close
Share with your friends

UK – oppdaterte retningslinjer vedrørende Advance Pricing Agreements

UK – oppdaterte retningslinjer vedrørende APA

HMRC har publisert oppdaterte retningslinjer vedrørende Advance Pricing Agreements ("APA"). De nye retningslinjene strammer blant annet inn skattemyndighetenes mulighet til å starte APA forhandlinger.

1000

Forfattere

Relatert innhold

Advance Pricing Agreements er forhåndsavtaler om internprising. Slike forhåndsavtaler kan enten inngås mellom skattyteren og ligningsmyndighetene i skattyters hjemstat eller involvere andre stater. Dette omtales som henholdsvis unilaterale og bilaterale APA. Forhåndsavtalene bidrar til forutberegnelighet for skattyterne på internprisingsområdet.

Generelt er HMRC positive til å fremforhandle Advance Pricing Agreements. Skattemyndighetene ønsker imidlertid å begrense muligheten til igangsettelse av APA prosesser til tilfeller som gjelder kompliserte internprisingsspørsmål og hvor det foreligger en reell risiko for dobbeltbeskatning dersom en APA ikke utarbeides. I tillegg vil HMRC foreta en konkret vurdering av om igangsettelse av en APA prosess innebærer en fornuftig bruk av ressurser både for skattyter og for skattemyndighetene. Muligheten til å få godkjent en forespørsel om igangsettelse av en APA er størst dersom samtlige forhold er oppfylt.

Det er også verd å merke seg at retningslinjene bekrefter HMRC praksis om at skattemyndighetene ikke vil inngå i en APA diskusjon om allokering av inntekt til et fast driftssted ("permanent establishment"), før det er fastsatt at det faktisk foreligger et fast driftssted.

Bilaterale APA er foretrukket og unilaterale APA godtas kun i visse tilfeller, eksempelvis dersom transaksjonen knytter seg til et land som ikke tilbyr APA.

I Storbritannia er målsetningen at en APA prosess bør ferdigstilles innen 12-18 måneder fra søknad om igangsettelse av APA. Praksis viser imidlertid at prosessen tar lenger tid. Hovedgrunnen til dette er begrensede ressurser hos HMRC. Dette synes også å være hovedgrunnen til innstrammingen av skattemyndighetenes mulighet å starte APA forhandlinger.

UK: Updated HMRC guidance on APAs

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud