Borgarting har omgjort tingrettens MVA-dom i Avinor | KPMG | NO
close
Share with your friends

Borgarting har omgjort tingrettens MVA-dom i Avinor-saken

Borgarting har omgjort tingrettens MVA-dom i Avinor

Staten fikk medhold i at det er ikke krav om at en kapitalvare også må være et driftsmiddel for at justeringsreglene skal komme til anvendelse. Resultatet er ugunstig i noen sammenhenger, men gunstig for entreprenører som utvikler boligområder.

1000

Partner/ advokat

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

airplane

Det overordnede spørsmålet er hvordan pålegg om utbygging av offentlig infrastruktur skal behandles i relasjon til merverdiavgift. Det at utbyggere må bekoste ny offentlig infrastruktur er forholdsvis normalt. Dette kan dreie seg om veier, VVS-anlegg, sykkelveier og lignende. Slik infrastruktur har vært ansett som kapitalvare for avgiftsformål. Der hvor utbygger står for arbeidet på kommunal og fylkeskommunale anlegg, er det adgang til å overdra justeringsforpliktelser til det offentlige, og på den måten få kompensert merverdavgiftsbelastningen.  

For utbygging av statlig infrastruktur, er det imidlertid ikke mulig å overføre forpliktelsene til det offentlige, noe som har ført til et avgiftstap i slike situasjoner. I den aktuelle saken hadde Avinor påkostet oppgradering av statlige veier i forbindelse med arbeider på flyplasser. Da staten ikke er ansett som avgiftspliktig, er det ikke adgang til å overdra justeringsforpliktelser. Pådratt merverdiavgift blir da en kostnad for Avinor.

Avinors hovedargument var at det kun er driftsmidler som skal regnes som kapitalvarer. Reglene om justering gjelder kun kapitalvarer. Ved disse utbyggingene var ikke veianlegget et driftsmiddel i Avinors virksomhet, men mer å anse som en sekundær kostnad. Til støtte for dette viste Avinor blant annet til EU-praksis. Ettersom Avinor er avgiftsregistrert, vil de da ha umiddelbar fradragsrett for påløpt merverdiavgift, og en påfølgende overdragelse til staten vil ikke ha noe konsekvenser for fradragsretten.

Selv om vi har utvilsomt sympati for Avinors syn, så vil argumentasjonen imidlertid kunne få store ringvirkninger for næringslivet for øvrig. En betydelig del av den infrastrukturen som bygges ut i dag skjer i forbindelse med utvikling av boliger, hvor utbygger pålegges å utvikle vei, parker og annen nødvendig infrastruktur på vegne av kommunen. Utvikling av bolig er ikke avgiftspliktig, og disse utviklerne har derfor ikke fradragsrett. Imidlertid kan man da overdra infrastruktur til kommuner og fylkeskommuner, og på denne måten få dekket deler
av avgiftsbelastningen.

En konsekvens av tingrettens dom, hvor Avinor vant frem, var at denne store gruppen eiendomsutviklere kunne risikere ikke lenger å få kompensert sin merverdiavgift gjennom overdragelser. Dette er også bakgrunnen til at KPMG, bl. a. i tidligere nyhetsbrev, har hatt enkelte reservasjoner mot tingrettens dom, da spørsmålet om ringvirkninger ikke var vurdert tilstrekkelig.

 

Lagmannsretten har imidlertid vurdert dette og viser til at en innskrenkende fortolkning av kapitalvare begrepet vil ha store konsekvenser for andre grupper næringsdrivende. Vi anser dette for å være en fornuftig tilnærming; enhver nytolkning av regelverket vil raskt kunne få konsekvenser, og det er viktig at disse konsekvensene er tilstrekkelig hensyntatt.

Avinor vurderer for tiden en ankeEtter KPMGs vurdering er det grunn til å vurdere fradragsretten for utvikling av infrastruktur nærmere. Det synes imidlertid utfordrende å løse det konkrete problemet uten å samtidig skape negative ringvirkninger for andre deler av næringslivet. Spørsmålet da er om ikke det ikke heller er Finansdepartementet som er rette instans til å løse opp i denne situasjonen. 


Forfattere:
Hans Martin Asheim
Oddgeir Kjørsvik


 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn