbeidstakerne må sørge for å inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver om dette. 

Dersom det er behov for bistand i forbindelse med utformingen av slike avtaler, kan KPMG Law bistå.

Lovendringen vil trolig tre i kraft 1. juli, mer informasjon finnes her.

For mer informasjon, kontakt

Christoffer D. Selfors, advokatfullmektig KPMG Law AS
E-post: christoffer.selfors@kpmg.no
Telefon: +47 4063 3610

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud