Belgia – krav om integrering | KPMG | NO
close
Share with your friends

Belgia krever dokumentasjon på integrering i det belgiske samfunnet

Belgia – krav om integrering

Belgia krever nå at personer som har søkt om langvarig opphold må vise til innsats for å integrere seg i Belgia.

1000

Kontaktperson

Kontakt

Relatert innhold

I medhold av en ny lov skal alle personer som har søkt om langvarig opphold i Belgia fra og med 18. februar 2017, vise at de er villige til og har til hensikt å gjøre en tilstrekkelig innsats med hensyn til å integrere seg i Belgia. Hvis de ikke kan godtgjøre dette kan immigrasjonsmyndighetene avslutte retten til opphold i Belgia.

Mange selskaper i Belgia ansetter tredjelandsstatsborgere som vil bli omfattet av de nye lovkravene. Det er viktig at arbeidsgivere informerer sine utenlandske ansatte om denne endringen, hjelper dem med å forberede seg og oppfylle vilkårene, og hvis nødvendig bistå dem i å besvare spørsmål fra immigrasjonsmyndighetene.

Nye regler for langtidsopphold

Utenlandske statsborgere som søker belgisk oppholdstillatelse for mer enn tre måneder, enten for en begrenset eller ubegrenset periode, må fra nå av kunne vise til innsats for å integrere seg i Belgia og må kunne dokumentere vilje til å integrere seg i det belgiske samfunnet. 

Personer som har belgisk oppholdstillatelse i form av såkalt "A-card" må dokumentere sin innsats for å integrere i belgisk samfunn senest ett år etter fornyelse av sitt første A-card.

For alle typer belgiske oppholdstillatelser kan immigrasjonsmyndighetene vurdere innsatsen med å integrere seg i det belgisk samfunnet innen fire år etter utløpet av det første året av utlendingens opphold i Belgia. Ved vurderingen må det fremlegges dokumentasjon til immigrasjonsmyndighetene. Myndighetene avslutter personens rett til opphold i Belgia hvis det vurderes til at personen ikke gjorde tilstrekkelig innsats for å integrere seg i Belgia.

Visse kriterier - som i hovedsak er de samme kriteriene som vurderes ved søknad om belgisk statsborgerskap - tas i betraktning for å vurdere om personen har gjort tilstrekkelig innsats for å integrere seg i det belgiske samfunnet:

  • Personen har gjennomført et assimileringskurs
  • Personen er i arbeid eller selvstendig næringsdrivende
  • Personen har oppnådd en grad, sertifikat eller dokumentasjon fra godkjent utdanningsinstitusjon
  • Personen har tatt yrkesopplæring
  • Den enkelte kjenner språket som brukes i regionen der han eller hun er registrert i folkeregisteret
  • Personens vandelsattest
  • Personen deltar aktivt i samfunnslivet

Andre kriterier kan også tas i betraktning

Dersom immigrasjonsmyndighetene kommer til at personen ikke gjorde tilstrekkelig innsats for å integrere seg, vil de først undersøke hvor lenge personen har vært i Belgia, hans eller hennes familiære bånd til Belgia, og eksistensen av sosiale, kulturelle og familiære bånd til opprinnelseslandet. Etter denne vurderingen vil immigrasjonsmyndighetene kunne ta stilling til eventuell utvisning av den enkelte.

Enkelte personer er ikke underlagt de nye betingelsene. Det omfatter blant annet om personer som søker om langvarig opphold i Belgia basert på at de er EØS-borgere, eller sveitsiske borgere og deres familiemedlemmer, innehavere av oppholdstillatelse som varig bosatt i en annen EU-stat, omfattet av avtalen mellom EØS og Tyrkia, studenter, flyktninger, etc.

Den nye loven gir også mulighet til å kreve en "nykommers-erklæring", som vil være en betingelse for å sende inn en søknad om belgisk oppholdstillatelse.

Erklæringen, som stadfester at den som underskriver den forstår de grunnleggende verdier og normer i det belgiske samfunnet og vil handle i samsvar med disse, må signeres av den enkelte når han/hun eller søker om belgisk opphold.

Kravet om denne erklæring er ennå ikke trådt i kraft i påvente av en offisiell samarbeidsavtale som må signeres av de ulike belgiske og regionene.

For mer informasjon, kontakt:

Christina Østby, advokat og manager i KPMG Law AS
E-post: christina.ostby@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9134

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn