Op 21 april 2021 publiceerde de Europese Commissie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), in overeenstemming met de toezegging die is gedaan in het kader van de Europese Green Deal. De CSRD houdt een wijziging in van de bestaande EU-richtlijn niet-financiële informatie (NFI) en brengt aanzienlijk strengere rapportageverplichtingen met zich mee voor de bedrijven die binnen het toepassingsgebied vallen.

De voorgestelde richtlijn zal leiden tot een enorme toename van het aantal bedrijven dat moet voldoen aan de EU-vereisten voor duurzaamheidsverslaggeving. De NFI zoals die momenteel van kracht is voor verslaggeving over duurzaamheidsinformatie heeft betrekking op ongeveer 11.700 bedrijven en concerns in de hele EU. Als gevolg van invoering van de CSRD zal het aantal bedrijven dat moet voldoen aan de EU-vereisten voor duurzaamheidsverslaggeving naar verwachting stijgen tot ongeveer 49.000.

Wat betekent de Corporate Sustainability Reporting Directive voor uw bedrijf?

    Current EU Directive
2014/95/EU
Corporate Sustainability Reporting Directive
calendar icon When will it be applicable?

FY 2018

FY 2023

 • FY 2023: first set of Sustainability Reporting Standards (draft standards available mid-2022)
 • FY 2024: second set of Sustainability Reporting Standards
 • Adoption EU-Directive in member states legislation: Dec 1, 2022
building icon To which companies will it be applicable?

Large public interest entities with > 500 employees

Public interest entities are:

 • Listed companies
 • Banks and Insurance companies
 • All large companies meeting at least 2 out 3 criteria:
  • > 250 employees and/or
  • > €40M Turnover and/or
  • > €20M Total Assets
 • Listed companies

Note: small and medium listed companies get an extra 3 years to comply.

graph icon How many companies are subject to the new directive? (EU)

11,600

49,000
Covering > 75% of total EU companies’ turnover

target icon What is the scope of the reporting requirements?

Companies are to report on:

 • Environmental protection
 • Social responsibility and treatment of employees
 • Respect for human rights
 • Anti-corruption and bribery
 • Diversity on company boards (in terms of age, gender, educational and professional background)

Adding additional requirements on:

 • Double materiality concept: Sustainability risk (incl climate change) affecting the company + Companies’ impact on society and environment
 • Process to select material topics for stakeholders
 • More forward looking information, including targets and progress thereon
 • Disclose information relating to intangibles (social, human and intellectual capital)
 • Reporting in line with Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) and the EU Taxonomy Regulation
book icon Is independent 3rd party assurance mandatory?

Non-mandatory (for most countries)

In some countries part of legal audit requirements.

Mandatory – limited level of assurance

Including:

 • Integration in Auditor’s Report,
 • Involvement of key audit partner,
 • Scope to include EU Taxonomy and process to identify key relevant  information.
checklist icon Where should companies report?

Included in the Annual Report

Inclusion in the Management Report

format icon In what format should companies report?

Online or PDF version

To be submitted in electronic format
(in XHTML format in accordance with ESEF regulation)

Wat zijn de belangrijkste CSRD-actiepunten?

De CSRD volgt grotendeels de inhoudelijke richtlijnen van de SFDR en hanteert daarnaast de EU Taxonomie. Alle rapportages en strategische plannen die voortkomen uit CSRD- dienen elektronisch beschikbaar te worden gesteld. De vijf belangrijkste actiepunten voor bedrijven uit de nieuwe richtlijn zijn:

1. Rapporteren op basis van de dubbele-materialiteitsbenadering
De meest ingrijpende aanpassing op de huidige wetgeving, betreft de dubbele-materialiteitsbenadering. Dit verplicht bedrijven te rapporteren over enerzijds de impact die het bedrijf heeft op traditionele materialiteit, bijvoorbeeld de impact van bedrijfsactiviteiten op de samenleving en het milieu. Anderzijds moet er gerapporteerd worden op de risico’s die bedrijven lopen door bijvoorbeeld klimaatverandering of grondstoffenschaarste.

2. Formuleren van lange termijn-ESG-doelstellingen en beleid
De CSRD verplicht bedrijven heldere ESG-doelen te stellen en de voortgang jaarlijks openbaar te maken. Aandacht voor duurzaamheid is daardoor niet langer optioneel of vrijblijvend maar wordt verankerd in de langetermijnvisie en -strategie van het bedrijf. Deze dienen ook te worden toegepast in het beleid.

3. Due diligence over de eigen operatie en toeleveringsketen
Bedrijven dienen de impact van hun eigen operatie en productieprocessen te controleren en communiceren. Dit geldt eveneens voor de impact die de activiteiten van hun partners in hun toeleveringsketen hebben. Zo kunnen bedrijven niet langer onethische praktijken of milieuschade verhullen.

4. Transparantie over rolverdeling en verantwoordelijkheden
De nieuwe EU-richtlijn verplicht ondernemingen duidelijk te benoemen wie en welke afdelingen binnen de organisatie verantwoordelijk zijn voor de ESG-doelen en de voortgang daarvan. Daarbij moet worden aangegeven welke externe partijen verantwoordelijkheden dragen bij de realisatie van de ESG-inspanningen.

5. Geïntegreerde rapportage en verplichte externe assurance
Niet alleen moet de ESG-rapportage voldoen aan door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden, ook moeten de duurzame doelen en de daaraan gekoppelde prestaties verplicht worden opgenomen in het jaarverslag. Vervolgens dienen ze gecontroleerd te worden door een onafhankelijke accountant, zoals dat momenteel al gebeurt voor financiële prestaties.

Vroegtijdig voldoen aan CSRD biedt voordelen

Vroegtijdig inzetten op voldoen aan CSRD biedt een aantal andere voordelen. Zo ontstaan er nieuwe inzichten wanneer een bedrijf grip krijgt op de niet-financiële indicatoren over de bedrijfsactiviteiten. Bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden om kosten te besparen (door onder andere energiereductie) of innovaties in het productieproces door te voeren.

In lijn met de aangekondigde aanscherping van de klimaatambities zal de EU de komende jaren steeds stringentere regelgeving introduceren met betrekking tot ESG, zowel voor het grootbedrijf als het MKB. Door vroegtijdig inzichtelijk te krijgen hoe de eigen bedrijfsactiviteiten zich hiertoe verhouden en strategisch plannen te maken om de negatieve impact te reduceren, verhogen bedrijven de eigen wendbaarheid en toekomstbestendigheid. Zo leidt actief inzetten op ESG tot een competitief voordeel ten opzichte van bedrijven die nog geen rapportageverplichting hebben.

Daarbij biedt het vroegtijdig starten met ESG-verslaglegging op de lange termijn de ruimte om de eigen productieketen en toeleveringsketen vanuit een duurzaamheidsoogpunt te stroomlijnen. Zo kunnen strategische partnerships worden gesloten en toekomstige knelpunten in een vroeg stadium worden geïdentificeerd. Hiermee wordt de continuïteit van de toeleveringsketen gegarandeerd op het moment dat de richtlijnen van kracht gaan. 

Een uitdaging

Het ontwikkelen van de juiste ESG-verslaggeving is voor veel organisaties een serieuze uitdaging. De hoeveelheid ESG-metrics is enorm en varieert per sector, bedrijfsgrootte en -complexiteit. Daarnaast zijn er wereldwijd veel verschillende meet- en verslaggevingskaders.  Wij helpen u bij het opstellen van een ESG-rapportage die voldoet aan de vereisten van de CSRD, inclusief de EU Taxonomie en de Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD).

De terminologie

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht bedrijven tot rapporteren over de impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu en de maatschappij en deze verslaglegging te laten toetsen door een accountant. 

De Green Deal heeft tot doel van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken. Hiermee geeft de EU sturing aan het behalen van de klimaatdoelen van het Parijsakkoord uit 2015. Met het actieprogramma ‘Fit for 55’ wordt toegewerkt naar de eerste tussenstap, een reductie van 55% CO2-uitstoot in 2030. 

De EU Taxonomy is een classificatiesysteem waarmee kan worden aangegeven of een financieel product of investering duurzaam is. Het doel is om het voor investeerders makkelijker te maken te kiezen voor duurzame investeringen.

Het Non-Financial Reporting Directive (NFRD) is de voorloper van de CSRD en heeft een kleinere scope. Zo verplicht het NFRD nu in Nederland een kleine 100 bedrijven tot ESG-verslaglegging, de CSRD zal naar verwachting voor duizenden bedrijven gelden.

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) verplicht vermogensbeheerders tot transparantie over hun ESG-risico's, beleid en resultaten. Het doel is om Europese klanten bewust te maken van de impact van beleggingen en financiële producten beter met elkaar te vergelijken op duurzaamheid. 

Neem contact op met ons team