Geen toverdoos voor impairments

Geen toverdoos voor impairments

Een impairment test is geen exacte wetenschap en regelgeving biedt ruimte voor interpretatie en de keuze omtrent de rekenmethode. Een goed testmodel is zeker geen ‘toverdoos’, maar dient wel als belangrijk hulpmiddel om het verhaal achter het succes (of juist het gebrek aan succes...) van eerdere overnames te vertellen.

Gerelateerde content

Cube with question marks

Met een toenemende kans op afnemende economische groei zal de aandacht voor impairment testen weer toenemen. Zo moet – afhankelijk van de van toepassing zijnde accountingstandaard – ieder jaar getest worden of 'goodwill' (betaald bij eerdere overnames) naar verwachting nog terugverdiend gaat worden. Deze testen hebben als doel om de markt te laten zien of overnames succesvol zijn geweest. Levert de overname inderdaad dat op wat management verwachtte? Als blijkt dat er te veel betaald is (de huidige waarde is lager dan de (afgeschreven) koopsom), dan moet er een impairment genomen worden. Het is een onaangename boodschap om de markt te moeten vertellen dat een overname (nog) niet heeft gebracht wat een onderneming hoopte. Ondernemingen zijn dan ook soms huiverig om een impairment te nemen. Dit kan namelijk een negatief effect hebben op de winst per aandeel of op schuldconvenanten.

Management kan ervoor kiezen de impairment test zelf uit te voeren, of kan hiervoor een derde partij inschakelen. Bij bedrijven die zelf het heft in handen nemen zien we veel verschillende manieren waarop deze goodwill getest wordt. En helaas gaat dit lang niet altijd goed. Redenen hiervoor zijn er genoeg: een onjuiste of inconsistente interpretatie van de voorschriften rondom goodwill impairment testing, rekenfouten en andere methodologische onjuistheden in de testmodellen of zelfs het (al dan niet bewust) te positief voorspiegelen van de vooruitzichten om een impairment te voorkomen. Ook kan het gebeuren dat de financiële prognoses een hoog ambitieniveau kennen in de hoop dat het oorspronkelijk beoogde rendement toch nog behaald gaat worden. De realiseerbaarheid van de prognoses is iets waar de externe accountant vaak kritisch naar kijkt. Onderbouwing en 'marktbewijs' zijn zaken die belangrijk zijn in de beoordeling van een impairment test. Het is niet ongebruikelijk dat een impairment test aangepast moet worden na de externe controle. Soms kunnen dit langdurige en pijnlijke trajecten worden. Om dit te vermijden, is het daarom aan te raden om direct een solide impairment test model te hanteren en zorg te dragen voor goed onderbouwde financiële prognoses en consistente waarderingsparameters.

Als waarderingsspecialisten zijn we veelvuldig betrokken bij impairment testen. Ook beoordelen we in de ondersteuning van onze audit teams veel impairment test modellen. In deze modellen zien we vervolgens veel verschillen in aanpak en methodiek. En dat gaat dus lang niet altijd goed. De volgende zaken zijn veel voorkomende rekenfouten en onjuistheden: 

  • Onduidelijke structuur van cash generating units (ook wel 'CGUs'). Regelgeving biedt wat ruimte voor interpretatie; het is verstandig de CGU-structuur eerst met de accountant af te stemmen om dubbel werk te voorkomen.
  • Onjuiste inschatting van de 'realiseerbare waarde', waarbij de realiseerbare waarde de hoogste is van de 'bedrijfswaarde' (ook wel 'value in use' (ViU), de contante waarde van de toekomstige kasstromen van de CGU) en de opbrengstwaarde na aftrek van verkoopkosten (ook wel 'fair value less costs of disposal'). Ook bij de bepaling van de carrying amount (de boekwaarde van de aan de CGU toerekenbare activa en passiva inclusief de goodwill) zien wij regelmatig inconsistenties.
  • Financiële prognoses met onvoldoende onderbouwing of niet aansluitend op marktverwachtingen. Inconsistentie tussen de opbouw van de geprognosticeerde operationele kasstromen enerzijds en de carrying amount anderzijds.
  • Onvoldoende onderbouwing van waarderingsparameters, met name ten aanzien van de gehanteerde disconteringsvoet. Er dient bijvoorbeeld rekening gehouden te worden met het specifieke risicoprofiel en de locatie van de CGU.
  • Onjuiste restwaardeberekening (ook wel 'terminal value') in de bedrijfswaardeberekening. Deze restwaarde vertegenwoordigt doorgaans een groot deel van de totale bedrijfswaarde, dus kleine wijzigingen kunnen al een groot effect hebben op de uiteindelijke geconcludeerde bedrijfswaarde.

Om onnodige en tijdrovende discussies te voorkomen is een goed onderbouwde, consistente en methodologisch juiste analyse van belang. Een impairment test is echter geen exacte wetenschap en de regelgeving biedt ruimte voor interpretatie en de keuze omtrent de rekenmethode. Een goed testmodel is zeker geen 'toverdoos', maar dient wel als belangrijk hulpmiddel om het verhaal achter het succes (of juist het gebrek aan succes...) van eerdere overnames te vertellen. Op deze manier kunnen verrassingen voorkomen worden, worden er bij voorbaat al een hoop antwoorden van de externe accountant beantwoord en kan bovenal een efficiënt proces doorlopen worden.

KPMG Financial Modelling Group

Door de toenemende beschikbaarheid van data en analysemogelijkheden is het zinvol om na te denken over hoe je dit in je voordeel kunt gebruiken. Strategische beslissingen en bedrijfsovernames worden allang niet meer enkel gedreven door 'gevoel', maar zijn onderbouwd door grondige cijfermatige analyses. Ook bij het monitoren van de bedrijfsvoering is het inzichtelijk maken van data essentieel. Er zijn veel tools beschikbaar om zelf dit soort analyses uit te voeren. KPMG heeft ruime ervaring met het ondersteunen van klanten bij allerlei vraagstukken waarbij de analyse van data en het opstellen van (financiële) modellen centraal staan. In een serie van blogs schrijven we over deze ervaringen en welke aanpak in welke situatie gepast is. Dit keer: het belang van een solide testmodel voor impairment testing.

Meer artikelen en blogs over dit thema lezen?

Wij houden u op de hoogte per e-mail. Geef uw voorkeuren door.

© 2021 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today