close
Share with your friends

Bevisvurdering ved tilleggsskatt og –avgift med høy sats – Sivilombudsmannens uttalelse

Bevisvurdering ved tilleggsskatt og avgift med høy sats

Sivilombudsmannen har kommet med en viktig presisering til praktiseringen av beviskrav ved ileggelse av skjerpet tilleggsskatt, og tilleggsavgift med høy sats.

1000

Relatert innhold

I en ny uttalelse tar Sivilombudsmannen opp spørsmålet om beviskrav ved tilleggskatt og – avgift med høy sats. Denne reaksjonen er definert som straff etter Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon (EMK). Den viktigste følgen av dette er at det gjelder særlige krav til bevisenes styrke, det skal bevises "utover enhver rimelig tvil" at vilkårene for tillegg er til stede.

I den aktuelle saken var det ilagt 60 % tilleggsskatt og 60 % tilleggsavgift, altså en reaksjon som gjør at EMK kommer til anvendelse. Den avgiftspliktige hadde klaget på vedtaket, og lagt frem flere nye opplysninger som man anførte var relevant for spørsmålet om tillegg. 

Skattekontoret synes ikke å ha vurdert de nye opplysningene, men reduserte grunnlaget for tilleggsberegningen med 20 %, og anførte at det  sikret at man var innenfor det som måtte anses tilstrekkelig bevist. 

Aksepterte ikke fremgangsmåten

Sivilombudsmannen aksepterte ikke denne fremgangsmåten. Etter Sivilombudsmannens syn var det en begrunnet tvil knyttet til riktigheten av vedtaket, noe som gjør at beviskravet ikke var oppfylt. Skatteetaten hadde videre ikke vurdert de nye opplysningene i nevneverdig grad. Vilkårene for å ilegge skjerpet tilleggsskatt og –avgift var da ikke oppfylt, og en sjablonmessig reduksjon i tillegget var ikke tilstrekkelig for å oppfylle beviskravet. 

KPMG bemerker at tilleggsskatt- og avgift i mange tilfeller synes å være ilagt uten noen nærmere vurdering, gjerne ved bruk av klipp-og-lim fra eldre vedtak. Vi ser få andre grunner til at mange vedtak har tilnærmet ordrett identiske begrunnelser for ileggelse av tilleggsskatt. Forhåpentligvis gir denne saken en liten påminnelse om at tilleggskatt- og avgift, særlig om man bruker skjerpet sats, er en alvorlig inngripen, og Skatteetaten plikter å gjøre en grundig vurdering før man tyr til dette.

For mer informasjon, kontakt:

Hans Martin Asheim, advokat/manager KPMG Law
E-post: hans.martin.asheim@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9631

Oddgeir Kjørsvik, advokat/partner KPMG Law
E-post: oddgeir.kjorsvik@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9157

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today