Kapitalmarkedsunionen

Kapitalmarkedsunionen

EU ønsker å skape en kapitalmarkedsunion innen EU. Det grunnleggende formålet er å stimulere EUs økonomi, øke investeringene og skape flere arbeidsplasser. En slik kapitalmarkedsunion skal bidra til nye finansieringskilder, skape flere valgmuligheter for sparing og gjøre økonomien mer motstandsdyktig.

1000
EU-sedler formet hus

Ved utgangen av september fremla EU-kommisjonen derfor en handlingsplan for denne kapitalmarkedsunionen. I september kom et dokument fra unionen, som har potensielt stor betydning for alle deler av finansbransjen, samt for næringsliv, investorer og privatpersoner: "Action Plan on Building a Capital Markets Union". 

Når en leser dokumentet kan en få en følelse av at den regulatoriske pendelen nå står på et vippepunkt. Både denne handlingsplanen – og en rekke andre pågående initiativ som MiFID2/MiFIR, PRIIPS, IDD, med flere – trekker i retning av strengere reguleringer, særlig på forbrukerbeskyttelsesområdet.

"Basel 4" signaliserer at tilstramningene ovenfor banksektoren enda ikke er sluttført. På den annen side tar handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen på flere punkter til orde for revurderinger og vurderinger av behovet for oppmykninger.

Handlingsplanen innleder med å peke på at til tross for at fri flyt av kapital er ett av grunnprinsippene innenfor EU, så er EU sine kapitalmarkeder fortsatt relativt uutviklede og fragmenterte. Det pekes på at sterkere kapitalmarkeder vil komplettere EUs tradisjonelle bankfinansiering på flere måter:

 • Tilføre flere investeringer fra både EU og resten av verden
 • Bedre sammenheng mellom finansiering og investeringsprosjekter på tvers av EU
 • Gjøre det finansielle systemet mer robust
 • Dypere finansiell integrasjon og økt konkurranse

Kommisjonens prioriterte områder for iverksettelse av handlinger og tiltak vil være:

 1. Sikre flere finansieringsalternativer for forretningsvirksomhet og små og mellomstore bedrifter i EU
 2. Sikre et hensiktsmessig regulatorisk regime for langsiktig og bærekraftig investering og finansiering av Europas infrastruktur
 3. Øke investeringene og øke valgmulighetene for både massemarkedsinvestorer og institusjonelle investorer
 4. Øke bankenes utlånskapasitet
 5. Redusere barrierene mellom landene og utvikle kapitalmarkedene for samtlige 28 medlemsland

For å øke finansieringsalternativer for forretningsvirksomhet og små og mellomstore bedrifter i EU pekes det blant annet på en modernisering av prospektdirektivet for å redusere kostnadene ved å oppta markedsfinansiering, samt å revurdere barrierene for børsnotering av aksjer og obligasjoner for mindre virksomheter. Under samme formål vil man også stimulere til venturekapital- og egenkapital-investeringer, samt fremme innovative finansieringsformer som crowd funding, private plasseringer og fond for tilrettelagte lån.

Disse siste momentene må koordineres med nødvendige tiltak for å sikre investorbeskyttelse og finansiell stabilitet. Også initiativ innenfor skatteområdet tas for å realisere formålet om økte finansieringsalternativer for næringslivet.

For å sikre et hensiktsmessig regulatorisk regime for langsiktig og bærekraftig investering og finansiering av Europas infrastrukturvil man først revurdere kalibreringen av solvenskravene for infrastrukturinvesteringer under Solvens 2, og deretter se på bankenes kapitalkrav for infrastrukturinvesteringer. Reguleringen for europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF) er også sett på som en del av dette. Denne reguleringen er nærmere omtalt nedenfor i et eget kapittel.

Økte valgmuligheter for investorene tar man sikre på å oppnåblant annet gjennom økte valgmuligheter for pensjonssparing, øktevalgmuligheter og økt konkurranse når det gjelder grensekryssende finansielle tjenester til massemarkedet, samt en effektiv "passporting" av fondsprodukter. Samtidig er det under denne overskriften også flere nye reguleringer på gang for å stryke investor- og forbrukerbeskyttelsen. Dette dekker forhold som MiFID2 / MiFIR, Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) og PRIIPs (strukturerte investeringsbaserte massemarkeds- og forsikringsprodukter).

For å øke banksektorens utlånskapasitet så har man flere initiativ:

 • Et forslag om et rammeverk for enkel, transparent og standardisert verdipapirisering, sammen med rekalibrering av de tilhørende kapitalkravene for banker (og forsikringsselskaper).
 • Høringsrunde i forhold til cover bonds-rammeverket innenfor EU. I den sammenheng ønskes også synspunkter på mulighetene for å anvende tilsvarende mekanismer for finansiering av utlån til små og mellomstore bedrifter.
 • Undersøke mulighetene for at medlemseide finansielle samvirkeforetak kan drive utenfor virkeområdet til kapitaldekningsregelverket i alle EU-land.

Tiltakene for å utvikle EU-landenes kapitalmarkeder spenner vidt. Alt fra konkursreglementet til oppgjør og clearing av verdipapirhandel på tvers av landegrenser.

Handlingsplanen for en kapitalmarkedsunion innen EU er med andre ord et stort og bredt initiativ, og som også har potensielt viktige konsekvenser for det norske kapitalmarkedet og norske finansinstitusjoner. KPMG sine eksperter innenfor regulatoriske krav, skatt/avgift og regnskap/revisjonfølger denne utviklingen tett og bistår gjerne deg og din virksomhet medvurderinger, analyser og bistand til forberedelser og implementering av nyekrav og nye muligheter som følger av regelverksendringer.

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.