Risikostyring av IT-systemer i energibransjen

Risikostyring av IT-systemer i energibransjen

Informasjonsteknologi har gjort energiselskaper enklere å drifte. Sanntids-overvåkning av systemer, datadrevne analyser, IT-støttede beslutningsverktøy og mobilitetsløsninger er bare noen begreper som har forenklet hverdagen for energiselskapene.

1000
Mennesker i bevegelse

De har forårsaket store endringer i bransjens forretningsmodeller og verdikjeder, men de eksponerer også aktørene for betydelig risiko, og gjør det nødvendig for dem å utvikle mer avansert risikostyring av sin IT-infrastruktur (ITRM, eller IT Risk Management).

Gi rom for innovasjon

ITRM-funksjonen vurderer selskapets IT-systemer, IT-prosesser og de dertil knyttede risikoene for å utvikle en helhetlig kontrollrammeverk. ITRM må holde seg oppdatert ettersom hvordan selskapets risikosituasjon utvikler seg, slik at kontrollrutinene og driftsmodellen for ITRM kan holdes a jour. Bare på denne måten kan virksomheter gi rom for innovasjon uten å eksponere seg unødig.

Under-investerer

I en tid hvor lave energipriser fremtvinger kostnadskutt og innsparingstiltak, er det fare for at mange virksomheter under-investerer i ITRM. Publikasjonen The Transformation of IT Risk Management in the Energy Industry ser på hvilke trusler og utfordringer energiselskapene møter, hvordan de bør gå frem for å satse riktig på ITRM, og hvilke feller de bør unngå i prosessen.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.