Fradragsrett og tilbakegående avgiftsoppgjør | KPMG | NO
close
Share with your friends

Fradragsrett og tilbakegående avgiftsoppgjør ved kjøp av eiendomsselskaper

Fradragsrett og tilbakegåendeavgiftsoppgjør

Borgarting har avsagt dom i sak om kjøp av frivillig registrert eiendomsselskap.

1000

Partner/ advokat

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Investment

Saken gjelder et holdingselskap som kjøpte et eiendomsselskap. Sistnevnte var frivillig registrert for merverdiavgift. Etter oppkjøpet ble de to selskapene fellesregistrert med virkning fra oppkjøpsterminen, og holdingselskapet krevde deretter såkalt tilbakegående avgiftsoppgjør for transaksjonskostnader.

Dette utløste to spørsmål. Det første er om det foreligger fradrag for oppkjøpskostnadene. Hovedregelen i § 8-1 sier at det er fradrag for merverdiavgift på varer og tjenester som er til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Fradragsretten omfatter normalt også tjenester pådratt i forbindelse med anskaffelse av en virksomhet. Etter det vi kan se, var dette også lagt til grunn av Staten, da det synes å være enighet om at dersom man hadde kjøpt selve eiendommen, ikke aksjene i selskapet som eide
eiendommen, ville det være fradragsrett. Statens argumentasjon gikk derimot på at det i realiteten var et kjøp av aksjer, noe som ligger utenfor merverdiavgiftslovens virkeområde.

Lagmannsretten avviste dette standpunktet, med særlig henvisning til avgiftssystemets nøytralitet. Statens argumentasjon betød at en næringsdrivende som kjøper et bygg lettere vil få fradragsrett enn en næringsdrivende som kjøper aksjene i et eiendomsselskap. Dette var etter rettens syn en konkurransevridende effekt, som ikke var i tråd
med merverdiavgiftslovens overordnede formål. Selv om det finnes eksempler på at to lignende transaksjoner kan få forskjellig resultat, var retten uenig i dette var tilfelle her, og det er ikke noe i ordlyden til § 8-1 som tilsier at den automatisk ikke er relevant ved oppkjøp av selskaper. 

Det neste spørsmålet var om disse kostnadene kunne hentes ut gjennom et tilbakegående avgiftsoppgjør. Kostnadene var pådratt på et tidspunkt hvor holdingselskapet ikke var registrert. Selskapet oppnådde imidlertid avgiftsregistrering i ettertid, gjennom fellesregistrering med det oppkjøpte eiendomsselskapet.

Skatteetaten har i flere eldre uttalelser lagt til grunn at et allerede registrert selskap som kjøper et eiendomsselskap, vil ha fradragsrett for sine kostnader, så lenge det oppkjøpte selskap driver avgiftspliktig utleie. Retten stilte her spørsmål ved hvordan Staten kunne hevde at det ikke var fradrag ved kjøp av aksjer i et eiendomsselskap, når man ved flere anledninger tidligere har eksplisitt akseptert slike fradrag. Videre påpekte retten at det å kun akseptere fradrag i tilfeller hvor kjøper allerede er avgiftsregistrert, vil invitere til avgiftsmotiverte tilpasninger i oppkjøpssituasjoner.

Retten påpekte videre at nyere praksis fra Klagenemnda og støtter dette synspunktet, og tilbakeviser Statens ubegrunnede anførsel om at de nyere uttalelsene er "uriktige".

Holdingselskapet ble derfor hørt med at det er rett til tilbakegående avgiftsoppgjør for disse kostnadene.

Etter KPMGs vurdering er dette en korrekt og velbegrunnet dom. Det er verdt å merke seg at retten avgjør spørsmålene ut fra en praktisk tilnærming, og ut fra hensynet til avgiftssystemets overordnede formål. Statens argumentasjon synes å være lite i tråd med etablert praksis fra Skatteetaten, noe som etter vårt syn ville komplisert regelverket i slike transaksjoner ytterligere.

Det er i skrivende stund ikke klart om dommen vil bli forsøkt anket til Høyesterett.
 

Kontaktpersoner:

Hans Martin Asheim (hans.martin.asheim@kpmg.no)
Oddgeir Kjørsvik (oddgeir.kjorsvik@kpmg.no)

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn