close
Share with your friends

På bakgrunn av den pågående smittesituasjonen knyttet til koronaviruset COVID-19, har KPMG besluttet å avlyse alle interne og eksterne arrangementer frem til påske. Dette innebærer at det de neste ukene ikke vil bli avholdt kurs, seminarer eller konferanser i regi av KPMG.

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre, men håper for forståelse for at vi velger å gjøre dette for å bidra til den smitteforebyggende dugnaden.

Offentlige anskaffelser: Innsynsbegjæring og klage ved offentlig anbudskonkurranse

Hva kan leverandører som ikke ble tildelt kontrakten gjøre dersom de føler seg forbigått og vil angripe beslutningen, og hva gjelder for oppdragsgiver i slike prosesser?

Advokat Espen Lyngmo i KPMG Law vil redegjøre for leverandørers rettigheter og muligheter etter tildeling av kontrakt til konkurrent, samt oppdragsgivers plikter ved mottatt innsynsbegjæring.

  • Alta 1. april - kansellert/utsatt
  • Tromsø 28. april - kansellert/utsatt

Omorganisering av selskap

Når kan omorganisering av selskaper være nyttig? På dette kurset vil vi se på aktuelle situasjoner hvor det kan være praktisk å dele opp eller slå sammen selskap. Dette gjelder endringer som er nyttig ved generasjonsskifte og andre endringer for aksjonærene, og for endringer innad i et konsern. Kurset vil vise aktuelle fremgangsmåter og gi en grunnleggende innføring til kravene for å gjennomføre slike endringer.

Foredragsholder Lars Eliassen har lang erfaring med omorganiseringer av selskap og konsern gjennom fusjon og fisjon. Han har jobbet flere år for Foretaksregisteret og har dermed en unik erfaring når det gjelder prosesser som involverer registeret.

Praktisk merverdiavgift – viderefakturering, utlegg og kostnadsdeling

Mange virksomheter anskaffer varer og tjenester som enten skal brukes i fellesskap med, deles eller viderefaktureres andre virksomheter i eller utenfor konsern.

På kurset vil vi gå gjennom regelverket for å håndtere merverdiavgiften korrekt ved viderefakturering, vi vil også gi råd om hvordan man kan optimalisere merverdiavgift ved å organisere seg på en best mulig måte. Advokatfullmektig Harald Olsvik i KPMG Law vil også gå igjennom avgiftsmessige utfordringer ved fordeling av kostnader mellom virksomheter.

  • Finnsnes 24. mars - kansellert/utsatt
  • Alta 28. april - kansellert/utsatt
  • Tromsø 26. mai

Incentivordninger i arbeidsforhold

Som arbeidsgiver er man tjent med å ha motiverte ansatte i sin virksomhet. Bonus- og incentivordninger skal stimulere den enkelte ansatte til å øke verdiskapningen i bedriften, men hvilken ordning passer best for din virksomhet og hvilke regler gjelder ved slike ordninger?

Advokat Stine Lettrem i KPMG Law vil redegjøre for de ulike incentivordninger som finnes og hvilke regler man må være bevisst på ved etablering og bruk av slike ordninger.

  • Alta 16. mars - kansellert/utsatt
  • Tromsø 24. mars - kansellert/utsatt
  • Finnsnes 4. juni

Spørsmål?

Send en mail til: Grete.Farstad@kpmg.no