close
Share with your friends

Brexit: impact op Britse medewerkers in EU en Nederlandse medewerkers in Verenigd Koninkrijk

Brexit: impact op medewerkers in EU en VK

Regelmatig rijst de vraag: “Een van onze Britse medewerkers woont in het Verenigd Koninkrijk en werkt op basis van een Nederlandse arbeidsovereenkomst zo nu en dan in Nederland. Daar heeft de Brexit toch geen invloed op?” Robert-Jan de Wit, Brexit-expert en senior tax manager van KPMG Meijburg & Co, licht de impact van Brexit op internationale tewerkstelling nader toe.

Contact

Robert-Jan de Wit

Director

KPMG Meijburg & Co

Contact

Gerelateerde content

De Brexit is uitgesteld tot 31 oktober aanstaande en Boris Johnson is sinds vorige week de nieuwe Prime Minister van het Verenigd Koninkrijk (VK). Op basis van zijn uitlatingen verlaat het VK de Europese Unie (EU) per 31 oktober 2019: deal or no deal.

Waar te beginnen voor 31 oktober?

Nederlandse ondernemingen zijn zich bewust van de impact van Brexit voor hun organisatie, zeker op het gebied van douane en supply chain. Als het om de werknemers van een onderneming gaat, dan blijkt dat het in kaart brengen van de gevolgen in de praktijk niet eenvoudig te zijn. Onder meer omdat meerdere disciplines binnen een onderneming betrokken zijn bij het managen van een werknemerspopulatie (HR, Finance, andere afdelingen etc.). Daarnaast is het een feit dat in een globaliserende markt het niet altijd duidelijk is waar werknemers hun activiteiten uitvoeren. De vraag is dan ook: ‘Waar te beginnen voor 31 oktober?’

Inventarisatie

Bovenstaande vraag kwam in mijn vorige blog (februari) eveneens aan de orde. De ervaring leert dat het samenstellen van een ‘Brexit-taskforce’ vanuit de verschillende disciplines binnen de onderneming een belangrijke eerste stap is. De inzichten vanuit een dergelijk multidisciplinair team zijn zeer waardevol. Het inventariseren van waar uw medewerkers wonen en werken is een belangrijke tweede stap. In de praktijk blijkt dan dat er veel meer sprake is van grensoverschrijdende werknemersactiviteiten tussen Nederland en het VK dan aanvankelijk werd gedacht. Bijkomend voordeel van een inventarisatie is dat er een overzicht ontstaat van de verschillende werknemersstromen tussen Nederland en het VK. Vervolgens kunt u dan vrij eenvoudig een matrix opstellen waarin de gevolgen inzichtelijk worden per werknemersstroom. Bijvoorbeeld aan de hand van de volgende thema’s:

 • Immigratie
 • Sociale Zekerheid
 • Belastingen
 • Employee benefits
 • Legal

Hieronder ga ik verder in op de thema’s immigratie en sociale zekerheid.

Immigratie

Ervan uitgaande dat de Brexit niet meer wordt uitgesteld en uitmondt in een ‘no-deal’, zullen de Britten, die in Nederland wonen (ingeschreven staan) en werken, een verblijfsvergunning nodig hebben. Voor hen geldt een overgangsperiode tot en met 30 juni 2020. Deze groep Britten is reeds geïnformeerd door de Nederlandse autoriteiten.

Enkele maanden geleden uitte ik in mijn blog (februari) onze zorgen dat er geen overgangsrecht getroffen was voor Britse grensarbeiders (inwoners van het VK die in Nederland werken voor bijvoorbeeld een Nederlandse onderneming). Deze groep staat over het algemeen niet in Nederland ingeschreven en zouden buiten de boot vallen. Inmiddels bevestigde de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat de overgangsperiode ook geldt voor Britse grensarbeiders, echter hiervoor geldt een aantal voorwaarden. De Britse grensarbeider:

 1. is op de Brexit-datum werkzaam als grensarbeider in Nederland; en
 2. is na de Brexit van plan om in Nederland te blijven werken als grensarbeider; en
 3. dit kan onderbouwd worden door middel van een geldige arbeidsovereenkomst; en
 4. heeft zijn hoofdverblijf in het VK en gaat gemiddeld één keer per week terug naar het VK; en
 5. heeft een geldig paspoort.

Indien er is voldaan aan de bovenstaande voorwaarden, dan kan de Britse grensarbeider na de Brexit een afspraak maken bij de IND voor een kosteloze sticker ‘Verblijfsaantekening algemeen’ in het paspoort. Pas dan is de Britse grensarbeider tot 30 juni 2020 vrijgesteld van de eis voor een tewerkstellingsvergunning. Vanaf 1 juli 2020 moet de Britse grensarbeider in het bezit zijn van een geldige tewerkstellingsvergunning of verblijfsvergunning.

Indien u Britse grensarbeiders in uw onderneming heeft, dan is het raadzaam:

 • deze medewerkers tijdig te informeren;
 • zorg te dragen dat zij beschikken over een DigiD; en
 • digitale post kunnen ontvangen van de IND.
Brexit: impact op Britse medewerkers in EU en Nederlandse medewerkers in Verenigd Koninkrijk

Sociale zekerheid Nederland - Verenigd Koninkrijk

Nog altijd is de status van het bilaterale verdrag (hierna: Verdrag) rond de sociale zekerheid tussen Nederland en het VK onzeker. In mijn blog van april vroeg ik reeds aandacht hiervoor. De Nederlandse overheid vindt dat bij een Brexit het Verdrag niet van toepassing is in specifieke situaties, die nu onder de EU sociale zekerheidswetgeving vallen (EU Verordening 883/2004).

Hoewel fel bekritiseerd, het standpunt van de Nederlandse overheid blijft staan en levert nog altijd bezorgdheid op onder het Nederlandse bedrijfsleven. Immers, de overheid waarschuwt op de websites van onder andere de Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank (SVB) dat bij grensoverschrijdende arbeid tussen Nederland en het VK, een persoon mogelijk na de Brexit dubbel sociaal verzekerd is (dubbele premieplicht) of helemaal niet verzekerd is.

Dubbele sociale premies

In het geval van dubbele sociale zekerheid moet een Nederlandse onderneming rekening houden met een verhoging van de werkgeverslasten (Engelse premiedruk) van ongeveer 26% (werknemersbijdrage 12% en werkgeversbijdrage 13,8%). Omdat het Engelse sociale zekerheidstelsel geen beperking kent kunnen de kosten voor Nederlandse ondernemingen, afhankelijk van het salaris, per werknemer behoorlijk oplopen. Wanneer de werknemer in twee landen premieplichtig is dan heeft dit impact op het besteedbaar inkomen. Afhankelijk van de afspraken tussen de individuele werknemer en werkgever, wordt het verlies aan besteedbaar inkomen gecompenseerd. Dit heeft tot gevolg dat de salariskosten voor de werkgever stijgen.

Discussie en extra kosten

Het voorgaande is al met al een recept voor discussie en additionele kosten voor ondernemingen. Mocht uit de inventarisatie blijken dat sprake is van dubbele premieplicht, dan is het raadzaam -  indien mogelijk - de wijze van tewerkstelling aan te passen.

Heeft Brexit invloed op mijn werknemers?

Het is duidelijk dat de Brexit impact heeft op uw Britse werknemers, die woonachtig zijn in het VK, en/of uw Nederlandse werknemers, die werkzaam in het VK. Als u niets doet, dan is de kans op overtredingen op het gebied van immigratie en additionele sociale zekerheidskosten groot. Met nog 95 dagen te gaan is het zaak om nu actie te ondernemen!

Informatie

Meer weten over wat de gevolgen van de Brexit voor uw medewerkers en business kunnen zijn? Wij hebben vijf concrete producten ontwikkeld om uw organisatie hierbij te helpen. Zie de folder (pdf 672 kB). Vragen? Neem gerust contact op met Robert-Jan de Wit of andere specialisten van het Brexit-team.

Brexit-seminar oktober

Veel Nederlandse ondernemers nemen nog steeds een afwachtende houding aan en stellen maatregelen uit totdat duidelijk is of er al dan niet een deal komt. Maar is dat wel een verantwoorde keuze en is het niet beter om over te gaan tot actie?!

Om die reden organiseren VNO-NCW, NBCC, KPMG en KPMG Meijburg & Co begin oktober een Brexit-seminar bij KPMG in Amstelveen waarbij deskundigen vanuit het bedrijfsleven, de belangenorganisaties en overheden hun mening met u delen. Geïnteresseerd? U kunt zich alvast hiervoor opgeven per e-mail. U ontvangt dan te zijner tijd een uitnodiging met de exacte datum en het programma. 

 

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)