Revisjonens digitale reise

Revisjonens digitale reise - med D&A som nøkkelen

Data og analyse er nøkkelen for å kunne hente frem potensialet i mengden av informasjon som enhver virksomhet besitter. For revisoren og økonomifunksjonen gir datadrevne metoder og verktøy store muligheter gjennom økt innsikt og kvalitet, bedre risikostyring og et styrket beslutningsgrunnlag. Slik skapes store verdier!

1000

Kontaktpersoner

PC-skjerm

Vi lever i en verden hvor digitalisering driver frem nye dingser, applikasjoner og systemer i rasende fart. Datamengden øker eksponentielt og påvirker måten vi samhandler, jobber og forholder oss til omverdenen. Det gjør at dataanalyse vokser frem som en stadig viktigere komponent i virksomheters forretningsstrategi.

Forretningsledere innser at virksomheten må tilpasse seg en verden som i økende grad er drevet av digitalisering og big data, og mange er godt i gang med sin digitale reise. I KPMGs globale CEO Outlook Survey* sier 85 % av topplederne at økt inntjening og lønnsomhet gjennom smartere bruk av finansielle data er den største strategiske verdien en CFO kan tilføre virksomheten. 

Revisorens nye rolle - økte krav til digital kompetanse

De endrede digitale rammebetingelsene skaper store muligheter for anvendelse av sofistikert analyse for bedre risikostyring og økt verdiskapning i revisjonen. Men det krever også at revisoren kan imøtekomme nye behov og økte krav til digital kompetanse, med datadrevne prosesser og teknologiske verktøy som sentrale drivere.

- Revisorer som omfavner og formidler mulighetene som ligger i dataanalyse vil få en styrket rolle hos kundene. Det handler om å utnytte dataenes fulle potensial for å få bedre kontroll og øke innsikt, noe som bidrar til økt verdiskapning gjennom et styrket beslutningsgrunnlag og bedre styring av risiko og ressurser, forteller Kjetil Kristoffersen, partner og leder for KPMGs revisjonsavdeling.

- Virksomheter som inkorporerer en mer sofistikert bruk av dataanalyse og digitale prosesser i revisjonen vil raskt se hvilken stor innsikt og merverdi det gir, understreker han. 

- Den nye revisjonsprosessen gir våre revisorer større spillerom.

Revisjon handler om å innhente, bearbeide og tolke tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis for å bekrefte at regnskapet er korrekt.

Kundens egne data er utgangspunktet for revisjonen, og i så måte er ikke
dataanalyse noe nytt. Men med tradisjonelle revisjonsverktøy vil analyse av en hel datapopulasjon kreve mye tid og ressurser, noe som gjør at revisoren
tvinges til å fokusere på spesifikke utvalg.

- Nye revisjonsverktøy med muligheter for standardisering og automatisert tolkning av store mengder data, i kombinasjon med økt kompetanse på dataanalyse hos revisor, gjør at vi nå har mulighet til å tilegne oss en langt dypere kunnskap om hvor effektive systemer og prosesser faktisk er, påpeker Kjetil Kristoffersen.

- Den nye revisjonsprosessen gir våre revisorer større spillerom. De blir en viktig sparringspartner på områder som kanskje ikke forbindes med den mer tradisjonelle revisoren, og kan med sin nye innsikt og kompetanse gi kundene verdifulle innspill på den digitale reisen, forklarer Kristoffersen. 

Revisjonen blir sentral

Gjennom å se fremover og skissere ulike scenarier, kan revisjonen spille en sentral rolle i identifisering av reell risiko og økonomiske konsekvenser. Prediktiv dataanalyse basert på historiske resultattrender, sett opp mot selskapets og markedets utvikling, gir ledere viktig strategisk styringsinformasjon som gjør virksomheten bedre i stand til å ta lønnsomme og verdiskapende beslutninger.

- Med bruk av sofistikert analyse får virksomheter en større forståelse for faktorer som kan påvirke resultater, fra kundedata til miljøpåvirkning. De får et bilde av hvordan regnskapet vil se ut på slutten av året, og kan identifisere mulige risikoområder. Det kan og bør utnyttes som en strategisk konkurransefordel, understreker sjefsrevisoren. 

Dataanalyse styrker kvaliteten på revisjon

KPMG har et av bransjens ledende revisjonsmiljøer og en velprøvd metodikk hvor data og analyse er selve hjertet i revisjonsprosessen. Selskapet er engasjert i mange spennende kundeprosjekter hvor ny anvendelse av dataanalyse gir verdifull innsikt og økt lønnsomhet.

Kristoffersen påpeker at det er mange muligheter som åpner seg:

- Vi kan bruke industrispesifikke dataanalysemodeller for å foreta sammenligninger og identifisere mønstre som gjør at vi kan betrakte virksomhetens drift og KPIer opp mot andre aktører. Også kan paralleller trekkes mellom resultater og kundeopplevelse, slik at selskapet ser hvilken innvirkning det har på salg og drift.

- Gjennom dataanalyse og en mer dynamisk tilnærming til fagområdet øker vi ikke bare kvaliteten på revisjonen, vi gir også revisjonsfaget et viktig løft og skaper verdi og muligheter langt utover rollen som tilsynsfører for god etterrettelighet, poengterer Kristoffersen.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.