close
Share with your friends

Principeakkoord nieuw pensioenstelsel: Meer individueel en toch samen

Principeakkoord pensioenstelsel: individueel en samen

Hoe kunt u zich als werkgever nu al voorbereiden?

Frank Janse

Senior Manager, Financial Risk Management

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Afgelopen week heeft de achterban van CNV en FNV, gevolgd door het ledenparlement, ingestemd met het principeakkoord over de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Daarmee is de vernieuwing van het pensioenstelsel een belangrijke stap dichterbij gekomen. Het akkoord bevat een breed scala aan maatregelen op verschillende terreinen. Niet alleen de arbeidsvoorwaarde 'pensioen' wordt hierdoor geraakt, maar ook andere arbeidsvoorwaarden die bijvoorbeeld samenhangen met het thema duurzame inzetbaarheid. In dit artikel bespreken wij de belangrijkste elementen uit het principeakkoord, wat dit voor u betekent en de voorbereidingen die u nu al in gang kunt zetten. 

Belangrijkste elementen principeakkoord


AOW-leeftijd stijgt minder snel

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2020 voor twee jaar bevroren op het huidige niveau van 66 jaar en vier maanden. De AOW-leeftijd gaat daarna met stappen van drie maanden omhoog naar 67 jaar in 2024. Voor de jaren na 2024 stijgt de AOW-leeftijd mee met de levensverwachting, maar minder snel dan nu het geval is.

Nieuwe pensioencontracten werknemers
Er komen twee pensioencontracten waaruit de sociale partners moeten kiezen. Beide pensioencontracten kennen een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie en degressieve opbouw. Het fiscale pensioenkader wordt hierop aangepast. De doorsneesystematiek wordt afgeschaft. De ingelegde premie van een jongere kan langer renderen. Jongeren kunnen daardoor per ingelegde euro meer pensioenrechten opbouwen in vergelijking tot ouderen. In het ene pensioencontract worden beleggingsrisico's collectief gedeeld. Het andere contract is persoonlijker; iedere deelnemer bouwt een eigen pensioenvermogen op waarbij beleggingswinsten en -verliezen voor rekening van het individu komen. De traditionele uitkeringsovereenkomsten (eindloon- en middelloonregeling) komen te vervallen.

Duurzame inzetbaarheid en vervroegde pensionering
Duurzame inzetbaarheid zal verder worden gestimuleerd door de overheid. Enerzijds door een bijdrage te leveren aan sectorale duurzame inzetbaarheidsregelingen en anderzijds door extra mogelijkheden voor werknemers te faciliteren om (gedeeltelijk) eerder te stoppen met werken.

Principe akkoord nieuw pensioenstelsel

Wat betekent dit voor u?


Personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid

In het principeakkoord zijn diverse maatregelen opgenomen die eerder stoppen met werken mogelijk maken. Dit kan van invloed zijn op de (toekomstige) samenstelling van uw personeelsbestand en raakt daarmee uw HR-strategie. Denk bijvoorbeeld aan de instroom, doorstroom en uitstroom van uw werknemers en de inrichting van uw arbeidsvoorwaarden. De aangekondigde maatregelen zijn een goede aanleiding om uw HR-strategie, als onderdeel van de totale ondernemingsstrategie, onder de loep te nemen en nader invulling te geven aan uw beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid.     

Pensioencontracten
De pensioenstrategie maakt deel uit van de HR-strategie. De maatregelen in het principeakkoord leiden ertoe dat iedere pensioenregeling op termijn moet worden aangepast. Daarbij komt u als werkgever, in gezamenlijk overleg met uw werknemers(vertegenwoordiging), voor een aantal belangrijke keuzes te staan. Dit betreft niet alleen de keuze tussen de twee pensioencontracten, maar bijvoorbeeld ook de hoogte en vormgeving van de compensatie bij overgang naar het nieuwe pensioencontract en de wijze waarop met de reeds opgebouwde pensioenen wordt omgegaan. Bij deze keuzes spelen vele factoren een rol, zoals het HR-beleid, de financiële mogelijkheden maar ook wensen en behoeften van de werknemers zodat de keuzes die gemaakt worden bijdragen aan een hoge waardering van de pensioenregeling.   

Activeren van werknemers
De individualisering van de maatschappij heeft de collectiviteit en solidariteit onder druk gezet. Individuen wensen zelf (meer) regie te hebben. Dit vraagt om keuzemogelijkheden en maatwerk. Het principeakkoord sluit hierop aan met de introductie van meer individuele pensioencontracten en door mogelijkheden te onderzoeken om op pensioeningangsdatum een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal op te nemen als een bedrag ineens. Ook het inzetten van de premie voor andere doeleinden, zoals aflossing van de hypotheek of keuze voor een groener pensioen, wordt overwogen. Meer keuzemogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid vragen om een actievere rol van de werknemer. Voor u als werkgever is hierbij een belangrijke rol weggelegd om uw werknemers overzicht, inzicht en handelingsperspectief te bieden. Goede en juiste communicatie is daarbij essentieel.

Wat kunt u nu al doen?

Voor de uitwerking van de nieuwe pensioencontracten en de afschaffing van de doorsneesystematiek wordt een stuurgroep aangesteld met leden namens het kabinet en sociale partners. De uitwerking moet volgens minister Koolmees eind 2020 gereed zijn. Begin 2022 wil het kabinet het wettelijk kader gereed hebben.

Ook al laat de uitwerking van het principeakkoord nog even op zich wachten, toch kunt u nu al aan de slag om optimaal voorbereid in de startblokken te staan wanneer de nadere uitwerking en wetgeving verschijnen:   

  • Verbind de aangekondigde maatregelen met uw ondernemings- en HR-strategie.
  • Analyseer op welke manier de arbeidsvoorwaarden van uw organisatie worden geraakt.
  • Breng de stakeholders in kaart die worden geraakt door de gemaakte afspraken en straks betrokken zijn bij wijzigingen van arbeidsvoorwaarden; bespreek met de personeelsvertegenwoordiging alvast waar wensen en behoeften liggen.
  • Ken de waardering bij uw werknemers voor het huidige arbeidsvoorwaardenpakket en hun wensen hieromtrent.
  • Ken uw huidige pensioencontracten en weet wanneer deze aflopen; bepaal de impact van maatregelen als afschaffing van de doorsneesystematiek op de huidige pensioencontracten.
  • Weet hoe uw huidige personeelsbestand eruitziet en wat een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd en de versoepelde mogelijkheden van vervroegde uittreding voor impact hebben.
  • Herijk – waar nodig – uw beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
  • Denk na over de wijze waarop werknemers worden geïnformeerd en geactiveerd.

Meer informatie

Meer weten over hoe u zich als werkgever kunt voorbereiden op de aangekondigde maatregelen uit het principeakkoord? Neem contact op met Frank Janse.

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today