Endringer i rederiskatteordningen | KPMG | NO
close
Share with your friends

Endringer i rederiskatteordningen

Endringer i rederiskatteordningen

Finansdepartementet har varslet EFTAs overvåkningsorgan om flere endringer i den norske rederiskatteordningen. Den nåværende varslingen innebærer videreføring av den eksisterende rederiskatteordningen. Imidlertid har Finansdepartementet inkludert nye begrensninger og tilføyelser sammenlignet med dagens ordning.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

For å sikre at rederiskatteordningen er i samsvar med EØS-regelverket varsler Finansdepartementet om rederiskatteordningen for de neste ti årene. I stor grad er varslingene en videreføring av dagens regelverk, imidlertid er det foreslått flere nye lovendringer. Det er ikke klart når de foreslåtte lovendringene blir forelagt Stortinget, men endringene vil kunne gjelder fra 1. juli 2017 da godkjennelsen under dagens ordning utløper. 

Vindmøllefartøy

Som tidligere varslet av Stortinget foreslås det å utvide ordningen til også å omfatte vindmøllefartøyer involvert i aktiviteter i forbindelse med bygging, vedlikehold, reparasjoner og demontering av vindmøller. Utvidelsen klargjør kvalifikasjonen av vindmøllefartøy innenfor rederiskatteordningen, og vil derfor også inkludere fartøy som ikke utelukkende utøver transportvirksomhet.

Begrensninger på bare-boat utleie

Under dagens ordningen er det ingen begrensning på utleie av fartøy på bare-boat vilkår. Finansdepartementet foreslår nå inngripende begrensninger:

  • Utleie på bare-boat vilkår til eksterne parter foreslås begrenset til 50 % av selskapets, eller konsernets, tonnasje. I utgangspunktet skal beregningen gjøres årlig, men det legges også opp til en alternativ måling over 4 år.
  • Det innføres et krav om at "strategisk ledelse" for deler av flåten som leies ut på bare-boat vilkår, må utføres fra EØS-området. I denne sammenheng er "strategisk ledelse" ment å bety høyere ledelsesnivå i selskapet, som daglig leder og styret.
  • Det innføres en tidsbegrensning hvor utleie på bare-boat vilkår ikke kan overstige 5 år, med tillegg av en opsjonsperiode på 3 år. Det vises til at 5+3 år er vanlig i offshoresektoren, men slik vilkåret er utformet nå vil det gjelde alle typer fartøy. 

Disse begrensningene gjelder ikke for konserninterne bare-boat arrangementer. For konsern åpnes det også for å kunne dele charter kontrakten i en bare-boat del og en crew del hvor dette i realiteten innebærer en time charter avtale.

Begrensninger på tidsbefraktning i ikke-EØS-flaggede fartøy

Finansdepartementet foreslår også en begrensning slik at befraktning av ikke-EØS-flaggede skip på time-charter eller voyage-charter vilkår begrenses til 90 %. 

Overgangsregler

For å oppmuntre selskapene til å tilpasse seg de nye kravene og fortsette med det norske tonnasjeskattesystemet, gjelder begrensningene for bare-boat utleie kun for nye bare-boat utleie kontrakter. Denne overgangsregelen er imidlertid ikke ment å gjelde for langsiktige kontrakter (kontraktslengde over fem år). Finansdepartementet vurderer at begrensningen på 90 % på befraktningen av skip som ikke er EØS-flaggede på time-charter eller voyage-charter vilkår er i tråd med maritime retningslinjer. I henhold til overgangsregelen gjelder det bare for nye charterkontrakter.

Oppsummerende

Utvidelsen av rederiskatteordningen til å inkludere vindmøllefartøyer er gode nyheter for de som omfattes av endringen og redusert aktivitet i petroleumssektoren styrker offshore vindkraft som en attraktiv virksomhet for selskaper med skip, mannskaper og kunnskap knyttet til denne sektoren.

Begrensningen vedrørende utleie på bare-boat vilkår vil derimot kunne påvirke mange markedsaktører innenfor dagens rederiskatteordning. Det er foreløpig mange uavklarte spørsmål og detaljer knyttet til forslagene. Spesielt synes overgangsregelen å være restriktiv, da den vil kunne påvirke eksisterende, lengre, bare-boat vilkår inngått før offentliggjøringen av lovforslaget. Videre er ikrafttredelsestidspunktet, og lovforslaget fortsatt heftet med usikkerhet da ESA ikke har gitt sine tilbakemeldinger.

Les også: Finansdepartementets brev til EFTAs overvåkningsorgan ESA

For mer informasjon, kontakt:

Per Daniel Nyberg, advokat/partner i KPMG Law AS
E-post: per.daniel.nyberg@kpmg.no
Tlf: +47 4063 9265

Fredrik Gule, advokatfullmektig/senior associate i KPMG Law AS
E-post: fredrik.gule@kpmg.no
Tlf: +47 4063 6827

Les mer om KPMG Laws advokattjenester her.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn