close
Share with your friends

HMS-kortet – regelendring til besvær?

HMS-kortet – regelendring til besvær?

Regjeringen ville endre reglene for HMS-kort for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Da KPMG Law så at noen av endringsforslagene ville bli svært fordyrende og upraktiske, ropte vi varsko og mobiliserte bransjen. Det lyttet regjeringen til.

1000

Kontaktperson

E-post

Relatert innhold

Oljearbeider

Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser må ha HMS-kort. Kortet fungerer som et identitetskort av både den som er arbeidstaker, arbeidsgiver og enkeltpersonforetak.

Kontroller har avdekket tidvis misbruk av HMS-kort, ved at kort enten ble forfalsket eller overdratt til andre arbeidstakere. For å bekjempe dette, og gjøre HMS-kortet til et mer effektivt virkemiddel i kampen mot arbeidslivskriminalitet, ønsket regjeringen å stramme inn på ordningen.

Kan man begynne å arbeide før man har mottatt HMS-kort?

Et av de virkelig besværlige forslagene ville holde arbeidstakere fra å begynne sitt arbeide på bygge- og anleggsplassen før man hadde mottatt HMS-kortet. Siden det tar 3-6 uker å registrere en person i alle aktuelle registre, ville dette vært en svært upraktisk og fordyrende innstramming som rammet både norske og utenlandske arbeidsgivere.

Da KPMG Law gjorde kunder og samarbeidspartnere oppmerksomme på konsekvensene, sendte de sine egne høringsuttalelser. Regjeringen fikk dermed et stort antall negative tilbakemeldinger fra bransjen som de ville hjelpe, og det er nå stor glede over at denne delen av forslaget ikke ble vedtatt. 

Arbeidstilsynet skal ha fått tilbakemeldinger fra arbeidstakere som utestenges fra arbeidsplassen fordi de mangler HMS-kort. Flere typer dokumentasjon tillates derfor midlertidig, for eksempel bestillingsbekreftelse fra leverandøren av HMS-kort. For utenlandske arbeidstaker godtar Arbeidstilsynet også kopi av RF-1199 eller utskrift fra Altinn.no som viser lengden på oppholdet (mer på Tilsynets hjemmesider).

Flere kan kontrollere HMS-kortet

HMS-kortet skal bæres godt synlig mens man oppholder seg på bygge- og anleggsplassen, og vises uoppfordret frem ved kontroll. Nå har ikke bare kontrollmyndigheter som Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, skatteetaten og politiet rett til å se det, men også verneombud, regionale verneombud, byggeplassens HMS-koordinator (etter byggherreforskriften), byggherre, byggherrens representant og bedrift med ansvar for samordning av vernetiltak etter aml. § 2-2. Dette kan gjøre oppfølgingen av HMS-kortene enklere for myndighetene.

En annen nyvinning er sanntidskontroll. Alle i bygg- og anleggsbransjen som har adgang til å kontrollere kortene kan heretter gjøre det på www.byggekort.no, og effektivt få oppdatert informasjon om personer som oppholder seg på bygge- og anleggsplasser, har rett til å være der.

Begrenset gyldighetsperiode

Etter de nye reglene vil HMS-kortet gjelde kun så lenge arbeidsforholdet består, og i maksimalt to år. Dette gjøres for å sikre bedre oversikt over hvem som er på bygge- og anleggsplasser. Det vil neppe hindre dem som vil jukse med kortene, men kan gjøre juks mer besværlig.

Regelendringen må også sees i sammenheng med at arbeidsgiver nå pålegges å returnere kort til leverandøren for makulering når arbeidsforholdet opphører, virksomheten opphører eller gyldighetsperioden er over.

Dersom arbeidstaker eller enkeltpersonforetak mister eller får sitt HMS-kort stjålet, plikter han straks å melde fra om dette til arbeidsgiver som straks skal melde fra til leverandøren av HMS-kort. Kortet blir da ugyldig, og nytt kort må utstedes.

Sanksjoner ved brudd på reglene

I tilfeller hvor arbeidsgivere og virksomheter ikke har skaffet HMS-kort til sine arbeidstakere eller seg selv, kan Arbeidstilsynet pålegge dem å rett opp i dette. Om dette pålegget ikke etterkommes, kan Arbeidstilsynet stanse virksomheten, og i grove tilfeller politianmelde forholdet – med fengsel inntil 3 måneder som strafferamme.

Arbeidstaker og innehaver av enkeltpersonforetak kan straffes dersom HMS-kortet overlates til andre.

Videre kan kontrollmyndigheter som Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, skattemyndighetene og politiet inndra HMS-kort dersom gyldighetsperioden er utløpt, arbeidsforholdet eller virksomheten er opphørt, eller dersom kortet eller bruken av det av andre grunner er ugyldig.

Elektronisk personalregister

En annen nyvinning er at byggherreforskriften nå pålegger å føre et elektronisk register over personer som oppholder seg på bygge- og anleggsplassen, med arbeidstakers fødselsnummer tydelig. Ved kontroll på bygge- og anleggsplassen skal man da lett kunne søke opp hvem som er tilstede og har HMS-kort. Dette kan innebære investeringer i teknisk utstyr eller løsninger som kan bli fordyrende for mindre virksomheter.

Endringene om HMS-kort trådte i kraft 3. juni 2016, mens endringene i byggherreforskriften trer i kraft 1. juli 2016.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-03-30-366

HMS-kortet ble i sin tid innført for å sikre bedre oversikt over og kontroll med hvem som var på bygge- og anleggsplasser. Det skal identifisere den enkelte arbeidstakeren og dens arbeidsgiver eller oppdragsgiver. Således er det et krav om at alle som utfører arbeid eller oppdrag for kortere eller lengre tidsrom, må ha og bære et synlig HMS-kort. Dette viser også at man er korrekt registrert hos folkeregister, skattemyndigheter mv.

HMS-kortet skal være på både norsk og engelsk, og blant annet opplyse om navn på arbeidsgiver eller enkeltpersonforetaket, dets organisasjonsnummer, kortinnehaverens navn, bilde, fødselsdato og kjønn, samt gyldighetsperiode og kortinnehavers signatur.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today