Forslag til endringer i bokføringsforskriften mv.

Forslag til endringer i bokføringsforskriften mv.

Finansdepartementet har sendt ut på høring forslag til endringer i bokføringsforskriften fra 1. januar 2017 med tilstøtende regelverk basert på forslag fra Bokføringsstandardstyret, og som skal medføre forenklinger for næringslivet. Dessuten foreslås det presiseringer i bokføringsforskriften på grunn av endringer i den pliktige regnskapsrapporteringen tilknyttet merverdiavgift.

1000

Kontaktperson

Thor Inge Skogrand

Advokat / Director

KPMG i Norge

E-post
Bokføringsforskriften - mennesker

Forslagene til endringer i bokføringsforskriften knytter seg til bokføringen av samleposter i kunde- og leverandørspesifikasjon, dokumentasjonen av lønn, beløpsgrensen for prosjektregnskap innen bygge- og anleggsvirksomhet, forskuddsfakturering, samt til spesifikasjon av merverdiavgift og dokumentasjonen av merverdiavgift ved innførsel av varer.

I henhold til bokføringsforskriften § 3-1 fjerde ledd kan poster presenteres som totaler i spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering. Forutsetningen for dette er at transaksjoner mv. fremkommer enkeltvis og oppsummert i underliggende spesifikasjon, og at disse er kontrollerbare mot totalen. Denne modifikasjonen gjelder av kontrollhensyn ikke poster i kunde- og leverandørspesifikasjonen. Det foreslås nå at også poster i kunde- og leverandørspesifikasjoner skal kunne angi totaler under de forutsetninger nevnt ovenfor.

I dag skal dokumentasjonen av lønn bl. a. inneholde mottakers navn, fødselsnummer og stilling, jf. bokføringsforskriften § 5-6 første ledd bokstav a og b. Siden opplysningen om stilling ikke har noen selvstendig betydning for tilordningen av lønn, foreslås det å fjerne kravet om å angi stilling. Dette vil også gjelde virksomheter som ikke er bokføringspliktige og som utarbeider lønningsliste, jf. skattebetalingsforskriften § 5-11-2 første ledd bokstav a og b.

Bygge- og anleggsvirksomheter har plikt til å utarbeide prosjektregnskap for prosjekter hvor anbudsprisen representerer mer enn kr. 300 000 eksklusive merverdiavgift, jf. bokføringsforskriften § 8-1-3. Denne beløpsgrensen har stått uendret siden 2005. Departementet anser det som hensiktsmessig at beløpsgrensen justeres i takt med prisutviklingen, og foreslår at denne knyttes opp mot grunnbeløpet i folketrygden. Ny grense for prosjektregnskap settes dermed til 5 ganger folketrygdens grunnbeløp. Per 1. mai 2016 er 1 G satt til kr. 92 576. Ny grense vil dermed bli kr. 462 880.

Forskuddsfakturering med merverdiavgift er i utgangspunktet ikke tillatt med unntak for persontransport, servering, leie, abonnement, avgifter eller lignende, jf. bokføringsforskriften § 5-2-6. Samtidig følger det av bestemmelsens siste ledd at forskuddsfakturering kan foretas for "ikke-avgiftspliktige leveranser". Begrepet "ikke-avgiftspliktige leveranser" er ikke benyttet i merverdiavgiftslovgivningen og er uklart. Det foreslås derfor å presisere nærmere hva som kan forskuddsfaktureres. Foreslått endring av bestemmelsen innebærer at det tydelig fremkommer at varer og tjenester unntatt fra merverdiavgift kan forskuddsfaktureres, og at varer og tjenester fritatt for merverdiavgift kan forskuddsfaktureres dersom fritaket kan dokumenteres etter bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften kapittel 6 på tidspunktet for utstedelse av faktura.

Siden forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgift blir overført fra Tolletaten til Skatteetaten fra 1. januar 2017, blir dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift erstattet med en skattemelding for merverdiavgift som blant annet har egne poster for eksport, importgrunnlag og importmerverdiavgift. Videre vil det bli endringer i merverdiavgiftsloven, hvor lovens § 11-2 oppheves samtidig som § 11-1 første ledd endres slik at avgiftssubjekter får krav om å beregne og betale merverdiavgift ved innførsel av varer. Disse endringen medfører at også kravene til spesifikasjon av merverdiavgift i bokføringsforskriften § 3-1 nr. 8 og kravene til tilleggsdokumentasjon av importmerverdiavgift i § 5-5-2 må endres.

Det er foreslått følgende krav til spesifikasjon av merverdiavgift (endringene uthevet):

"Grunnlaget for utgående merverdiavgift, fradragsberettiget innenlands inngående merverdiavgift og fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift, fordelt på de forskjellige avgiftssatsene spesifisert pr. termin. Spesifikasjonen skal også vise innenlands omsetning og uttak fritatt for merverdiavgift, utførsel av varer og tjenester fritatt for merverdiavgift, innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt, samt omsetning og uttak som faller utenfor bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 3. Spesifikasjonen skal dessuten vise kjøp med omvendt avgiftsplikt, fordelt på tjenester kjøpt fra utlandet og innenlands kjøp av varer og tjenester. Spesifikasjonen skal vise beløp pr. konto og total. For utgående merverdiavgift skal avgiftsgrunnlaget også kunne spesifiseres pr. transaksjon. Spesifikasjonen skal vise eventuelle forskjeller mellom beregnet grunnlag i henhold til kontospesifikasjonen og innberettet avgiftsgrunnlag, spesifisert pr. transaksjon for hver avgiftssats.I tillegg skal spesifikasjonen vise grunnlaget for beregning av merverdiavgift ved innførsel av varer fordelt på de forskjellige avgiftssatsene, samt grunnlag knyttet til innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av."

Når det gjelder tilleggsdokumentasjon for innførselsmerverdiavgift, er det foreslått å presisere at både grunnlaget for beregning av merverdiavgift ved innførsel av varer og for innførsel av varer som ikke skal beregnes med merverdiavgift skal dokumenteres med innførselsdeklarasjon og grunnlagsdokumentasjon. Videre er det foreslått at det skal foreligge særskilt dokumentasjon som viser hvilke beløp som inngår i grunnlaget for beregning av merverdiavgift ved innførsel av varer og selve avgiften.

Ovennevnte endringer representerer en forenkling, men også at det må foretas en del forberedelser og tilpasninger til mer spesifiserte krav til spesifikasjon av merverdiavgift og ny skattemelding. Samtidig vil det komme forskriftsendringer tilknyttet innføring av SAF-T (Standard Audit File – Tax). SAF-T innebærer at grunnlaget for pliktig regnskapsrapportering må oversendes i et bestemt format ved kontroller fra 2017. Skatteetaten forventer at systemleverandører og bokføringspliktige forbereder systemene sine til innføring av krav til SAF-T med virkning fra 1. januar 2017. Det vil derfor kunne bli en travel høst.

Relevante saker:

Kan din bedrift levere på SAF-T?

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.