close
Share with your friends

Kan arbeidsgiver ensidig endre seniorpolitiske tiltak?

Kan arbeidsgiver ensidig endre seniorpolitiske tiltak?

To lærere i Rygge kommune fikk redusert arbeidstiden sin til 80 %, men beholdt full lønn som ledd i kommunens seniorpolitiske tiltak. Arbeidsgiver avsluttet ordningen ved brev til de to medarbeiderne, men lærerene mente at arbeidsgiver kunne ikke ensidig endre ordningen. Kommunen vant frem med sitt syn i Høyesterett.

1000

Forfatter

E-post

Relatert innhold

Spørsmålet i saken er om arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett ensidig kunne avslutte ordningen som var etablert for de to lærerne, dvs. at de skulle arbeide 80 % mot 100 % lønn. Høyesterett kom til at arbeidsgiver ikke hadde begrenset sin styringsrett, verken avtalerettslig eller gjennom ulovfestede rammer for styringsretten.

Høyesterett kom til at kommunen ikke hadde fraskrevet seg retten til å inngå, endre eller avslutte den etablerte ordningen, verken ved tariffavtale  eller individuell avtale.

Videre viste Høyesterett til det generelle utgangspunktet om at også andre forhold som er vesentlige for arbeidsforholdet, kan begrense arbeidsgivers styringsrett. Det vil si at selv om arbeidsgiver har rett til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet, kan andre forhold som bl.a. stillingsbenevnelsen, omstendigheter rundt ansettelsen, sedvaner i
bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen sette begrensninger.

Arbeidsgivers utøvelse av styringsretten må også følge alminnelige saklighetsnormer.

I denne saken hadde kommunestyret 13. desember 2007 vedtatt "Plan for Seniorpolitiske tiltak for ansatte i Rygge kommune".  Målsettingen var å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i sine stillinger. Et av tiltakene var at man kunne få redusert arbeidsplikt, men beholde 100% lønn. Planen var forankret i tariffavtalen, men ikke del av den. Videre var det klart at finansieringen måtte skje ved bruk av "frie midler", dvs.

De to arbeidstakerne søkte og fikk innvilget redusert arbeidstid fra hhv 1. januar og 1. juli 2013. Arbeidsgiver presiserte i sine svar at søknadene var innvilget i hht. vedtatt seniorpolitiske rammer for ansatte. Ordningen ble svært populær, og med det også kostbar. Kommunen så seg derfor nødt til å avvikle ordningen. I brev 5. juli 2013 fikk arbeidstakerne brev om at ordningen ville bli avviklet med virkning fra 1. februar 2014.

Høyesterett la vekt på flere moment. Det ene var at  ordningen ikke innebar en endring i arbeidsavtalen, men kun en lettelse av arbeidsplikten uten at det førte til trekk i lønn.

Videre la Høyesterett vekt på at det lå i ordningens karakter at den ikke var ment å være varig og kunne bli endret. Det ble bl.a. vist til at søknaden fra en av arbeidstakerne opprinnelig bare gjaldt skoleåret 2012/2013, og ingen hadde bedt om at den skulle vare frem til pensjonsalder. Et sentralt poeng for Høyesterett synes også å være at man i vedtak om innvilget søknaden, viste til at de individuelle ordningene skulle praktiseres i henhold til den enhver tid gjeldende seniorpolitiske plan.

Et tredje moment var at ordningen ikke var preget av gjensidighet og vern av noen beskyttelsesverdige behov. Det ble vist til at lærerne gjorde ingen oppofrelser, de fikk ingen nye forpliktelser, men beholdt 100% lønn mot reduserte forpliktelser.

KPMGs kommentarer:
Dersom man som arbeidsgiver vurderer å etablere eller innvilge seniorpolitiske tiltak, bør man bør man ta med regler om endringsadgang og opphør. Man bør også være nøye med ordlyden og i tilsagnsbrev.  

Last ned dommen her.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today