close
Share with your friends

Ny MVA-melding – er din virksomhet forberedt?

Ny MVA-melding – er din virksomhet forberedt?

Omsetningsoppgaven for merverdiavgift erstattes fra 2017 av skattemelding for merverdiavgift (MVA-meldingen). Dette berører alle som leverer momsoppgave i dag.

1000

Kontaktperson

Kjerstin Ongre

Director/ Advokat

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Stabel med bøker

Kort oppsummert

  • Merverdiavgift ved innførsel skal oppgis og avregnes i den nye MVA-meldingen
  • Innførselsmerverdiavgift skal beregnes og innberettes av selskapet selv
  • Endringen i regelverket for innførselsmerverdiavgift vil gi en likviditetsfordel for bedrifter som importerer varer
  • Ny MVA-melding krever tilpasning av bedriftens regnskapssystem og må oppdateres med nye konti

Den nye MVA-meldingen gjør plass til merverdiavgift ved innførsel av varer, samt at den har en mer fullstendig spesifikasjon av avgiften sammenlignet med gjeldende omsetningsoppgave for merverdiavgift.  

Fra 2017 skal innførselsmerverdiavgiften oppgis og avregnes sammen med innenlandsk merverdiavgift i MVA-meldingen.

Hva blir endringene i MVA-meldingen?

  • MVA-meldingen får 19 poster, der noen poster er nye og noen poster har endret innhold. Postene grupperes for å gi bedre oversikt. 
  • Alle terminer som gjelder 2016 skal rapporteres på dagens oppgave. Den nye meldingen gjelder transaksjoner fra 1.1.2017.

Innførselsmerverdiavgiften – ny arbeidsprosess for MVA-registrerte virksomheter

I dag er det ofte speditør eller virksomhetens tollavdeling som sørger for å beregne og innberette innførselsmerverdiavgift, siden det skjer i tolldeklarasjonen. Når avgiften neste år skal innberettes i MVA-meldingen, vil selskapets regnskapsavdeling få nye sentrale oppgaver ved beregning og innberetning av innførselsmerverdiavgift.

Innførselsmerverdiavgift beregnes på grunnlag av tollverdien av varene. Fra 2017 vil ikke lenger avgiftsgrunnlag og innførselsmerverdiavgift fremgå av tolldeklarasjonen, men tolldeklarasjonen må benyttes for å beregne korrekt tollverdi og avgiftsgrunnlag. I tillegg må man kjenne til hvilken avgiftssats som gjelder for varene, og om spesielle regler gjelder for importen(tollprosedyrene), som for eksempel ved gjeninnførsel. Toll og særavgifter skal etter hovedregelen oppgis på tolldeklarasjonen som tidligere.

Endringen i regelverket for innførselsmerverdiavgift vil gi en likviditetsfordel for bedrifter som importerer varer. Innførselsmerverdiavgiften belastes ikke lenger bedriftens tollkreditt, og man får ført et eventuelt fradrag i merverdiavgiften samtidig som den innberettes.

Alle varer skal fortsatt rapporteres, fremlegges og deklareres til tollmyndighetene som i dag, men uten innførselsmerverdiavgift. Ved import av varer til virksomheter som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, vil det fortsatt bli beregnet og oppkrevd innførselsmerverdiavgift ved innførsel.

Forslag om endring i bokføringsforskriften

De foreslåtte endringer i bokføringsforskriften gjelder blant annet bokføring av samleposter i kunde- og leverandørspesifikasjon, beløpsgrense for prosjektregnskap innen bygge- og anleggsvirksomhet og dokumentasjon av merverdiavgift ved innførsel av varer. Det vil si at regnskapssystemene må tilpasses den nye MVA-meldingen og oppdateres med nye konti for innførselsmerverdiavgift.

Ny skatteforvaltningslov

Skatteforvaltningsbestemmelsene er i dag inntatt i en rekke forskjellige lover og forskrifter, eksempelvis forvaltningslov og ligningslov. Fra 2017 vil bestemmelsene bli samlet i en ny skatteforvaltningslov. Loven er i hovedsak en videreføring av tidligere bestemmelser, men det vil være noen materielle endringer. I tillegg vil det bli endring av flere begreper, eksempelvis vil omsetningsoppgave bli endret til "MVA-melding" og selvangivelse bli endret til "Skattemelding".

Av endringer kan nevnes at det vil bli innført en ny fastsettingsmodell for inntekts- og formueskatt mv., samt at det vil være mulig å endre fastsettingen selv i tre år. Det vil videre bli innført en tvangsmulkt som en administrativ reaksjon ved overtredelser av loven. Tvangsmulkt kan blant annet ilegges ved manglende levering av skatte- og MVA-meldinger innen fristen, samt ved uriktige og ufullstendige opplysninger.

Bli klar til 2017

For å kunne levere riktige tall, må regnskapssystemene tilpasses MVA-meldingen og det må implementeres nye arbeidsprosesser for å beregne og innberette merverdiavgift ved innførsel. For bedriftene er det viktig å oppgradere regnskapssystemet til ny versjon og å klargjøre kodeverket.

For ytterligere gjennomgang av endringene i regelverket fra 2017 arrangerer KPMG gratis frokostseminar 8. og 27. september. Seminaret holdes i Oslo, men overføres også via video til en rekke av våre avdelingskontorer rundt om i landet.

Mer informasjon og påmelding: 

8. september

27. september

For spørsmål eller behov for bistand, ta kontakt med:

Advokat/Director
Kjerstin Ongre
kjerstin.ongre@kpmg.no           

Advokat/Senior Manager
Jardar Aavik Skarprud
jardar.aavik.skarprud@kpmg.no

© 2020 KPMG Law Advokatfirma DA, a Norway partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud