Forslag om økning av beskatning i svensk eiendom | KPMG | NO
close
Share with your friends

Forslag om kraftig økning av beskatning i svensk eiendomsbransje

Forslag om økning av beskatning i svensk eiendom

En nylig offentliggjort svensk utredning foreslår å innføre beskatning av latente gevinster ved overdragelse av selskaper som hovedsakelig eier fast eiendom. Forslaget er forventet å føre til en kraftig økning av beskatningen i eiendomsbransjen

1000

Relatert innhold

floor

Den såkalte "Fastighetspaketeringsutredningen" ble presentert 30. mars og går inn for å likestille salg av aksjer i eiendomsselskaper med direktesalg av fast eiendom.

Forslaget innebærer at der hvor 75 % eller mer av eiendelene i selskapet består av fast eiendom vil et salg av aksjene i selskapet kunne utløse full beskatning av den latente skatten på eiendommen (differansen mellom markedsverdien og skattemessig verdi av den faste eiendommen). Det beskattede grunnlaget vil representere ny inngangsverdi på eiendommen og kan avskrives.

Overdragelsen vil også utløse en sjablongbeskatning på 7,09 % i det overdratte selskapet, som skal tilsvare dokumentavgiften (stämpelskatt) som ville blitt betalt dersom eiendommen hadde blitt overført direkte.

Det foreslås også en rekke unntaksbestemmelser, blant annet skal det ikke skje beskatning der hvor aksjene er børsnotert eller hvor salget ikke fører til at det oppgis en bestemmende innflytelse. Konserninterne overdragelser vil heller ikke rammes.

Reglene er foreslått å tre i kraft fra og med 1. juli 2018 og forventes å øke skattebelastningen i eiendomsbransjen med 8-17 milliarder på kort sikt. På lengre sikt er det forventet å øke skattebelastningen med 6-13 milliarder årlig.

Internasjonalt ser der ut til å være en trend i retning av å likestille direkte og indirekte overdragelser av fast eiendom, men det er foreløpig ingen signaler om noen tilsvarende utvikling i Norge.

KPMG Sverige har skrevet mer utfyllende om forslaget og mulige konsekvenser. 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn