FinTech utfordrer den etablerte finansbransjen

FinTech utfordrer den etablerte finansbransjen

Utviklingen i digital teknologi for finansielle tjenester – også benevnt som FinTech – kan komme til å fremstå som noe av det mest dramatiske og mest utfordrende som den etablerte finansbransjen har stått over for.

1000
Penn som berører skjerm

Kikker en seg rundt i markedet ser en mange nye produkter og tjenester, basert på digital teknologi eller FinTech om man vil:

  • Kontaktløse kort, dvs at man kan gjennomføre betalingen ved å holde kortet mot en terminal i stedet for å dra kortstripen eller bruke chipe'en, eller tilsvarende bruk av NFC (Near Field Communication) med mobiltelefonen.
  • Mulighetene til å betale uten kjennskap til mottagers kontonummer, bare man har vedkommendes mobilnummer.
  • Ulike plattformer for CrowdFunding eller Peer to Peer-lending er utviklingstrekk vi ser innenfor kredittområdet.
  • På kredittområdet ser vi også bruk av andre prinsipper og metoder for kredittvurderinger og kredittscoring – basert på store datamengder og sanntidsinformasjon.
  • I den tredje verden har vi registrert løsninger der forsikring kan tegnes ved at med sin egen mobiltelefon skanner en strekkode på for eksempel en sekk med såkorn (og dermed få forsikring for årets avling) eller der kombinasjonen av skademelding på mobiltelefonen og satelittbilder gir grunnlag for skadeoppgjør ved naturskader (innenfor mikroforsikring).
  • I atter andre land kan man få installert mekanismer i egen bil som gjør at rabatten på bilforsikringen øker når signalene bilen sender ut tilsier at kjøringen foregår pent og forsvarlig.
  • Plattformer for både investeringsrådgivning og verdipapirtransaksjoner er også kjente fenomener.
  • Robotteknologi for kundebetjening og transaksjonsbehandling finnes allerede.
  • Nettbank, nettbasert aksjehandel, med videre er selvsagt en del av dette – selv om det nå kan fremstå som "gammel" teknologi allerede.

Så langt synes innovasjonene i stor grad å være rettet mot privatkunde- og retailmarkedet, men tjenester for næringslivets aktører følger nok tett etter. Hva ISO20022 og Blockchain kan bidra med i så henseende er interessante fremtidsperspektiver.

Mange av løsningene man ser er spennende og snedige, men utløser samtidig både ettertanke, betenkeligheter og utfordringer. Personvern og privatlivets fred er en side av saken sett i et kundeperspektiv. På den annen side så får kundene også en rekke fordeler: økt tilgjengelighet, raskere og bedre service, samt trolig også bedre priser.

For eksisterende aktører i bransjen representerer utviklingen en vesentlig trussel mot forretningsmodeller, vekst og lønnsomhet. Den nye teknologien øker antallet potensielle aktører, øker transparensen i markedet og ikke minst utfordrer etablerte forretningsmodeller med både nye distribusjons- og kommunikasjonskanaler og med mer effektive prosesser.

Utviklingen representerer potensielle sikkerhetsmessige og regulatoriske utfordringer. Selv om ny teknologi har sikkerhetsmessige utfordringer – blant annet fordi man dels beveger seg ut i nytt og ukjent terreng – så medfører utviklingen også muligheter for at teknologiske nyvinninger gir økt sikkerhet. Utviklingen åpner videre opp for spennende perspektiver for risikostyring.For eksempel baserer en rekke av de nye aktørene seg på betydelige datamengder, kilder fra sosiale media og sanntidsbasert informasjon for sine kredittvurderinger – i stedet for historisk statistikk om betalingsadferd, yrke, inntekt og formue. Det vil bli spennende å se over tid hva som er mest treffsikkert!

Å skape verdier ut av den digitale utviklingen handler dog ikke bare om innovasjonskraften. Det handler minst like mye om evnen til å implementere dette i forretningsmodellen og det ledelsesmessige. For finansbransjen er det viktig at den nye teknologien ikke bare blir en kostnadsdrivende faktor i forsøket på å tiltrekke seg og beholde kunder gjennom en differensieringsstrategi, men også at teknologien benyttes til reell intern prosesseffektivisering og kvalitetsforbedring.

KPMG er levende opptatt av alle aspekter av utviklingen innenfor finansbransjen, også den teknologiske. Vi har spesialister innenfor både teknologi, prosessforbedring og bransje som gjerne bistår deg og din virksomhet!

Les mer om Data and analytics i revisjon

Les mer om Data and analytics i rådgivning

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.