close
Share with your friends

IFRS 15 Revenue og IFRS 16 Leases

IFRS 15 Revenue og IFRS 16 Leases

IFRS 15 Revenue gir ingen endringer… eller? Hva endres med IFRS 16 Leases?

1000

Ta kontakt!

E-post

Relatert innhold

I halvårsrapporten for 2017 forventes angitt tallmessige konsekvenser av IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Det er ikke så lenge til.

Etter å ha jobbet med en rekke prosjekter hvor IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers og IFRS 16 Leases har vært tema, er det et par gjennomgangere, nemlig:

 • Det blir ingen endring for oss… Likevel slik at det gradvis synker inn at leasing-standarden vil gi effekt for innleier.
 • Forklar meg hva som endres…

Hva er forskjellen på en Jaguar og en Lada? Det kommer an på øynene som ser. Begge vil trolig kunne brukes som transportmiddel for å bringe deg fra A til B.

IFRS 15 Revenue og IFRS 16 Leases

Begge de nye IFRS-standardene introduserer helt nye modeller for regnskapsføringen. I begge standardene er kontrakten sentral, og i begge er det forhold at avtalte betingelser er mulig å håndheve juridisk sentralt.

Noen observasjoner vi kan trekke fra pågående prosjekter er:

 • Bevisstheten rundt standardens virkeområde kunne vært bedre
 •     Hva er en kunde?
 •     Hva er foretakets virksomhet?
 • Tilgjengeligheten til og kunnskapen om inngåtte kontrakter
 •     Kontrakter er ofte vanskelig tilgjengelig
 •     Kontraktsdetaljene er ikke alltid kjent i regnskapsavdelingen
 •     Kontraktene er ikke sjelden upresise, eller helt tause, på områder som     er sentrale for IFRS 15 vurderinger
 •     Det er ikke påbegynt arbeid med for eksempel juridisk avdeling i     foretaket for å se hvordan eksisterende eller fremtidige kontrakter skal     utformes i kjølvannet av IFRS 15 og IFRS 16
 • Det er ikke vurdert om ledelsesrapporteringen skal tilpasses det som kommer i IFRS 15 og IFRS 16
 • Det er ikke vurdert om og hvordan APM'er skal justeres, for eksempel som følge av IFRS 16
 • Det er ikke iverksatt spesielle prosesser for å vurdere systemoppdateringer
 • Budsjettering for 2018
 •     Budsjettering bør gjøres ifht nye regnskapsregler dersom     oppfølgningen skjer ifht regnskapstallene. Det er for eksempel ikke     uvanlig at "finansiell lease" ses på som investering – når alle     leieavtaler, med visse spesifikke unntak, skal balanseføres for innleier,     bør det tas høyde for i budsjetteringen.
IFRS 15 og IFRS 16

Det kan synes som om de nye standardene fortsatt i for stor grad kun er et "problem" for konsernregnskapsavdelingene. I disse avdelingene igjen er ofte fokuset på å finne hva som er endret. Da begge standardene innfører helt nye modeller – og regnskapsføringen skal finne sin løsning prinispalt ifht den inngåtte kontrakt – er det ikke så enkelt å forklare endringen.

Det er ikke sikkert IFRS 15 vil gi endret inntektsføringsprofil, men det er helt sikkert at du vil måtte gi nye noteopplysninger, og mest sannsynlig at du vil måtte knytte inntektsføringsprofilen tett opp mot inngåtte kontrakter og 5-stegsmodellen. Er du utleier, vil samspillet mellom IFRS 15 og IFRS 16 ganske sikkert medføre behov for grundigere vurderinger og dokumentasjon enn du har i dag, og trolig en endring ved at inntektslinjen splittes.

Vi har i det ovenstående gitt deg noen smaksprøver på hva som ligger foran deg. Vi bistår deg gjerne med dypere innsikt i de nye kravene.

Les mer på våre IFRS-sider.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today