Land-for-land rapportering og notifikasjon til skatt | KPMG | NO
close
Share with your friends

Land-for-land rapportering og notifikasjon til skattemyndighetene

Land-for-land rapportering og notifikasjon til skatt

Norske flernasjonale konsern med en konsolidert inntekt på 6,5 milliarder kroner eller mer omfattes av reglene om land-for-land rapportering ("LLR"). Reglene om LLR gjelder fra og med regnskapsåret som starter 1. januar 2016 eller senere. Dette betyr at den første land-for-land rapporten skal leveres senest 31. desember 2017.

1000

Relatert innhold

World

Land-for-land rapport

Det skal kun leveres en land-for-land rapport per konsern. Plikten til å levere land-for-land rapporten på vegne av konsernet skal som hovedregel påhvile morselskapet i konsernet. Andre selskap i konsernet enn morselskapet kan også få rapporteringsplikt i nærmere bestemte tilfeller, såkalt sekundær rapporteringsplikt.

Den sekundære rapporteringsplikten skal gjelde i tre forskjellige tilfeller:

- For det første dersom morselskapet i utlandet ikke har plikt til å levere land-for-land-rapport etter lovgivningen i hjemlandet.

- For det andre dersom morselskapets hjemstat ikke i tide har inngått avtale om automatisk utveksling av slike rapporter med Norge.

- For det tredje dersom norske skattemyndigheter har varslet det norske selskapet om at morselskapets hjemland ikke overholder plikt til utveksling av land-for-land rapport eller av andre grunner ikke sender land-for-land rapport til Norge.

Den sekundære rapporteringsplikten trer i kraft ett år etter den primære rapporteringsplikten og har dermed virkning fra og med regnskapsåret 2017, med innlevering 31. desember 2018.

Land-for-land rapporten skal leveres elektronisk i XML-format i Altinn. Rapporten skal blant annet inneholde opplysninger om inntekt, resultat før skattekostnad, betalt inntektsskatt og antall ansatte på landnivå.
 

Notifikasjon
Norske selskap som er del av et konsern som omfattes av land-for-land rapporteringsreglene plikter å gi notifikasjon om at de omfattes av reglene om LLR i skattemeldingen. Plikten til å gi notifikasjon gjelder uavhengig av om det norske selskapet har primær- eller sekundær rapporteringsplikt. Notifikasjonen skal gi opplysninger om hvilket foretak i konsernet som skal levere land-for-land rapporten på vegne av konsernet, og i hvilket land dette foretaket er hjemmehørende (landkode).

Fristen for å gi notifikasjon er den samme som for innlevering av skattemeldingen, altså 31. mai 2017. For oppstrømsselskaper er fristen for innlevering av skattemeldingen 30. april 2017. Skattemeldingen leveres elektronisk via Altinn.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn