close
Share with your friends

Global infrastruktur – 10 trender i 2016

Global infrastruktur – 10 trender i 2016

I løpet av 2016 vil infrastruktursektoren nærme seg et momentum. Signalene ser vi over alt: I nye kilder for kapital og investeringer, i bedre ressursstyring, i cybersikkerhet og i offentlige anbud.

1000

Kontaktperson

Bilde av Thore Kleppen

Partner, Audit

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Tog og mennesker på en perrong.

KPMG har de siste årene kartlagt nøkkeltrender som vil være med på å påvirke aktører innen infrastruktur over hele verden. Årets trendrapport viser at
industrien står overfor store endringer og at mange av trendene vil være med på å endre måten myndigheter, virksomheter og brukere samhandler med- og
investerer i infrastruktur. Dersom de håndteres på riktig måte, kan de bidra
til å løse mange av de største utfordringene i industrien.  

Trend 1: At "det unormale" er "den nye normalen"

Risikoene i makrolandskapet endrer seg. Det er usikkerhet over alt: I uventede valgresultater og politisk omveltning, i økt proteksjonisme og disruptiv teknologisk nyskapning. Interessant nok er det de store vekst- og utviklingsmarkedene som benytter denne usikkerheten i høyt spill.

Et godt eksempel er Kinas "One Belt, One Road"-prosjekt og "the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Initiative" som ikke bare vil gi Kina bedre utsikter for økonomisk vekst, men også større regional makt. Investorer må bli komfortable med usikkerhet, som nå har blitt "den nye normalen", og lære seg hvordan de kan prise de nye og voksende risikoene på en mer sofistikert måte. 

Trend 2: Konkurransen om investeringer intensiveres

Med stadig mer kapital i omløp, har konkurransen om attraktive infrastrukturprosjekter nådd nye høyder. Den økte kapitalflyten kommer både fra ivrige institusjonelle investorer og fra voksende aktivitet hos multinasjonale og uavhengige kilder. Dette driver konkurranse, som igjen presser ned rentene som investorene kan få på lavrisiko-investeringer.

Som et resultat implementerer stadig flere strategier der de tar på seg flere prosjekter med potensial for høyere renter. Noen investerer i greenfield-prosjekter med høyere risiko, andre i prosjekter relatert til samfunn og helse, mens andre, gjerne de mer sofistikerte asiatiske fondene, ser mot voksende markeder som Myanmar og Mongolia for å identifisere potensielle investeringer. 

Trend 3: Myndigheter fokuserer på å hente ut større gevinster

Selv om vi i forrige kartlegging så en utvikling der myndighetene var mer involvert i infrastrukturmarkedet, har de store resultatene så langt vært fraværende. Gjennom en minimalistisk tilnærming til risiko og en streben etter den perfekte balansen, har myndighetene gjort prosjekter mer kompliserte, mindre attraktive for investorer og tregere å få på markedet.

KPMG tror at 2016 blir året hvor myndighetene i større grad setter prosjekter ut i live og igangsetter tiltak for hente ut større gevinster. De innser at det er offentlig sektor som må gi en energiinnsprøytning i prosjekter, og at de har vært altfor avhengig av privat sektor for å nå sine økonomiske-, sosiale- og miljømessige mål.   

Trend 4: Mer sofistikert kapitalforvaltning

Infrastruktureiere skifter fokus fra å kjøpe ny kapital til å maksimere resultatene i kapital de allerede eier. Det har skapt et behov for mer sofistikert kapitalforvaltning. Eiere ønsker både å maksimere livssyklus og øke produktiviteten i pågående prosjekter.

Teknologiske fremskritt, deriblant innen bruk av data og analyse, bidrar til mer sofistikert kapitalforvaltning. Kapital og ressurser kan overvåkes "real time", og dermed forbedre beslutningsprosesser, styre kapasitet og øke effektivitet. Prediktiv analyse vil etter hvert skifte fokuset fra reaktivt til proaktivt vedlikehold. 

Trend 5: Teknologi inn på infrastrukturagendaen

Dersom du ser bort fra telecom-bransjen, har infrastruktursektoren i stor grad vært urørt av den teknologiske revolusjonen. Realiteten er at den teknologiske revolusjonen nå har nådd sektoren, og raskt og disruptivt endrer måten vi planlegger, designer, utvikler og drifter infrastruktur. Se bare hvordan solenergi redefinerer måten vi produserer energi og endrer sentraliserte distribusjonsmodeller.

Mye av etterspørselen etter teknologisk nyvinning er drevet frem av forbrukerne, og vi ser en justering mellom krav til infrastruktur på makronivå, slik som reduserte utslipp, og på mikronivå, for eksempel investering i webbaserte hjemmetermostater. Det handler om å forstå retning, hastighet og innvirkning av teknologiske endringer for kunne ta gode langsiktige beslutninger om investeringer, forretningsmodeller og kundeservice. 

Trend 6: Sikkerhet blir et tema for de store massene

Enhver myndighet, lovpålegger, eier og operatør bør være opptatt av infrastrukturens sikkerhet. Gitt størrelsesomfanget og hyppigheten på fysiske angrep, naturkatastrofer og cyberangrep på kritisk infrastruktur og i offentlige rom, er det et akutt behov for å redusere sårbarheten i infrastruktur og beskytte innbyggere og brukere. Utfordringene vokser i takt med den økende sammenkoblingen av systemer.

Få infrastrukturledere forstår virksomhetens risikoprofil og -kontroll, og enda færre forstår cyberelementet i risikoene. Forbedringer i infrastruktur krever investeringer på tvers av livssyklusen, og slike investeringer må godkjennes. I 2016 forventes det økt fokus og investering i retningslinjer, mer definerte ansvarsområder og initiativer som vil bidra til å styrke fysisk sikkerhet og cybersikkerhet. 

Trend 7: Gapet mellom offentlig og privat blir mindre

Mange har den oppfatning at privat sektor utkonkurrerer offentlig sektor når det kommer til anskaffelser og leveranser av infrastruktur. Det kan ikke lenger tas for gitt. Offentlig sektors kapasitet og kompetanse har blitt styrket. Benchmarking mot private aktører og dyrekjøpt erfaring, gjør at mange offentlige virksomheter har inkorporert praksis fra privat næringsliv i sin organisasjon. Offentlig sektor har de siste årene hentet inn ekspertise til nøkkelsegmenter som havner og flyplasser, for å skape bedre resultater. Vi forventer at kunnskapskløften mellom offentlig og privat sektor vil fortsette å minske. 

Trend 8: Innovative investeringsmetoder for voksende infrastruktur

I 2016 forventer vi å se en trend der kostnader for utvikling av infrastruktur bæres av de som får mer direkte gevinster fra prosjektene. Myndigheter vil se privatisering som en smart måte for å resirkulere kapital for å finansiere nye tjenester og prosjekter. En logisk og velartikulert beskrivelse av hvilke muligheter dette gir, er helt avgjørende for suksess. 

Trend 9: Det institusjonelle gjeldsmarkedet når nye høyder

Mye avhenger av hvordan de multilaterale bankene velger å bruke sin kapital. Mange innser at nåværende lånemodeller ikke driver ønskede endringer på en god nok måte, og at kapital fra privat sektor bør hentes inn gjennom andre finansielle instrumenter.

Resultatet kan bli en massiv injeksjon av institusjonell gjeld de neste årene. Spørsmålet er om de kan ta riktige grep på riktig tid, for å kunne hente ut private investeringer. Dersom de får det til vil verden få store fordeler gjennom et mer likvid gjeldsmarked. 

Trend 10: Kina og India har ankommet

Det har blitt klart at Kina og India har lykkes med overgangen fra vekstmarkedet til utviklet marked. Kina er i ferd med å åpne opp hjemmemarkedet for internasjonale investorer og går fra bilaterale avtaler til å konkurrere i markedet med åpne anbud. Kinesiske selskaper åpner opp for oppkjøp og vil konkurrere i internasjonale markeder, og kinesisk teknologi blir stadig mer attraktiv.

India har også blitt en kraft å regne med i det globale markedet for infrastruktur. De er den raskest voksende økonomien i verden og betraktes som en nasjon hvor det er enkelt å drive business. I 2025 vil en fjerdedel av verdens arbeidsdyktige befolkningen befinne seg i India, og de har høy utdannelse, er flerspråklige og koster lite.  

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud