Kan bemanningsforetak bundet av industrioverenskomsten fravike likebehandlingsprinsippet?

Viktig avklaring for bemanningsforetak

Arbeidsretten slår fast at arbeidstakere som er utleid fra bemanningsforetak bundet av industrioverenskomsten har krav på likebehandling i samsvar med likebehandlingsprinsippet.

1000

Kontaktperson

Stig Bjørklund

Partner / Advokat

KPMG i Norge

E-post
Arbeidsplass

Arbeidsretten slår fast at arbeidstakere som er utleid fra bemanningsforetak bundet av industrioverenskomsten er omfattet av kravet til likebehandling. Disse kan derfor ikke fravike reglene uten å bryte med den tariffrettslige forpliktelsen til likebehandling i overenskomsten.

NHO/Norsk industri fikk dermed ikke medhold i sin tolkning av overenskomsten. De hevdet at den tariffrettslige likebehandlingsregelen måtte tolkes i lys av den senere forskriftsendringen til arbeidsmiljøloven. Denne tillater at likebehandlingsreglene kan fravikes, dersom bemanningsforetak er bundet av tariffavtale. 

Arbeidsretten konkluderte med at partene mente å tariffeste selve kravene til likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår for utleide slik de nå lyder i arbeidsmiljøloven, dvs. aml. § 14-12a første ledd. Tariffestingen omfattet derfor ikke hele bestemmelsen om likebehandling i arbeidsmiljøloven med eventuelle senere forskriftsendringer. 

Sakens bakgrunn

I Frontfagsoppgjøret 2016 oppsto det uenighet mellom Norsk Industri og Fellesforbundet om tolkningen av industrioverenskomstens regler om likebehandling av utleide arbeidstakere. Overenskomstens nåværende krav til likebehandling ved utleie har vært en del av overenskomsten siden 2012 og må ses i sammenheng med innføringen av likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven i 2013 som en følge av det såkalte vikarbyrådirektivet.

Ettersom regjeringen i juli 2016 fastsatte en forskrift som gjorde det mulig for bemanningsforetak som var bundet av tariffavtale inngått med fagforening med over 10 000 medlemmer å fravike reglene om likebehandling i arbeidsmiljøloven, kom spørsmålet på spissen.

Bemanningsforetak som oppfyller vilkårene kan etter forskriften forholde seg til bestemmelsene i sin egen tariffavtale i stedet for likebehandlingsreglene når det gjelder arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår.

Spørsmålet har medført en god del debatt ettersom forskriftsunntaket i praksis medfører at mange av arbeidstakerne i bemanningsforetakene kan tape på at bemanningsforetaket har tariffavtale. Årsaken er blant annet at lønnsnivået hos innleievirksomhetene i praksis gjerne ligger høyere enn minstelønnssatsene i tariffavtalene. I stedet for å bli avlønnet i henhold til det arbeidstakerne ville hatt krav på som direkte ansatte i innleievirksomheten etter likebehandlingsprinsippet, åpner forskriften derfor for at de ansatte kan avlønnes etter minstelønnssatsene i tariffavtalen i stedet.      

Problemet for bemanningsforetak bundet av industrioverenskomsten har imidlertid vært at selve overenskomsten inneholder bestemmelser om at utleide arbeidstakere har krav på likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår etter mønster fra arbeidsmiljøloven.

Tvisten dreide seg følgelig om innvirkningen forskriften om unntak fra likebehandlingskravet i arbeidsmiljøloven hadde på den tariffrettslige forpliktelsen til å likebehandle utleide.

KPMG Law kommenterer

Etter denne avgjørelsen fra Arbeidsretten er det nå avklart at bemanningsforetak bundet av industrioverenskomsten ikke kan fravike likebehandlingsreglene i tråd med forskriftsunntaket.

Det er inntatt tilsvarende eller lignende krav til likebehandling i en rekke andre overenskomster. Selv om denne dommen kun gjelder tolkningen av industrioverenskomsten, vil det bli spennende å følge praktiseringen av reglene i andre overenskomster med lignende likebehandlingskrav fremover. 

For mer informasjon kontakt: 

Christoffer Selfors, advokatfullmektig
E-post: Christoffer.Selfors@kpmg.no
+47 4063 3610

 

Les mer om KPMG Laws advokattjenester.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.