close
Share with your friends

Sjekkliste for bygge- og anleggsbransjen

Sjekkliste for bygge- og anleggsbransjen

Bygge- og anleggsvirksomheter må i det daglige forholde seg til et relativt omfattende og komplisert regelverk både når det gjelder merverdiavgift (mva) og bokføring. Bruk vår sjekkliste for å se hvordan du ligger an.

1000

Kontaktperson

Svein Wiig

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Sjekkliste - blyant og papir

Regelverket fremgår av merverdiavgiftsloven av 19. juni 2009 nr. 58 (mval) og merverdiavgiftsforskritften, samt lov om bokføring av 19. november 2004 (bfI) med forskrifter (bff). I tillegg står domstolenes og avgiftsmyndighetenes praktisering av regelverket sentralt. Våre erfaringer viser at mange virksomheter ved et bokettersyn løper en risiko for å bli utsatt for etterberegning av merverdiavgift samt ileggelse av renter og tilleggsavgift.

Brudd på bokføringsloven

For brudd på bokføringsloven vil det kunne bli ilagt en daglig løpende tvangsmulkt for bokføringspålegg som ikke er etterkommet innen en gitt frist. For å bistå våre kunder slik at de blir i bedre stand til å kunne håndtere forannevnte risiko, har vi i KPMG utarbeidet en spesialtilpasset sjekkliste for bokføring og merverdiavgift for bygg- og anleggsnæringen.

Et nyttig hjelpemiddel 

Vi håper sjekklisten vil være et nyttig hjelpemiddel - ikke bare for å overholde regelverket, men også for å identifisere hvilke muligheter man har til å kunne foreta lovlige tilpasninger av avtaler, transaksjonsstruktur og lignende, for derigjennom legalt å kunne redusere avgiftsbelastningen.

Generell fremstilling

Vi vil presisere at sjekklisten på mange områder ikke går ned på detaljnivå, og ikke vil dekke enhver situasjon som vil kunne oppstå. Vi har forsøkt å gi en bredest mulig fremstilling av gjeldende regelverk. Enkelte steder er det også vist til forvaltningspraksis. Fremstillingen er generell, og det er opp til den enkelte bruker i hvilken utstrekning sjekklisten blir benyttet i den enkeltes næringsvirksomhet.

Kun en veiledning

Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som en følge av avgiftsbehandlingen som er foretatt på bakgrunn av innholdet i sjekklisten. Våre rådgivere vil imidlertid kunne gi veiledning når det gjelder konkrete spørsmål.

 

Her finner du sjekklisten  (pdf)


Her finner du digital sjekkliste

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today