close
Share with your friends
Platformeconomie

Ingrediënten voor een succesvolle platformeconomie

Platformeconomie

Verzet tegen de groeiende kracht van platforms is niet alleen zinloos maar ook een miskenning van de waarde ervan. Europa heeft een uitstekend handelingsperspectief om de balans te herstellen en het belang van de mens centraal te stellen in de doorontwikkeling van platforms. Dat blijkt uit ons onderzoek over de platformeconomie.

Macht van platformbedrijven

Mastering the good, the bad and the ugly. De titel van het KPMG onderzoek naar de strategische impact van platforms laat er geen onduidelijkheid over bestaan dat de opkomst van digitale platforms ook serieuze nadelen heeft. Een aantal grote partijen heeft veel macht over gebruikers die zichtbaar is in onder meer misbruik van data of het uitbuiten van platform professionals – the bad. Bovendien is de machtsbalans ook in een ander opzicht verstoord: Amerikaanse en Chinese partijen zijn oppermachtig – the ugly. Het onderzoek legt de scheefgroei duidelijk bloot door te laten zien dat Europese platformbedrijven gemeten naar marktwaarde slechts goed zijn voor een aandeel van 2%. Vanuit internationale concurrentieverhoudingen is dat zorgelijk voor Europa.

Kanteling in denken nodig

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er een negatieve teneur is ontstaan over de opkomst van de platformeconomie en dat er een sterke roep is om met regelgeving de macht van platforms in te dammen. Om dat op een verantwoorde en doeltreffende wijze te doen is echter een kanteling nodig in het denken en doen. Het onderzoek van KPMG biedt een analyse van hoe we de kanteling op deze drie terreinen kunnen bereiken en doet concrete aanbevelingen.

Allereerst is het zaak om ook de voordelen van platforms in ogenschouw te nemen – the good. Deze zijn in het debat minder zichtbaar dan de nadelen maar daarom niet minder relevant. Platforms zorgen nu al voor veel consumenten welvaart, efficiëntie in markten en bieden daarnaast ook nieuwe mogelijkheden op maatschappelijke thema’s zoals een circulaire economie, mobiliteit en goede (ouderen)zorg.

Succes in de platformeconomie vraagt om kanteling in denken en doen - Rob Fijneman

Wet- en regelgeving platformeconomie

Verder verdient het aanbeveling om anders te gaan denken over wet- en regelgeving voor de platformeconomie. Natuurlijk is er aanvullende regelgeving nodig voor het tegengaan van machtsmisbruik door de huidige ‘datamonopolisten’ en een adequate bescherming van de rechten van burgers en kleinere aanbieders op platforms. Maar het is zeker zo belangrijk om bestaande wet- en regelgeving aan te passen aan de nieuwe type economische relaties en marktdynamieken die platforms met zich meebrengen, om daarbij juist innovatie en gezonde concurrentie aan te moedigen. Dat vraagt om een regelgevingsproces waarin de betrokken stakeholders met elkaar samenwerken om deze vernieuwingen samen vorm te geven.

Maatschappelijke en commerciële waarde

Tot slot is het creëren van een gezonde en verantwoorde platformsamenleving niet alleen een kwestie van regelgeving, maar vooral ook een collectieve opgave voor ondernemers, overheden, investeerders en topbestuurders. Platforms gebaseerd op een meer Rijnlands model kunnen dan een combinatie bieden van maatschappelijke en commerciële waarde en daarmee de basis leggen voor een sterke Europese concurrentiepositie. Randvoorwaarden zoals verbeterde toegang tot financieringsmogelijkheden voor Europeese (platform) scale-ups kunnen alleen in samenwerking worden georganiseerd.

Echte vooruitgang is alleen mogelijk als de technologie goed is voor mens en maatschappij. Een verantwoorde doorontwikkeling van de platform samenleving sluit dan ook naadloos aan op de KPMG ambitie van people-driven progress, en KPMG draagt de komende jaren dan ook graag bij aan deze ontwikkeling

Maak een afspraak

Wilt u meer weten over platformeconomie en/of hoe u hier als organisatie mee om kan gaan, neem dan contact op met Jochem Pasman of Karina Kuperus.

Gerelateerde artikelen