close
Share with your friends

Nå skal det varsles! Arbeidsmiljølovens varslingsregler skjerpes

Nå skal det varsles! Arbeidsmiljølovens regler skjerpes

Arbeidsgiverne må nå lage skriftlige rutiner for å legge bedre til rette for at det varsles om kritikkverdige forhold i virksomheten. Det fastsetter nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven som mest sannsynlig blir innført før sommeren.

1000

Kontaktperson

Stig Bjørklund

Partner / Advokat

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Rødt flagg

Med varsling i arbeidsmiljølovens forstand menes at arbeidstaker har rett til å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Kritikkverdige forhold kan være mye forskjellig som f.eks. ulovlig overtid, mobbing, feilrapporteringer eller korrupsjon. Undersøkelser viser at reglene fungerer ikke godt nok. Både for å sikre at varsling skjer og at arbeidstaker som varsler, ikke blir utsatt for represalier, innføres nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Vi skal gi en kort oversikt over de kommende endringene. 

1. Arbeidsgiver plikter å ha skriftlige rutiner

En viktig endring er at arbeidsgiver som til vanlig har minst ti ansatte, nå får plikt til å ha skriftlig rutiner om intern varsling i virksomheten. I tillegg får Arbeidstilsynet rett til å pålegge arbeidsgivere med et færre antall arbeidstakere, til å utarbeide skriftlige rutiner. En årsak til at det nå innføres en slik plikt, er at undersøkelser viser at i de virksomhetene som har skriftlige rutiner, fungerer varslingsregelen bedre enn hos de som mangler rutiner.

Videre fastsetter de nye bestemmelsene krav til hva rutinene minimum må inneholde, og dette er:

  • en oppfordring til arbeidstakerne om å varsle om kritikkverdige forhold,
  • fremgangsmåten som skal følges ved varsling og 
  • fremgangsmåte ved mottak, behandling, og oppfølging av varsling. Det fastsettes ikke noe krav til tidsfrister i loven, men dette mener vi i KPMG at rutinen bør si noe om.

Rutinen skal lages i samarbeid med de tillitsvalgte eller andre representanter for de ansatte, og skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne. Rutinene kan for eksempel tas inn i personalhåndboken, lages som et oppslag eller legges ut på virksomhetens intranett.

2. Varslingsreglene utvides til også å gjelde for innleide arbeidstakere

De nåværende reglene har regulert arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold hos egen arbeidsgiver og ikke hos andre. Således har ikke en innleid arbeidstaker med grunnlag i varslingsreglene hatt mulighet til å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten de var innleid til. Følgelig har de heller ikke vært omfattet av vernet mot gjengjeldelse ved varsling.

Nå utvides varslingsreglene til også å gjelde innleide arbeidstakere som skal likebehandles med innleievirksomhetens egne ansatte, både når det gjelder retten til å varsle, og vern mot sanksjoner fra både egen arbeidsgiver og innleiebedriften. 

3. Taushetsplikt om hvem som har varslet til offentlige myndigheter

Det innføres bestemmelser om kildevern for Arbeidstilsynet, andre tilsynsmyndigheter og offentlige organ som er mottakere av varslinger.

Kort oppsummert innebærer dette at den tilsynsmyndigheten eller andre offentlige organ som mottar et varsel om kritikkverdige forhold i en virksomhet, plikter å bevare taushet om hvem varsleren er. Det gjelder både navn og andre opplysninger som kan røpe varslerens identitet. Dette for å sikre en reell beskyttelse av varsleren.

Taushetsplikten gjelder så lenge saken behandles av tilsynsmyndigheten eller annet forvaltningsorgan. 

4. Nytt kapittel i arbeidsmiljøloven om varsling

Nå blir alle bestemmelsene om varsling samlet i et nytt, eget kapittel i arbeidsmiljøloven, kapittel 2A.

Bestemmelsene ble vedtatt av regjeringen 31. mars 2017. Det er forventet at de trer i kraft før sommeren, sannsynligvis fra 1. juli 2017.

Det er ikke gitt forslag om overgangsbestemmelser. Det innebærer at fra det tidspunktet bestemmelsene trer i kraft, plikter alle arbeidsgivere som jevnlig sysselsetter minst 10 arbeidstakere, å ha skriftlige rutiner om intern varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten.  

KPMGs kommentarer

De nye bestemmelsene presiserer at intern varsling av kritikkverdige forhold er ønskelig, og at det skal tilrettelegges bedre for at slik varsling skjer. At varslerreglene samles i et eget kapitel bidrar til å gjøre regelverket mer oversiktlig og tilgjengelig.

KPMG Law anbefaler at arbeidsgiverne som plikter å ha skriftlige rutiner om varsling og ikke har det, bør begynne å lage disse, slik at de er på plass når lovendringen trer i kraft. KPMG bistå med å utarbeide slike rutiner ved behov.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud