close
Share with your friends

Lovforslag om land-for-land-rapportering til skattemyndighetene

Lovforslag om land-for-land-rapportering

Finansdepartementet la onsdag 11. mai 2016 fram et lovforslag om land-for-land-rapportering til skattemyndighetene. Land-for-land-rapporten skal inneholde opplysninger om fordeling av inntekter og skatt mv. i de landene der konsernet har foretak. Lovforslaget følger opp anbefalinger i BEPS prosjektet ("Base Erosion and Profit Shifting") og forslaget fra Scheel-utvalget i NOU 2014:13.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Land-for-land-rapportering - Mennesker og dokumenter

Forslaget om land-for-land-rapportering innebærer en plikt for store flernasjonale konsern om å levere en land-for-land-rapport for skatteformål til skattemyndighetene. Rapporteringsplikten vil som hovedregel påhvile morselskapet i konsernet.

Hovedformålet med land-for-land-rapporten er at skattemyndighetene skal kunne bruke rapporten til å foreta overordnede risikoanalyser i internprisingssaker. Rapportene skal også kunne brukes til statistiske formål.

Land-for-land-rapporter som innsendes til norske skattemyndigheter vil bli utlevert til skattemyndighetene i de andre landene der konsernene har foretak gjennom avtaler om automatisk informasjonsutveksling. Til gjengjeld vil norske skattemyndigheter få oversendt land-for-land-rapporter fra utlandet som utenlandske konsern med datterselskap i Norge, har levert i sine hjemland på samme grunnlag.

De foreslåtte reglene følger i stor grad den "modellovgivningen" som ble foreslått i BEPS-prosjektet. Finansdepartementet viser til at hensynet til en likeartet implementering av regelverket for land-for-land-rapportering tilsier at alle landene følger "modellovgivningen" uten store endringer.

Rapporteringsplikten vil som hovedregel påhvile morselskapet i konsernet. En sekundær rapporteringsplikt for datterselskap vil gjelde i visse tilfeller.

Land-for-land-rapporten skal inneholde opplysninger om inntekt og skatt mv. i de landende der konsernet har foretak. At opplysningene skal gis aggregert på landnivå innebærer at beløpene skal oppgis som en samlet sum for alle foretakene selskapet har i landet. Videre skal rapporten inneholde en beskrivelse av konsernets virksomhet i hvert enkelt land, samt opplysninger om hvert foretak i konsernet og den økonomiske aktiviteten foretaket driver.

Etter forslaget skal land-for-land-rapporten leveres senest 31. desember i året etter regnskapsåret. Plikten til å levere land-for-land-rapport skal gjelde fra og med regnskapsåret som starter 1. januar 2016 eller senere. Dette betyr at den første land-for-land-rapporten skal leveres senest 31. desember 2017. Det foreslås at regelen om sekundær rapporteringsplikt ikke skal ha virkning før fra og med regnskapsåret 2017.

Det foreslås at reglene om land-for-land-rapportering inntas i en ny bestemmelse i ligningsloven § 4-13 og en tilhørende forskrift.

Du kan lese lovforslaget her: Prop. 120 L (2015-2016) Endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene)

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today