Fast ansettelse uten garantilønn | KPMG | NO
close
Share with your friends

Fast ansettelse uten garantilønn – ulovlig omgåelse av reglene om midlertidig ansettelse?

Fast ansettelse uten garantilønn

Seks polske arbeidstakere som var fast ansatt i Clockwork Bemanning AS uten garantilønn mellom oppdrag, gikk til sak mot arbeidsgiver og anførte at ansettelsesforholdet i realiteten var en omgåelse av reglene om midlertidige ansettelser. Bergen tingrett ga arbeidstakerne medhold.

1000

Relatert innhold

people

Seks polske arbeidstakere fikk medhold i at de hadde krav på fast ansettelse i en spesifikk stillingsprosent.

Arbeidstakerne var fast ansatt uten garantilønn mellom oppdrag, noe som i dette tilfellet innebar en omgåelse av reglene om midlertidige ansettelser.

Retten sier generelt om kontraktsformen at rettskildene ikke gir "tilstrekkelig grunnlag for å slutte at en arbeidsavtale som fastsetter at en ansatt ikke har rett til lønn mellom oppdrag, ikke kan oppfylle kravene som stilles til fast ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd, første punktum." Det er ikke slik at enhver arbeidsavtale som ikke gir rett til lønn mellom oppdragene er en omgåelse av reglene om midlertidige ansettelser, noe som medfører at dette alene ikke er tilstrekkelig til å utelukke at ansettelsen kan regnes som fast.

Rettens konklusjon om at ansettelsene i realiteten var en omgåelse av reglene om midlertidig ansettelse, følger av en konkret vurdering av saken. Blant annet la domstolen vekt på at det ble utstedt løpende oppdragsbekreftelser uke for uke, noe som medførte at arbeidstakerne ventet på beskjed hver fredag på om de ville få oppdrag på mandag. Denne praksisen ble fulgt uavhengig av den konkrete lengden av oppdraget Clockwork hadde med innleier. Virkningen av dette var at Clockwork plasserte en stor del av driftsrisikoen hos den enkelte ansatte, og at størstedelen av de ansatte kun hadde jobbsikkerhet for en uke av gangen. Dette skapte ifølge retten en situasjon som avviker fra den som fast ansatte arbeidstakere normalt har. 

Retten viste videre til at stillingsvernet er det som særskilt skiller en fast og en midlertidig ansettelse, og påpekte at bevisførselen i saken hadde vist at stillingsvernet til arbeidstakerne var beheftet med betydelige svakheter. Blant annet inneholdt arbeidsavtalene en klausul om at arbeidsforholdet ble regnet som avsluttet, dersom det i tiden mellom oppdrag ikke hadde vært kontakt mellom den ansatte og Clockwork i løpet av tre måneder. Retten vektla også at Clockwork hadde gått fra ca. 300 til 200 ansatte på kort tid, og at dette hadde skjedd uten oppsigelser. Ifølge saksøkerne var det vanlig at arbeidstakere som ikke fikk oppdrag etter hvert forsvant og dro tilbake til Polen. Dette ga ifølge retten grunnlag for å slutte at stillingsvernet ikke var reelt.

 

Retten konkluderte med at saksøkernes arbeidsforhold manglet den forutsigbarhet med hensyn til arbeid og inntekt og det stillingsvern somkreves for å kategorisere ansettelsesforholdet som fast, og mente følgelig at ansettelsesforholdet i dette tilfellet innebar en omgåelse av reglene formidlertidige ansettelser. Ettersom partene var enige om at vilkårene formidlertidig ansettelse ikke var oppfylt, ble ikke dette drøftet nærmere. Retten avsa følgelig dom på at arbeidstakerne var fast ansatt tilsvarende den stillingsprosent som de faktisk hadde arbeidet i. 

Kort om faktum:

De ansatte hadde inngått arbeidsavtaler med Clockwork Bemanning AS som er et bemanningsforetak spesialisert på utleie av arbeidskraft til bygg- og anleggsbransjen. Ifølge arbeidsavtalene var arbeidstakerne fast ansatt, uten å ha rett til lønn mellom oppdrag. I praksis omtales dette gjerne som "fast ansatt uten garantilønn". Denne tilknytningsformen er mye benyttet av bemanningsforetakene, og er svært omstridt. Partene var enig om at vilkårene for midlertidig ansettelse ikke var oppfylt i saken, slik at det avgjørende var om arbeidstakerne i realiteten var fast ansatt slik som arbeidskontraktene formelt ga uttrykk for.

KPMGs kommentarer

Avgjørelsen viser at tilknytningsformen fast ansettelse uten garantilønn mellom oppdrag i seg selv ikke er ulovlig. Vi tror derfor at dette er en tilknytningsform som vil bli benyttet av bemanningsforetakene fremover. På den annen side viser dommen at konkrete omstendigheter rundt den øvrige reguleringen i arbeidsavtalen, samt den nærmere praktiseringen av arbeidsforholdet kan medføre at arbeidsforholdet mangler den forutsigbarhet og stillingsvern som trengs for å bli kategorisert som fast. I slike tilfeller risikerer altså bemanningsforetakene at domstolene slår ned på arbeidsforholdet som et brudd på reglene om midlertidige ansettelser.  

Avgjørelsen er ikke rettskraftig.  
 

Kontaktperson: 

Christoffer D. Selfors
Mobil: 40633610
E-post: christoffer.selfors@kpmg.no 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn