close
Share with your friends

Statlige regnskapsstandarder brer om seg

Statlige regnskapsstandarder brer om seg

Statlige regnskapsstandarder (SRS) er statlig virksomhets "speilbilde" av norske regnskapsstandarder (NRS) for privat virksomhet. Hensikten med SRS er å beskrive et rammeverk for regnskapsrapportering som gir et bedre grunnlag for virksomhetsstyring ved at statlig virksomhet, i tillegg til pliktig kontantregnskap, også rapporterer regnskap i henhold til periodiseringsprinsippet. I løpet av de senere årene har flere statlige virksomheter gått over til SRS og flere er på vei.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Statlige regnskapsstandarder

Virksomhetsregnskapet – SRS eller kontantprinsippet

Statlige regnskapsstandardene (SRS) er obligatoriske fra 1. januar 2016 for virksomheter som fører regnskapet etter andre prinsipper enn kontantprinsippet. Se mer om dette på Finansdepartementets hjemmesider.

Bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet - kontantprinsippet

Virksomhetene skal fortsatt innrette virksomhetsregnskapene slik at kravene til rapportering til bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet etter kontantprinsippet ivaretas.

Kort om SRS og periodiseringsprinsippet

SRS har eksistert i noen år og har under tiden gjennomgått noen endringer. Senest i 2016 ble to av standardene oppdatert. SRS-ene er til forveksling lik NRS på flere områder, men med tilpasninger for å ivareta de særskilte kravene til rapportering som statlig virksomhet er underlagt. Pt finnes 11 SRS-er, som du kan finne på DFØ sine hjemmesider: Statlige regnskapsstandarder.

Fra kontantprinsippet til SRS

En overgang fra kontantprinsippet til SRS krever nøye planlegging og god styring. En åpningsbalanse må etableres, hvilket betyr at alle eiendeler og forpliktelser må identifiseres, registreres og verdsettes. Avhengig av hvor kompleks og omfattende virksomheten er, vil dette kunne medføre betydelig ressursbruk. Det er derfor viktig allerede i en overgangsfase å sikre at løsninger er robuste og langsiktige slik at de bidrar til relevant rapportering og effektiv bruk av ressurser.

Bedre styring og kontroll med SRS og periodiseringsprinsippet

Det er flere fordeler med et periodisert regnskap, blant annet:

  • Bedre styring og kontroll
  • Tidsriktig og reell økonomisk informasjon
  • Bedre analysegrunnlag
  • Bedre sammenligningsgrunnlag

Vi har bistått flere statlige virksomheter med overgang til periodiseringsprinsippet og SRS, inkludert etablering av åpningsbalanse og
anleggsregister.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud